§ 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій :: vuzlib.su

§ 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій :: vuzlib.su

256
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій

.

§ 5. Розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій

У випадку травмування працівників,
професійних захворювань або аварій на виробництві власник або уповноважений ним
орган повинен провести розслідування. Порядок проведення розслідування
регулюється Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
10 серпня 1993 р. в редакції постанови від 17 червня 1998 року № 923.

Дія цього Положення поширюється на
підприємства всіх форм власності, на громадян, у тому числі на іноземців та
осіб без громадянства, які є власниками вказаних виробництв, і на кожного, хто
виконує на них (підприємствах) роботу за трудовим договором або контрактом,
проходить практику чи залучений працювати тут з інших підприємств.
Розслідування нещасних випадків (профзахворювань) з працівниками під час
відрядження за кордоном та з іноземними громадянами під час їхньої праці в
Україні також провадиться за цим Положенням, якщо іншого не передбачено
міжнародними угодами України.

Норми Положення не поширюються на
осіб, котрі працюють або проходять службу і з якими не укладаються трудові
договори на підвідомчих підприємствах та у військових частинах, підрозділах
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України. В них розслідування
нещасних випадків погоджується з Комітетом по нагляду за охороною праці.
Відповідний порядок такого розслідування щодо учнів і студентів визначається
Міністерством освіти України.

Розслідуванню підлягають травми,
гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження,
утоплення, ураження електричним струмом та блискавкою, ушкодження внаслідок
аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо),
контакту з тваринами, комахами та ін.

За результатами розслідування на
облік беруться нещасні випадки, які сталися: під час виконання трудових
обов’язків (у тому числі під час відряджень), а також дій в інтересах
підприємства без доручення власника; на робочому місці, на території
підприємства або в іншому робочому місці роботи протягом робочого часу,
включаючи встановлені перерви; протягом часу, необхідного для приведення в
порядок знаряддя виробництва, засобів захисту, одягу перед початком або після
закінчення роботи, а також для особистої гігієни; під час проїзду на роботу або
з роботи транспортом підприємства або сторонньої організації, яка надала його
згідно з договором (заявою), а також власним транспортом, який використовувався
в інтересах виробництва; під час аварій (пожеж) і ліквідації їх наслідків на
виробничих об’єктах; під час надання підприємством шефської допомоги; на
транспортному засобі, стоянці транспортного засобу, в порту заходу судна, на
території вахтового селища з працівниками, які перебували на змінному
відпочинку (провідник, працівник рефрижераторної бригади, шофер-змінник,
працівники морських і річкових суден, а також ті, що працюють за
вахтово-експедиційним методом); у робочий час при пересуванні пішки, на
громадському, власному транспортному засобі або засобі, який належить
підприємству чи сторонній організації, з працівником, робота якого пов’язана з
переміщенням між об’єктами обслуговування; під час пересування пішки або на
транспортному засобі до місця роботи чи назад за разовим завданням власника або
уповноваженого ним органу без оформлення посвідчення про відрядження.

Про нещасний випадок, внаслідок якого
працівник згідно з медичним висновком втратив працездатність на один день і
більше або виникла необхідність переведення його на іншу, легшу роботу терміном
не менш як на один день, складається акт за формою Н-1.

Такий акт не складається і не
береться на облік нещасний випадок, що стався внаслідок отруєння алкоголем і
наркотичними речовинами або внаслідок їх дій, якщо це не викликано
застосуванням цих речовин у виробничих процесах чи неправильним їх зберіганням
і транспортуванням. Факт отруєння повинен бути письмово підтверджений висновком
медичного закладу.

Про кожний нещасний випадок
очевидець, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинен доповісти
безпосередньому керівникові робіт (бригадиру, майстру) чи іншому керівникові
(диспетчеру, змінному інженеру) і вжити заходів для надання долікарської
допомоги. Цей керівник, у свою чергу, зобов’язаний терміново організувати
медичну допомогу потерпілому та його доставку до лікувально-профілактичного
закладу (медпункт, медсанчастина, поліклініка, лікарня тощо), а також
повідомити про те, що сталося, керівника підрозділу підприємства, власника
підприємства; зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на
робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент
події, а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що
склалася.

Власник підприємства, одержавши
повідомлення про нещасний випадок, наказом призначає комісію з розслідування у
складі керівника (спеціаліста) служби охорони праці підприємства (голова
комісії), керівника структурного підрозділу або головного спеціаліста. До
комісії входить також представник профспілкової організації, членом якої є
потерпілий, а в разі гострих професійних отруєнь — спеціаліст санепідемстанції.
Якщо потерпілий не є членом профспілки, до складу комісії входить уповноважений
трудового колективу з питань охорони праці.

Комісія з розслідування протягом
трьох діб з моменту події зобов’язана: обстежити місце нещасного випадку,
опитати очевидців і осіб, які причетні до нього, та одержати пояснення
потерпілого, якщо це можливо; розглянути відповідність умов праці та засобів
виробництва проекту і паспортам, а також дотримання вимог нормативно-технічної
документації з експлуатації устаткування і нормативних актів з охорони праці; установити
обставини і причини нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб, а
також розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам; скласти акт за
формою Н-1 у п’яти примірниках, в якому вказати наявність вини в нещасному
випадку підприємства, потерпілого або іншої (сторонньої) особи, і надіслати
його на затвердження власникові підприємства.

До акту додаються пояснення
очевидців, потерпілого, а також у разі необхідності паспорти, схеми, фотографії
та інші документи, що характеризують стан робочого місця із зазначенням
небезпечних і шкідливих виробничих чинників, медичний висновок про наявність
алкоголю в організмі потерпілого.

Нещасні випадки, що оформлені актом
за формою Н-1, реєструються на підприємстві в спеціальному журналі.

Власник підприємства протягом доби
після закінчення розслідування затверджує п’ять примірників акта. Акт
надсилається потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; керівнику
цеху або іншого структурного підрозділу (головному спеціалісту), де стався
нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;
державному інспекторові з нагляду за охороною праці; профспілковій організації
підприємства, де стався нещасний випадок; керівникові (спеціалісту) служби
охорони праці підприємства, якому акт надсилається разом з іншими матеріалами
розслідування.

Нещасний випадок, про який
потерпілий своєчасно не повідомив свого безпосереднього начальника чи власника
підприємства, або якщо втрата непрацездатності від нього настала не відразу,
розслідується за заявою потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси,
якщо з моменту події пройшло не більше одного року, протягом десяти діб від дня
подання заяви. Питання про складання акта за формою Н-1 вирішується комісією з
розслідування.

У разі відмови власника скласти акт
про нещасний випадок чи незгоди потерпілого або іншої зацікавленої особи із
змістом акта питання вирішується у порядку, передбаченому законодавством про
розгляд трудових спорів. Органи з розгляду трудових спорів у разі необхідності
одержують відповідний висновок представника органу державного нагляду за
охороною праці, або органу державного управління охороною праці, або
профспілкового органу.

Постановою Кабінету Міністрів
України від 17 червня 1998 р. № 923 Комітетові по нагляду за охороною праці і
Міністерству охорони здоров’я України надано право роз’яснювати вимоги
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

Порядок розслідування та облік
нещасних випадків невиробничого характеру, тобто не пов’язаних з трудовими
відносинами, які трапилися з громадянами на території України з втратою
працездатності не менше ніж на один день, визначений Положенням, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 421.

Розслідуванню підлягають нещасні
випадки з тяжкими для здоров’я наслідками. Якщо такі нещасні випадки сталися з
громадянами під час прямування на роботу чи з роботи (пішки, на громадському чи
власному транспорті), а також під час виконання громадського обов’язку щодо
рятування людей, під час участі в спортивних іграх на офіційних змаганнях,
розслідуються організацією, де працює потерпілий, або організацією, яка
зобов’язана забезпечити чи відповідає за безпечну життєдіяльність людей на відповідній
території незалежно від ступеня тяжкості травми. Результати розслідування
використовуються в разі призначення потерпілому допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю і пенсії за інвалідністю.

Кожний нещасний випадок
невиробничого характеру реєструється лікувально-профілактичними закладами в
окремому журналі за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я
України. Протягом доби лікувальний заклад зобов’язаний надіслати місцевому
органу виконавчої влади повідомлення за встановленою формою.

Рішення про необхідність
розслідування нещасного випадку приймається керівником відділу (служби) охорони
праці місцевого органу виконавчої влади, який реєструє повідомлення
лікувально-профілактичного закладу і надсилає своє рішення і копію повідомлення
організації, що повинна проводити розслідування.

Керівник організації не пізніше
наступного дня після надходження рішення зобов’язаний утворити комісію з
розслідування нещасного випадку у складі не менше трьох осіб. До участі в
роботі комісії можуть залучатися представники відповідного
лікувально-профілактичного закладу та страхової організації, якщо потерпілий
був застрахований, а також представники організації, відповідальної за
додержання умов безпеки на території, об’єкті, де стався нещасний випадок.

Розслідування нещасного випадку
провадиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії, і його
результати оформляються актом за формою НТ. Акт складається у трьох
примірниках, підписується головою і членами комісії і затверджується керівником
організації.

Облік нещасних випадків в цілому
ведеться відділом (службою) охорони праці місцевого органу виконавчої влади за
відповідними формами державної статистичної звітності за підсумками кожного
кварталу і за рік.

Організація, відповідальна або
зобов’язана забезпечити безпечну життєдіяльність людини на території чи
об’єкті, де стався нещасний випадок, здійснює запропоновані комісією заходи
щодо усунення причин подібних випадків. Про здійснення зазначених заходів
керівник організації у письмовій формі повідомляє відділ (службу) охорони праці
місцевого органу виконавчої влади в термін, зазначений в акті за формою НТ.

Власник або уповноважений ним орган
зобов’язаний відповідно до законодавства відшкодувати працівникові шкоду,
заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з
виконанням трудових обов’язків (ст. 173 КЗпП).

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ