§ 10. Порядок надання відпусток :: vuzlib.su

§ 10. Порядок надання відпусток :: vuzlib.su

218
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 10. Порядок надання відпусток

.

§ 10. Порядок надання відпусток

Щорічна основна відпустка надається
всім працівникам із збереженням місця роботи і посади та з виплатою середнього
заробітку. Право працівників на відпустку не залежить від місця роботи,
виконуваної трудової функції, форми власності, на базі яких ведеться
господарська діяльність на підприємствах, строку трудового договору. Від цих
обставин залежить тривалість відпустки, яка надається працівникові.

До стажу роботи, що дає право на
щорічну відпустку, зараховуються: час фактичної роботи (в тому числі на умовах
неповного робочого дня) протягом робочого року, за який надається відпустка;
коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством
зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в
тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним
звільненням або переведенням на іншу роботу); час, коли працівник фактично не
працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і виплачувалась допомога
по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; час
навчання з відривом від виробництва тривалістю не менше 10 місяців на денних
відділеннях професійно-технічних закладів освіти; час навчання новим професіям
(спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або
перепрофілюванням підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

До стажу роботи, що дає право на
щорічні додаткові відпустки, зараховуються: час фактичної роботи із шкідливими
важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих
умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників
даного виробництва, цеху, професії або посади; час щорічної основної та
додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і особливий
характер праці; час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного
висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих
виробничих чинників.

Якщо працівник, переведений на
роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні
основну та додаткові відпустки, то до стажу роботи, що дає право на щорічні
основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці
відпустки за попереднім місцем роботи.

Щорічна додаткова відпустка
надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.
Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно
з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Загальна тривалість щорічних
основної та додаткових відпусток не може перевищувати 58 календарних днів, а
для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 68 календарних днів.

Щорічні основна та додаткова
відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були
використані, як правило, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну
та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після
закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові щорічних
відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх
тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Щорічні відпустки повної тривалості
до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на
даному підприємстві за бажанням працівника надаються: жінкам — перед відпусткою
у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають
двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; інвалідам; особам
віком до 18 років; чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами; особам, звільненим після проходження строкової
військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення зі
служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу
переїзду на постійне місце проживання; сумісникам — одночасно з відпусткою за
основним місцем роботи; працівникам, які успішно навчаються в закладах освіти
та бажають приєднати відпустку до часу складання екзаменів, заліків, написання
дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною
програмою; працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю
або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової
компенсації; працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного
(амбулаторно-курортного) лікування; батькам-вихователям дитячих будинків
сімейного типу; в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або
трудовим договором.

Щорічні відпустки за другий та
наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час
відповідного робочого року. Черговість надання відпусток визначається
графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за
погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом і доводиться до відома всіх працівників. При складанні
графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та
можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних
відпусток в межах, установлених графіком, погоджується між працівником і
власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний повідомити
працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до
встановленого графіком терміну.

Власник або уповноважений ним орган
зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Щорічні відпустки за бажанням
працівника в зручний для нього час надаються: особам віком до 18 років;
інвалідам; жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після
неї; жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або
дитину-інваліда; одинокій матері (батькові), яка виховує дитину без батька
(матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично
виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутністю батьків;
дружинам (чоловікам) військовослужбовців; ветеранам праці та особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам війни, особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»; батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу; в інших
випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Керівним, педагогічним, науковим,
науково-педагогічним працівникам, спеціалістам закладів освіти щорічні відпустки
повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх
канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Порядок надання щорічної
основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам визначено
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1897 р. № 346.

Працівникам, які навчаються в
закладах освіти без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням
приєднуються до часу проведення настановчих занять, виконання лабораторних
робіт, складання заліків та екзаменів, часу підготовки та захисту дипломного
проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в
середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною,
заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх
бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до
початку навчання в цих закладах.

Працівникам художньо-постановочної
частини і творчим працівникам театрів щорічні відпустки повної тривалості
надаються в літній період у кінці театрального сезону незалежно від часу
прийняття їх на роботу.

Щорічна відпустка на вимогу
працівника повинна бути перенесена на інший період у разі порушення власником
або уповноваженим ним органом терміну повідомлення працівника про час надання
відпустки; несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом
заробітної плати працівникові за час щорічної відпустки.

Щорічна відпустка повинна бути
перенесена на інший період або подовжена в разі: тимчасової непрацездатності
працівника, засвідченої в установленому порядку; виконання працівником
державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає
звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; збігу щорічної
відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Щорічна відпустка з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на
інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з
профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом
органом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період
може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за
умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде
використана в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної
відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і
власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення
відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана
частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її
перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період.

Забороняється ненадання щорічних
відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх
протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право
на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з
особливим характером праці.

Щорічну відпустку на прохання
працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що
основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як
правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення
робочого року, за який надається відпустка.

Відкликання з щорічної відпустки
допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха,
виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних
випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства та в інших
випадках, передбачених законодавством.

За бажанням працівника у разі його
звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути
надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в
цьому разі є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв’язку
із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його
бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує
строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору
подовжується до закінчення відпустки.

У випадку звільнення працівника йому
виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної
відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

При переведенні працівника на роботу
на інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні щорічної
відпустки за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства,
на яке перейшов працівник.

На бажання працівника частина
щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість
щорічної та додаткової відпусток, що надаються працівникові, не повинна бути
меншою 24 календарних днів.

Особам віком до 18 років заміна всіх
видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

У разі смерті працівника грошова
компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.

Спори, що виникають при наданні
відпусток, розглядаються у порядку, встановленому законодавством про працю.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ