§ 3. Злочини проти безпеки людства :: vuzlib.su

§ 3. Злочини проти безпеки людства :: vuzlib.su

97
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Злочини проти безпеки людства

.

§ 3. Злочини проти безпеки людства

Застосування зброї масового знищення (ст. 439). Безпосередній об’єкт цього
злочину — безпека людства.

Предмет злочину — зброя масового знищення, заборонена міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Це,
зокрема, бактеріологічна і хімічна зброя, щодо якої встановлені всеосяжні
заборони в обов’язкових для України спеціальних конвенціях (Конвенція 1972 р.
про заборону розробки, виробництва та нагромадження запасів бактеріологічної
(біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення; Конвенція 1993 р. про
заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про
її знищення). Предметом цього злочину також може бути ядерна зброя, але її
заборона у міжнародному праві має обмежений характер.

Під бактеріологічною (біологічною) зброєю розуміють бактерійні (біологічні)
засоби (бактерії, віруси, інші живі організми та речовини, які виробляються
ними), а також засоби їх доставки (застосування), створені з метою спричинити
загибель, захворювання чи інше неповноцінне функціонування людей, тварин,
рослин або зараження довкілля.

Хімічна зброя — це високотоксичні отруйні речовини (нервово-паралітичної,
шкіряно-наривної, задушливої, дратівливої та іншої дії), а також засоби їх
доставки (застосування), створені для масового ураження живої сили противника.

Об’єктивну сторону цього злочину утворить застосування зброї масового
знищення, забороненої міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.

Під застосуванням слід розуміти використання вражаючих властивостей зброї
відповідно до її цільового призначення як зброї масового знищення. Час і
обстановка її застосування не мають значення для кваліфікації цього злочину.

Застосування зброї масового знищення, щодо якої немає спеціальної заборони
у міжнародному договорі України, може кваліфікуватися за ст. 438 як порушення
законів та звичаїв війни (застосування зброї з невибірковим характером дії або
такої, що завдає зайвих ушкоджень або страждань тощо).

Злочин вважається закінченим, коли особа вчинила діяння, передбачене ст.
439.

Суб’єктивна сторона цього злочину — умисел. Мотив і мета можуть бути
різними.

Суб’єктом злочину може бути будь-яка особа.

У частині 2 ст. 439 встановлена відповідальність за те саме діяння, якщо
воно спричинило загибель людей (хоча б однієї людини) або інші тяжкі наслідки.
Тяжкість наслідків визначається виходячи з конкретних обставин злочину
(кількості потерпілих, характеру і розміру шкоди, заподіяної людям, тваринам,
рослинам, довкіллю).

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 439 — позбавлення волі на строк від восьми
до дванадцяти років; за ч. 2 ст. 439 — позбавлення волі на строк від восьми до
п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування
зброї масового знищення (ст. 440). Безпосередній об’єкт цього злочину — безпека
людства.

Предмет злочину аналогічний предмету злочину, передбаченого ст. 439.

Об’єктивну сторону злочину утворять: розроблення, виробництво, придбання,
зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, забороненої
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.

Під розробленням зброї масового знищення розуміють дії з її створення, які
передують її виробництву (розроблення теоретичних основ пристрою і дії зброї та
їх дослідно-конструкторська перевірка, подібні роботи зі збільшення вражаючих
властивостей зброї тощо).

Виробництво — це дія з безпосереднього створення реальних одиниць такої
зброї для практичного використання. Способи виробництва можуть бути будь-якими
(промисловий, кустарний тощо). Придбання являє собою отримання такої зброї
будь-яким способом (купівля, обмін, викрадення, прийняття в якості подарунка
або винагороди тощо). Зберігання означає контрольоване винним утримання зброї у
своєму фактичному володінні. Збут — будь-яке відчуження зброї іншій юридичній
або фізичній особі або державі. Під транспортуванням розуміють переміщення
зброї транспортним засобом.

Цей злочин буде закінченим, коли вчинено будь-яку із зазначених у ст. 440
дію хоча б щодо однієї одиниці зброї масового знищення.

Суб’єктивна сторона цього злочину — умисел.

Суб’єкт злочину — будь-яка особа.

Покарання за злочин: за ст. 440 — позбавлення волі на строк від трьох до
десяти років.

Екоцид (ст. 441). Безпосередній об’єкт цього злочину — екологічна безпека
людства.

Об’єктивну сторону цього злочину утворять: масове знищення рослинного або
тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення
інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

Масове знищення рослинного і тваринного світу означає знищення великої
кількості рослин і/або тварин, або їх повне знищення на певній території.
Наприклад, під час війни у В’єтнамі у деяких районах все живе практично було
знищено гербіцидами і хімічними речовинами.

Отруєння атмосфери або водних ресурсів — це їх забруднення отруйними або
іншими шкідливими для людини речовинами. До водних ресурсів відносяться як
поверхневі води (океанів, морів, рік, озер та інших водних об’єктів), так і
підземні води.

Під іншими діями слід розуміти інші шкідливі дії щодо тваринного і
рослинного світу, атмосфери і водних ресурсів або дії щодо інших природних
об’єктів (наприклад, землі та її надр), або щодо навколишнього природного
середовища взагалі (наприклад, руйнування озонового шару).

Кожна із зазначених у ст. 441 дій характеризується тим, що вона може
спричинити екологічну катастрофу. Це має принципове значення для відмежування
цього злочину від злочинів проти довкілля (статті 236—254). Відповідно до ч. 2
ст. 65 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» зонами
екологічної катастрофи оголошуються території, де внаслідок діяльності людини
чи руйнівного впливу стихійних сил природи виникли стійкі або незворотні
негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що призвели до
неможливості проживання на них населення і ведення господарської діяльності.

У міжнародному кримінальному праві термін «екоцид» офіційно не
застосовується. Цей злочин являє собою порушення заборони навмисного
спричинення шкоди природному середовищу з широкими, довготривалими і серйозними
наслідками. Така заборона, зокрема, передбачена у Додатковому протоколі І до
Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. і Конвенції про заборону
військового чи будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на
природне середовище 1977 р.

Цей злочин вважається закінченим, коли вчинена будь-яка із зазначених у ст.
441 дій, яка могла спричинити екологічну катастрофу.

Суб’єктивна сторона цього злочину — умисел. Суб’єкт злочину — будь-яка
особа.

Покарання за злочин: за ст. 441 — позбавлення волі на строк від восьми до
п’ятнадцяти років.

Геноцид (ст. 442). Безпосередній об’єкт злочину — безпека існування
національних, етнічних, расових і релігійних груп.

Об’єктивна сторона цього злочину характеризується як діяння, спрямоване на
повне або часткове знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи
релігійної групи шляхом: 1) позбавлення життя членів такої групи; 2) заподіяння
їм тяжких тілесних ушкоджень; 3) створення для групи життєвих умов,
розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення; 4) скорочення
дітонародження чи запобігання йому в такій групі; 5) насильницька передача
дітей з однієї групи в іншу. Аналогічне визначення геноциду передбачене у
Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня
1948 р.

Створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її
фізичне знищення, може виражатися у позбавленні групи продуктів харчування чи
інших життєво важливих засобів існування, обмеженні або позбавленні медичної
допомоги, створенні небезпечних для життя екологічних умов, насильницькому
переселенні в місця, не придатні для проживання тощо.

Скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі — це
насильницька стерилізація, кастрація або контрацепція, заборона шлюбних союзів
між членами однієї групи, примушування до аборту або створення життєвих умов,
які сприяють збільшенню кількості вимушених абортів тощо.

Насильницька передача дітей з однієї групи в іншу означає їх передачу в
іншу національну, етнічну, расову чи релігійну групу, вчинену всупереч волі
батьків або осіб, які їх замінюють, і поєднану із застосуванням фізичного або
психічного насильства.

Кваліфікація геноциду не залежить від того, вчинений він у мирний чи у
військовий час.

Цей злочин вважається закінченим: у перших двох формах — з моменту настання
наслідків у вигляді відповідно біологічної смерті та тяжких тілесних ушкоджень,
а в інших формах — коли вчинені зазначені діяння. Однак у будь-якому випадку
розв’язання цього питання не залежить від того, чи наступили фактично наслідки
у вигляді знищення національної, етнічної, расової чи релігійною групи як
такої.

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом і метою
повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи
релігійної групи.

Суб’єктом злочину може бути будь-яка особа.

У частині 2 ст. 442 передбачена відповідальність за публічні заклики до
геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх
розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.

Основні поняття у цьому складі злочину визначаються аналогічно пропаганді
війни (ст. 436).

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 442 — позбавлення волі на строк від десяти
до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі; за ч. 2 ст. 442 — арешт на
строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до п’яти років.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСепараторы жира
  Следующая статьяП. ГОЛЬБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ