§ 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни :: vuzlib.su

§ 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни :: vuzlib.su

344
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової
дисципліни

.

§ 7. Громадські заходи стягнення і
впливу за порушення трудової дисципліни

Трудовий колектив підприємства
утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на
підставі трудового договору та інших форм, що регулюють трудові відносини
працівника з підприємством. Колектив має великі можливості активно впливати на
кожного працівника, заохочувати сумлінних і боротись з порушниками трудової
дисципліни.

Трудові колективи повинні створювати
обстановку нетерпимості до порушників трудової дисципліни, проявляти сувору
товариську вимогливість до працівників, які несумлінно виконують свої трудові
обов’язки. Вони можуть застосовувати до своїх членів такі заходи громадського
стягнення, як товариське зауваження, громадська догана, передавати матеріали
про порушників трудової дисципліни на розгляд товариського суду, ставити перед
власником або уповноваженим ним органом питання про притягнення порушника
трудової дисципліни до дисциплінарної відповідальності.

При накладенні громадського
стягнення трудовим колективом він сам має право достроково його зняти, а також
ставити питання перед власником або уповноваженим органом про зняття
дисциплінарного стягнення або про припинення дії інших заходів, що застосовані
власником або уповноваженим ним органом за порушення трудової дисципліни, якщо
працівник проявив себе з позитивної сторони.

Трудовий колектив реалізує свої
повноваження через загальні збори (конференцію) та раду трудового колективу, що
обирається загальними зборами чи конференцією таємним голосуванням строком на
два-три роки (ст. 15 Закону України «Про підприємства в Україні»).

Рада трудового колективу
уповноважена вирішувати питання щодо додержання правил внутрішнього трудового
розпорядку, державної, виробничої і трудової дисципліни на підприємстві,
схвалювати заходи щодо її зміцнення, вносити пропозиції про застосування
заходів морального і матеріального заохочення за успіхи в праці, розглядати
питання представлення до державних нагород.

Важливе місце у зміцненні трудової
дисципліни належить товариським судам, створення і порядок діяльності яких
регулюються Положенням про товариські суди України від 25 березня 1977 р.
Товариські суди уповноважені розглядати справи про: прогули, в тому числі
відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних
причин, появу працівника на роботі в стані алкогольного, наркотичного або
токсичного сп’яніння, запізнення на роботу та інші порушення трудової
дисципліни; якість виконання роботи або простій через несумлінне ставлення
працівника до своїх обов’язків; недодержання вимог по охороні праці; втрату,
пошкодження обладнання, інвентаря, інструментів, матеріалів та іншого майна
підприємства внаслідок несумлінного ставлення особи до своїх обов’язків;
самовільне використання для особистої наживи майна підприємства, транспортних
засобів, техніки, станків, інструментів, сировини тощо; участь майстрів,
начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з підлеглими
робітниками спиртних напоїв на виробництві, або неприйняття ними заходів про
відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або
приховання ними випадків розлиття спиртних напоїв. Товариський суд може також
розглядати справи про дії, що мають ознаки злочину, але вчинені вперше і не
становлять великої громадської небезпеки, якщо органи внутрішніх справ,
прокуратура або суд відповідно до чинного законодавства передадуть матеріали
такої справи на розгляд товариського суду. Але товариський суд не має права
розглядати справи, по яким вже винесені вироки, судові рішення, накладені
дисциплінарні або громадські стягнення, відбулися рішення товариського суду,
прийняті в межах його компетенції.

За порушення трудової дисципліни
товариський суд може застосувати до винного такі заходи впливу: зобов’язати
його публічно вибачитись перед потерпілим або колективом; оголосити товариське
попередження; оголосити товариський осуд; оголосити громадську догану з
публікацією або без публікації в пресі; поставити перед власником або
уповноваженим ним органом питання про звільнення з роботи, якщо товариський суд
з урахуванням вчинених працівником проступків вважає за неможливе доручити йому
виконання цієї роботи надалі.

Одночасно із застосуванням заходів
громадського впливу товариський суд у випадках, передбачених законом, може
поставити перед власником або уповноваженим ним органом і профспілковим
комітетом питання про позбавлення винного повністю чи частково премії,
винагороди за наслідками річної роботи і за вислугу років, пільгової путівки в
санаторій або будинок відпочинку, про перенесення черговості на одержання
житла.

Рішення товариського суду може бути
оскаржене зацікавленими особами протягом 10 днів з дня його винесення до
профспілкового комітету підприємства, який може залишити це рішення без змін,
або скасувати його і повернути матеріали справи в той же товариський суд на
новий розгляд, або припинити провадження по справі. Рішення товариського суду
про накладення громадського стягнення діє протягом одного року.

Якщо протягом року працівник не
вчинив нового правопорушення або антигромадського проступку, він вважається
таким, що не має громадського стягнення.

На підприємствах робітники і
службовці створюють громадські організації, вступаючи у ці організації як їх
члени. Найпоширенішою організацією є професійні спілки. Крім професійних спілок
можуть утворюватися молодіжні та інші організації.

Оскільки відповідно до п. З ст. 40
КЗпП звільнення працівника за порушення трудової дисципліни можливе в разі
застосування до нього дисциплінарних і громадських стягнень, постало питання
про те, які громадські організації мають право накладати громадські стягнення, що
можуть бути враховані при розірванні трудового договору за цією підставою.
Пленум Верховного Суду України в п. 23 постанови від 6 листопада 1992 р. № 9
«Про практику розгляду судами трудових спорів» роз’яснив, що при звільненні
працівника за порушення трудової дисципліни можуть враховуватись ті громадські
стягнення, які застосовані до працівника за порушення трудової дисципліни
відповідно до положення або статуту, що визначає діяльність громадської
організації, і з дня накладення яких до видання наказу про звільнення минуло не
більше одного року.

Незважаючи на те, що чинним
законодавством громадським організаціям надано право накладати на своїх членів
громадські стягнення за порушення трудової дисципліни, необхідно визнати, що
головним в роботі громадських організацій є не накладення стягнень, а
попередження правопорушень, виховання у людей свідомого ставлення до трудової
дисципліни, створення обстановки нетерпимості до її порушників.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ