§ 5. Трудовий колектив як суб`єкт трудового права України :: vuzlib.su

§ 5. Трудовий колектив як суб`єкт трудового права України :: vuzlib.su

69
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Трудовий колектив як суб`єкт трудового права України

.

§ 5. Трудовий колектив як суб’єкт
трудового права України

Індивідуальна трудова діяльність при
певній кількості виконавців забезпечує перехід до більш складного соціального
явища — спільної діяльності. Спільна праця в тій чи іншій сфері суспільне
корисної діяльності об’єднує працюючих в трудовий колектив, який є соціальною
спільністю людей. При такій спільній трудовій діяльності у людини розвиваються
і зміцнюються власна гідність, честь, гордість. Позитивна оцінка колективом дій
працівника приносить останньому радість і задоволення. І, навпаки, негативна
оцінка примушує його змінити свою поведінку відповідно до вимог колективу.

Об’єднання людей в їх трудовій
діяльності здійснюється на об’єктивній і суб’єктивній основі. На об’єктивній
основі працівник, який поступив на роботу, незалежно від своєї волі включається
в склад трудового колективу, оформлення якого здійснюється залежно від
внутрішньої структури підприємства. На суб’єктивній основі проводиться за
волевиявленням працівників об’єднання в організації за професією — професійні
спілки та інші громадські організації.

Через відносини з іншими людьми
особа існує, проявляє себе в суспільстві. Вона виконує обумовлену трудовим
договором роботу, дотримується встановленого на підприємстві режиму роботи,
правил внутрішнього трудового розпорядку.

Відносини між людьми мають важливе
значення не тільки для суспільства взагалі, а й для кожного підприємства, бо
всі вони об’єднані у формальний колектив, правове становище і структура якого
визначені статутом. Формальний колектив є в кожній соціальній системі, якщо там
існує підприємство, розподіл праці.

Таким чином, суспільне корисна
діяльність, спільна праця є об’єктивною передумовою формування колективу.
Справжній колектив виникає там, де люди усвідомлюють свою відповідальність за
загальну справу, спільно вирішують питання, що постають перед ними, де
складаються і стають дійовою силою громадська думка колективу, свідома
дисципліна.

Підприємство і трудовий колектив —
поняття невід’ємні одне від одного. Підприємство виступає не тільки як суб’єкт
трудових відносин у зв’язку із застосуванням праці, а й як господарська
одиниця, де працівники створюють особливий суб’єкт права — трудовий колектив.

Трудові колективи виникли внаслідок
історичного процесу і виступають як необхідна умова виробництва. Економічною
основою їх виникнення та розвитку є виробничі відносини. Саме виробнича
діяльність людей стала тим фундаментом, на якому створюються і розвиваються
відносини між людьми. Тому колективами повинні визнаватись організовані групи,
спільності людей, які перебувають між собою в безпосередньому спілкуванні,
свідомо і добровільно об’єднались при виконанні су-спільно необхідної
діяльності для досягнення загальної мети.

Трудовий колектив виникає разом зі
створенням підприємства, установи, організації. До нього входять усі громадяни,
які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства на основі трудового
договору, а також інших форм, що викликають виникнення трудових відносин
працівників з підприємством. Відносини ж колективізму для кожного працівника
виникають з дня, коли працівник фактично розпочинає виконувати трудові
обов’язки. Підставою, що викликає виникнення трудових відносин, є переважно трудовий
договір.

Але трудовий договір регулює
відносини працівника з власником або уповноваженим ним органом, підприємством.
Відносини ж між самими працівниками в колективі не завжди підпадають під
регулювання норм права. Ці відносини можуть регулюватись навіть нормами
громадських організацій чи моралі. Відносини по об’єднанню працівників в
організації за професією регулюються Статутом професійних спілок України чи
статутами галузевих профспілок. В Конституції України закріплено лише право
громадян на такі об’єднання.

Колективи створюються і діють в усіх
сферах суспільного життя, їх відносна самостійність дозволяє їм бути суб’єктами
правових відносин, що обумовлено економічним, соціальним і правовим
відокремленням. У сфері застосування праці колективи називаються трудовими. Але
найменування колективу трудовим ще не дає підстави для віднесення його до
суб’єктів трудових правовідносин. Трудові відносини створюються зв’язком
працівника з підприємством по виконанню певної трудової функції. Та обставина,
що норми законодавства про працю регулюють не тільки відносини між працівником
і підприємством, а й широкий комплекс відносин по організації праці та
встановленню умов праці, не означає, що всі відносини, що регулюються трудовим
правом, необхідно намагатися втиснути в рамки індивідуальних трудових
правовідносин.

Відносини трудових колективів з
власниками або уповноваженими ними органами є правовими, але не трудовими,
оскільки своїм змістом мають не працю, а лише її організацію і умови, за яких
ця праця здійснюється.

Повноваження трудових колективів
усіх видів підприємств, де використовується наймана праця, реалізуються, якщо
інше не передбачене статутом, загальними зборами працюючих. Такі безпосередні
відносини можливі тоді, коли підприємства невеликі за своїми розмірами, і для
розв’язання конкретних питань у кожному випадку є можливість зібрати всіх
працюючих. В умовах же великого підприємства вирішення питань виробництва
безпосередньо всіма працюючими є досить складним, у зв’язку з чим виникає
необхідність використання представницької демократії. В таких випадках
повноваження трудового колективу можуть реалізовуватись конференцією або
виборними органами трудового колективу, такими, як рада трудового колективу,
комітет підприємства, страйковий комітет тощо. Вони, як правило, обираються
таємним голосуванням на загальних зборах або конференції трудового колективу
строком на два-три роки не менш як двома третинами голосів.

Трудовим колективам чинним
законодавством надані повноваження по укладенню колективних договорів, впровадженню
досягнень науки, техніки, розвитку творчої ініціативи працюючих, участі в
організації, нормуванні, оплаті праці, використанню фондів економічного
стимулювання, поліпшенню умов і охорони праці, соціально-культурних та
житлово-побутових умов працюючих. Трудові колективи за поданням власника або
уповноваженого ним органу і профспілкового комітету затверджують правила
внутрішнього трудового розпорядку підприємства. За порушення трудової
дисципліни трудові колективи можуть застосовувати до своїх членів заходи
громадського стягнення, які можуть враховуватись при визначенні систематичності
невиконання працівником без поважних причин покладених на нього обов’язків, що
є однією з підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ