§ 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні ::...

§ 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні :: vuzlib.su

135
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні

.

§ 3. Державні гарантії права на
вибір виду зайнятості в Україні

Гарантії забезпечення права громадян
на працю визначені в статті 5і № КЗпП в редакції Закону України від 5 липня
1995 р. Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території
України, вільний вибір виду діяльності: безплатне сприяння державними службами
зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до
покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти з урахуванням суспільних
потреб; надання підприємствами відповідно до їх попередньо поданих заявок
роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних закладів; безплатне
навчання безробітних новим професіям, перепідготовку з виплатою стипендій;
компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв’язку з
направленням на роботу в іншу місцевість; правовий захист від необґрунтованої
відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у
збереженні роботи.

Для реалізації політики зайнятості
населення і забезпечення громадянам гарантій на всій території України створені
служби зайнятості, діяльність яких здійснюється під керівництвом Міністерства
праці та соціальної політики України і місцевих державних адміністрацій.
Послуги громадянам, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, державними
службами зайнятості надаються безплатно.

Громадяни України мають право на
працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення до підприємства,
індивідуального селянського (фермерського) господарства чи до іншого
роботодавця, у тому числі до фізичної особи, безпосередньо або до державної
служби зайнятості за сприянням у підшуканні роботи.

За сприянням до державної служби
зайнятості в працевлаштуванні можуть звертатись як незайняті на роботі
громадяни, які бажають працювати, так і зайняті громадяни, які бажають змінити
місце роботи, влаштуватися працювати за сумісництвом чи у вільний від навчання
час.

Усі незайняті громадяни, які
звертаються до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні,
підлягають реєстрації, в тому числі пенсіонери, інваліди та молодь, яка
закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади. Під час
реєстрації кожна особа самостійно або із застосуванням автоматизованої системи
за допомогою працівника державної служби зайнятості заповнює картку
персонального обліку громадянина, який шукає роботу, і особистим підписом
підтверджує достовірність внесених до неї даних та ознайомлюється з пам’яткою
«Ваші права — Ваші обов’язки». Форма цієї картки персонального обліку
затверджена Міністерством праці та соціальної політики України.

Зайнятим громадянам, які працюють за
наймом на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) або самостійно
забезпечують себе роботою, навчаються в денних загальноосвітніх школах та вищих
навчальних закладах очної форми навчання, а також особам без певного місця
проживання і прописки надаються консультативні послуги з питань
працевлаштування у разі звернення до державної служби зайнятості. Під час
прийому таких громадян працівник державної служби зайнятості проводить
консультацію з цих питань і робить відповідні записи у картці консультацій.

Реєстрація та облік громадян, які
звертаються за сприянням у працевлаштуванні, здійснюється державною службою
зайнятості за місцем постійного проживання (постійної або тимчасової прописки)
за умови пред’явлення паспорта і трудової книжки, а у разі потреби —
військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють.
Іноземні громадяни і особи без громадянства реєструються та облікуються тільки
при наявності постійної прописки.

При відсутності у громадянина
паспорта його може замінити довідка, яка видається житлово-експлуатаційною
конторою або місцевим органом внутрішніх справ із зазначенням місця постійного
проживання особи. Громадяни до 16 років повинні пред’явити свідоцтво про
народження та довідку житлово-експлуатаційної контори або органів місцевого
самоврядування із зазначенням місця проживання.

У разі відсутності трудової книжки
громадянин, який вперше шукає роботу, повинен пред’явити паспорт, диплом або
інший документ про освіту чи професійну підготовку, а звільнені
військовослужбовці — військовий квиток.

Громадяни, які втратили роботу
внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного
захворювання і через це потребують професійної підготовки, перепідготовки чи
підвищення кваліфікації, повинні пред’явити довідку медико-соціальної
експертної комісії щодо професійної придатності.

Випускники вищих навчальних
закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, яким
відмовлено у прийнятті на роботу за місцем призначення, подають направлення на
роботу і скріплену печаткою замовника довідку про відмову в працевлаштуванні
або довідку про самостійне працевлаштування, форми якої затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992.

Випускники професійно-технічних
училищ пред’являють довідку про надання можливості самостійного
працевлаштування. При відсутності у них такої довідки їм надаються протягом
календарного року з дня закінчення навчання консультаційні послуги.

Громадяни, звільнені з підприємств у
зв’язку з відселенням з території радіоактивного забруднення, при відсутності у
них запису в трудовій книжці про причини звільнення подають довідку про
відселення або самостійне переселення, видану місцевою державною адміністрацією
чи органом місцевого самоврядування.

Громадяни, які втратили роботу в
колективних сільськогосподарських підприємствах, у тому числі звільнені у
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, пред’являють довідку про
вихід із складу членів сільськогосподарського підприємства,
сільськогосподарського колективу, сільськогосподарського акціонерного
товариства, видану цим підприємством, кооперативом, товариством.

Особи, які одержують пенсію,
пред’являють пенсійне посвідчення або посвідчення інваліда.

Працівники, трудовий договір з якими
було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із
змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або
штату працівників, реєструються в державній службі зайнятості як такі, що
шукають роботу, протягом семи календарних днів після звільнення.

Якщо звільнення з підприємств
відбулося у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням з території
радіоактивного забруднення, громадяни реєструються у державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом одного місяця після звільнення.

Військовослужбовці, звільнені з
військової служби у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на
пенсію, реєструються у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу,
протягом семи календарних днів з дня поставлення на військовий облік
військовими комісаріатами.

Громадяни, які втратили роботу
внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного
захворювання, і через це потребують професійної підготовки, перепідготовки чи
підвищення кваліфікації, реєструються у державній службі зайнятості як такі, що
шукають роботу, протягом семи календарних днів після звільнення.

У випадках, коли законодавством
визначений певний строк реєстрації, а громадянин без поважних причин своєчасно
не зареєструвався у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, він
втрачає передбачені пільги, а умови виплати допомоги по безробіттю та її розмір
встановлюються на загальних підставах. Поважними причинами вважаються хвороба
громадянина, смерть близьких родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14
років відповідно до медичного висновку, переведення чоловіка або дружини на
роботу в іншу місцевість, переїзд на інше місце проживання тощо.

Громадяни, які протягом семи
календарних днів не зареєструвалися у державній службі зайнятості через хворобу
чи з інших поважних причин, повинні звернутися до центру зайнятості на
наступний день після хвороби чи іншої поважної причини і зареєструватися як
такі, що шукають роботу. У разі порушення цього строку вони втрачають
передбачені законодавством особливі гарантії, а умови виплати допомоги по
безробіттю та її розмір встановлюються на загальних підставах. На загальних
підставах реєструються також громадяни України, які працювали в зарубіжних
країнах, у тому числі і країнах СНД.

Громадянам, зареєстрованим у
державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом семи
календарних днів з моменту реєстрації підбирається підходяща робота. Якщо
громадянин в період пошуку роботи не відвідував центр зайнятості у призначені
дні через хворобу або з інших поважних причин, що підтверджуються документами,
строк підбору підходящої роботи відповідно подовжується на цей строк.

Громадяни, які зареєстровані на
загальних підставах у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і
відмовилися в період пошуку роботи від двох пропозицій підходящої роботи, не
можуть бути визнані безробітними. Такі особи знімаються з обліку, і їм протягом
шести місяців надаються консультаційні послуги. Після закінчення шести місяців
з дня зняття з обліку вони можуть зареєструватися повторно у державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу.

Працівники, які зареєстровані у
державній службі зайнятості і мають особливі гарантії, у випадку відмови від
двох пропозицій підходящої роботи в період пошуку роботи втрачають право на
отримання статусу безробітного строком на три місяці з подальшою переєстрацією
на загальних підставах як таких, що шукають роботу.

Неповнолітні, які досягли 15 років і
звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні,
можуть, як виняток, бути зареєстровані як такі, що шукають роботу, за згодою
одного з батьків або осіб, що їх замінюють.

Громадяни, зареєстровані у державній
службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і безроботні зобов’язані сприяти
своєму працевлаштуванню, виконувати всі рекомендації центру зайнятості,
відвідувати центр зайнятості у строки, встановлені працівником цієї служби.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ