§ 2. Умови виникнення трудових правовідносин :: vuzlib.su

§ 2. Умови виникнення трудових правовідносин :: vuzlib.su

99
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Умови виникнення трудових правовідносин

.

§ 2. Умови виникнення трудових
правовідносин

Особою, яка зобов’язується
виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою, є
громадянин. З моменту, коли він уклав трудовий договір і приступив до виконання
своєї трудової функції, він стає працівником. Але для того щоб стати
працівником, громадянин повинен мати трудову правоздатність і трудову
дієздатність.

Поняття правоздатності та її зміст
визначаються ст.ст. 9 та 10 Цивільного кодексу України. Правоздатністю
визнається здатність громадян мати цивільні права та обов’язки. Вона виникає з
моменту народження громадянина і закінчується з його смертю. Зміст
правоздатності проявляється у тому, що громадяни можуть мати майно в особистій
і приватній власності, користуватися житловими приміщеннями та іншим майном,
успадковувати і заповідати майно, обирати рід занять і місце проживання, мати
права автора твору науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходу,
раціоналізаторської пропозиції, промислового зразка, а також інші майнові та
особисті немайнові права.

Правоздатність є елементарним,
первинним правовим відношенням, тому вона становить необхідну умову для особи
як учасника правових відносин, що по суті є результатом реалізації
правоздатності. Отже, правоздатність становить собою визнану державою
можливість особи вступати в різні правові відносини. Реалізація цієї можливості
щодо праці гарантується і юридичне забезпечується тим, що держава покладає на
власників підприємства обов’язок сприяти здійсненню громадянами своїх прав. Як
і будь-які правові відносини, правоздатність має в своїй основі юридичний факт.

Однією з сторін трудових
правовідносин може бути тільки громадянин, здатний до праці. Обов’язок
виконувати доручену роботу він повинен здійснювати особисто і не має права
передоручати її виконання іншій особі (ст. ЗО КЗпП).

Трудова правоздатність громадян
України є рівною для всіх, оскільки її обсяг визначається єдиною ознакою — особистою
здатністю до праці незалежно від статі, національності, раси, майнового стану,
національного походження.

Трудова правоздатність виникає, як
правило, з досягненням шістнадцятирічного віку, а в окремих випадках — з
досягненням п’ятнадцяти чи навіть чотирнадцяти років.

Допускаючи в окремих випадках працю
неповнолітніх, трудове законодавство передбачає для них такі умови праці, які
забезпечують їм нормальний фізичний і духовний розвиток (додаткові заходи по
охороні праці, скорочення тривалості робочого дня, подовжені відпустки тощо).

Обмеження трудової правоздатності
означає обмеження в праві працювати за здібностями. А оскільки особиста праця,
як правило, є джерелом існування працездатних людей, повне позбавлення права
працювати не допускається. Обмеження правоздатності може полягати в обмеженні
права громадянина виконувати певну роботу або займати певні посади. Таке
обмеження проводиться в інтересах суспільства у випадках, коли громадянин
використовує чи може використовувати заняття тією чи іншою діяльністю на шкоду
суспільству.

Суб’єкти трудових правовідносин
володіють також дієздатністю. Під дієздатністю розуміється здатність
громадянина (а також юридичної особи) своїми діями набувати для себе права і
створювати для себе обов’язки. Визначення дієздатності також дається в
Цивільному кодексі України (ст. 11).

Трудова дієздатність настає з того ж
віку, що й трудова правоздатність. Громадянин може бути позбавлений трудової
дієздатності повністю або частково лише за рішенням суду.

Оскільки трудова правоздатність і
трудова дієздатність настають одночасно з досягненням громадянином визначеного
в законі віку, в літературі з трудового права прийнято говорити про трудову
праводієздатність як про єдине поняття.

Суб’єктом трудових правовідносин
виступають також підприємства, власники створюваних юридичних осіб, фізичні
особи, які надають працівнику роботу. Переважно це юридичні особи. Юридичними
особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого
імені набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов’язки, бути
позивачами і відповідачами в суді.

Підприємство є самостійним
господарюючим статутним суб’єктом, що має самостійний баланс, розрахунковий та
інші рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням. Воно може
здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не заборонені законом і
відповідають меті, передбаченої статутом.

Для того щоб бути суб’єктом трудових
правовідносин, підприємству не обов’язково мати статус юридичної особи. У
трудових правовідносинах підприємство виступає передусім як роботодавець й
організатор колективної праці. Тому можливі випадки, коли підприємство не є
юридичною особою, але може вступати в трудові відносини. Суспільно-економічний
зміст трудової правосуб’єктності підприємств саме й полягає в тому, що їм
надана можливість самостійно приймати на роботу працівників шляхом укладення
трудових договорів. Підприємство повинно бути в змозі організувати виробничий
процес і виплачувати працівникам заробітну плату.

Свою правоздатність підприємство
здійснює через органи або представників, які діють у межах наданих їм
повноважень. Саме власник або уповноважений ним орган виступають від імені
цього підприємства, здійснюють його права і несуть обов’язки в трудових
правовідносинах. Власнику й уповноваженому ним органу належить право найму і
звільнення працівників.

Другою умовою виникнення трудових
правовідносин є наявність правової норми. Ми вже звертали увагу на те, що
правові відносини є формою фактичних суспільних відносин. Люди для одержання
бажаного результату вступають у фактичні відносини з іншими громадянами та
юридичними особами, не звертаючи уваги на те, чи будуть ці відносини набувати
форму правових. Незалежно від волі учасників фактичних відносин, коли ці
відносини урегульовані правом, коли є відповідна правова норма, то фактичні
відносини з моменту їх створення стають правовими.

Правове регулювання трудових
відносин здійснюється різними правовими нормами, види яких викладені нами в
розділі «Джерела трудового права України».

Нарешті, третьою умовою виникнення
трудових правовідносин є наявність юридичного факту, з яким чинне законодавство
пов’язує виникнення правових наслідків. Трудові правовідносини, за загальним
правилом, виникають з двосторонніх юридичних актів, які становлять, з одного
боку, погоджене волевиявлення громадянина, який бажає одержати роботу саме на
даному підприємстві, а з другого — рішення власника або уповноваженого ним
органу. Таким двостороннім актом є угода про вступ на роботу робітника або
службовця.

Юридичними фактами, що виступають як
підстави виникнення трудових правовідносин, є адміністративний акт про
призначення на посаду, вибори, адміністративний акт розподілу на роботу після
закінчення окремих видів навчальних закладів, трудовий договір.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ