§ 1. Поняття трудових правовідносин :: vuzlib.su

§ 1. Поняття трудових правовідносин :: vuzlib.su

109
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Поняття трудових правовідносин

.

§ 1. Поняття трудових правовідносин

Правові відносини в суспільстві
формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм, які приймаються
державою для регулювання суспільних відносин. Вступаючи в правові відносини,
люди зовсім не мають на меті створити такі відносини, їх перш за все цікавить
одержання бажаного результату: щось купити чи продати, переїхати до необхідного
місця, заробити і одержати винагороду за свою працю тощо.

Зв’язки виникають між людьми. Саме
ці зв’язки і є відносинами. Але вони ще не є правовими. Правовими всупереч волі
людей вони стають тому, що для регулювання цих відносин держава прийняла певні
правові норми. Отже, правовими відносинами є фактичні суспільні відносини,
урегульовані нормами права.

В розділі «Предмет трудового права
України» ми відзначали, що об’єктом регулювання трудового права в період
переходу до ринкових відносин є відносини по працевлаштуванню, що можуть
передувати трудовим відносинам, трудові відносини у зв’язку із застосуванням
праці громадянами як робітниками або службовцями, колективні правові відносини,
що є похідними від трудових відносин, та відносини, які тимчасово або постійно
приходять на зміну трудовим відносинам.

Головними в цій системі відносин є
трудові, навколо яких групуються інші відносини. І головними вони є тому, що
трудова діяльність по створенню матеріальних і духовних цінностей та наданню
послуг є найважливішою сферою життя людей.

Тому в даному розділі ми розглядаємо
лише власне трудові відносини, порядок, умови та підстави їх виникнення, а
також зміст трудових правовідносин.

Виникнення трудових відносин
пов’язується з поєднанням робочої сили із засобами виробництва і використанням
цих засобів для створення матеріальних чи духовних благ та надання послуг. Таке
поєднання робочої сили із засобами виробництва визначає характер праці і спосіб
залучення працівників до праці.

Характер праці є визначальним у
соціально-економічному аспекті місця і ролі працівника, найбільш істотних рис
суспільних відносин, що вказують на становище працівника в системі суспільного
виробництва, його ставлення до засобів виробництва.

Виробничі відносини поєднання робочої
сили із засобами виробництва, безпосереднього створення матеріальних благ і їх
розподілу включають до себе суспільні трудові відносини як вольову форму
відносин між працівником і власником та його підприємством, що складаються в
зв’язку з реалізацією права на працю.

Трудові відносини не слід
ототожнювати з відносинами, що пов’язані з працею. Існують відносини, в яких
праця є їх первинною основою або їх елементом, що сприяє головному елементу —
майновому або особистому немайновому. Між суб’єктами можуть виникати відносини,
предметом яких є виконання певної роботи. Але це не завжди створює суспільні
трудові відносини, і регулюватись вони мають не трудовим, а цивільним правом.

Таким чином, виконання певної роботи
є настільки загальною ознакою більшості відносин у суспільстві, що вона не дає
можливості визнати ті чи інші відносини суспільне трудовими. Лише ті відносини,
що пов’язані з працею і мають її своїм змістом, визначають порядок і умови
застосування праці, спрямовані на організацію самого процесу праці в певній
суспільній формі і в своїй сукупності створюють цей процес, є суспільне
трудовими. Праця становить не тільки первинну основу, а й саме існування цих
відносин.

Зміст суспільних відносин, що
виникають із найманої праці при застосуванні громадянами своєї здатності до
праці, визначають самі учасники цих відносин. Але цей зміст регулюється і
направляється правовими нормами, що надають відносинам правову форму. Самі
учасники відносин своїми вольовими діями не можуть придати відносинам юридичну
форму, якщо відсутня правова норма, спрямована на регулювання цих чи подібних
відносин.

В науці трудового права визначення
поняття трудових правовідносин проводиться, виходячи із легального визначення
трудового договору, що дається в ст. 21 КЗпП. Трудові відносини виникають із
угоди між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом, а
також фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а
власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін.

Трудові відносини містять у собі
моменти об’єктивної і суб’єктивної волі. Об’єктивною вона виступає як воля
держави, оскільки існування трудових прав, обов’язків і правовідносин
забезпечується законодавчими актами про працю, що затверджуються державою.

Отже, трудові правовідносини можливі
тоді, коли існують фактичні трудові відносини, що потребують правової форми,
тобто перетворення в правові відносини. Іншими словами, трудові правовідносини
становлять собою форму, в якій суспільні трудові відносини можуть існувати в
суспільстві.

Коли ми вживаємо термін «фактичні
суспільні чи трудові відносини», це зовсім не означає, що ці відносини не
займані правом. Порядок проведення певних дій, з якими закон пов’язує
виникнення правових відносин, досить часто урегульований правом і становить
певний правовий процес.

Основним для правильного розуміння
правових відносин є те, що коли відсутня норма права, то відсутні й
правовідносини. Норма права при її наявності виступає як модель правових
відносин. Але сама вона не породжує правовідносин, оскільки будь-яка юридична
норма є судженням загального характеру про належну поведінку. Прямого зв’язку з
конкретним суб’єктом правових відносин норма не має. Для виникнення
правовідносин необхідна подія або дія, що передбачається нормою і має характер
юридичного факту, з наявністю якого законодавець пов’язує виникнення правових
відносин.

Юридичний факт також не створюється
правовою нормою. Він створюється певними діями людей, які можуть і не
усвідомлювати, чи вписуються їх дії в дозволене правовою нормою.

Правовідносини виникають або
відповідно до норми, або всупереч нормі права, в її порушення. На порушення
норми повинні зреагувати органи охорони правопорядку, органи, що здійснюють
нагляд, шляхом втручання аж до застосування відповідних санкцій.

Трудові правовідносини виникають з
моменту, коли трудящий уклав з власником чи підприємством трудовий договір і
приступив до виконання своєї трудової функції. А оскільки для своєї
життєдіяльності і відтворення людина повинна постійно здобувати матеріальні блага,
засоби для життя, трудові правовідносини на відміну від цивільних є тривалими,
що продовжуються протягом усього часу її працездатності. Припиняються ці
відносини тільки за волевиявленням їх суб’єктів, у зв’язку з виходом на пенсію
або внаслідок смерті працівника.

Трудові правовідносини виступають як
форма і умова існування фактичних трудових відносин, є засобом їх конкретизації
і закріплення. У свідомості фактичні трудові відносини завжди відображаються як
правовідносини, хоча в дійсності останні є лише формою суспільних трудових
відносин.

Як відносини між конкретними
суб’єктами трудові відносини відображають особисту, суб’єктивну волю їх
учасників, що знаходить закріплення в трудовому договорі, який укладається між
сторонами. Таким чином, трудові правовідносини — це двосторонні відносини
працівника з власником або створюваним ним підприємством по виконанню за
винагороду роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з
підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, що виступають формою закріплення
суб’єктивних трудових прав і обов’язків.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ