§ 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань ::...

§ 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань :: vuzlib.su

183
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних
органів, членів громадських формувань

.

§ 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів,
членів громадських формувань

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовцеві (ст. 342). Потерпілими від цього злочину можуть бути
представники влади, працівники правоохоронних органів, члени

громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
та військовослужбовці.

Представники влади — це працівники державних органів і установ, які
наділені правом у межах своєї компетенції висувати вимоги, а також приймати
рішення, обов’язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно
від їх відомчої приналежності чи підлеглості. Це, наприклад, народні депутати і
депутати місцевих рад, судді, прокурори, слідчі, державні виконавці тощо.

Працівниками правоохоронних, органів є працівники органів: прокуратури,
внутрішніх справ, служби безпеки, митної служби, охорони державного кордону,
державної податкової служби, виконання покарань, державної
контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони та інших
органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. До
працівників правоохоронних органів відносяться також працівники
Антимонопольного комітету України, якщо вони безпосередньо виконують зазначені
функції.

Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону —
це об’єднання, загін, дружина або інша організація людей, створені для
підтримання громадського порядку і охорони державного кордону, які мають статут
і зареєстровані у встановленому порядку в органах місцевого самоврядування.

Член громадського формування з охорони громадського порядку і державного
кордону — громадянин України, який досяг повноліття і перебуває в одному із
зазначених формувань, наділений під час здійснення такої охорони спеціальними
владними повноваженнями, і який має відповідні відмітні знаки члена
громадського формування (нарукавну пов’язку, значок, жетон тощо). Це члени
народних дружин, оперативних загонів, загонів самооборони, робочої міліції та
інших громадських формувань.

Військовослужбовці — це особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани,
військовослужбовці строкової і надстрокової служби, військової служби за
контрактом Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки
України, внутрішніх військ України та інших військових формувань, що створюються
відповідно до законодавства України.

З об’єктивної сторони злочин, передбачений ч. 1 ст. 342, паря-гае й ©порі
представникові влади під час виконання ним службових обов’язків, ч. 2 — в опорі
працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків,
члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного
кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на
них обов’язків щодо охорони громадського порядку.

Опір — це активна протидія виконанню представником влади службових
обов’язків. При цьому дії того, хто чинить опір, можуть бути спрямовані
безпосередньо проти особи представника влади (наприклад, винний перешкоджає
слідчому пройти до однієї з кімнат квартири для проведення огляду місця події
або обшуку) або проти предметів, необхідних для виконання цими особами своїх
обов’язків (наприклад, винний знищує документ, який прокурор намагався
вилучити).

Для об’єктивної сторони необхідно, щоб опір виявлявся при виконанні
зазначеними працівниками службових обов’язків або обов’язків з охорони
громадського порядку.

Для злочину не має значення, виконували ці особи свої службові обов’язки,
перебуваючи безпосередньо на службі, чи діяли у межах своїх повноважень з
власної ініціативи (наприклад, працівник міліції у вільний від роботи час
намагається припинити злочин, а винний чинить опір).

Злочин вважається закінченим з моменту активної протидії.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел.

Склад злочину відсутній, якщо винний не усвідомлював, що чинив опір
зазначеним особам.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

У частині 3 ст. 342 встановлена відповідальність за опір, що поєднується з
примушенням цих осіб шляхом насильства або погрози застосування такого
насильства до виконання явно незаконних дій.

Примушення — це фізичний або психічний вплив з метою примусити потерпілого
виконати, всупереч його бажанню, явно незаконні дії (наприклад, застосування
насильства з метою звільнення затриманого правопорушника).

Під фізичним насильством слід розуміти заподіяння зазначеним особам ударів,
побоїв, тілесних ушкоджень. Погроза — це дії або висловлювання, що виражають
намір винного застосувати фізичне насильство щодо цих самих осіб.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 342 — штраф до сімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження
волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 342 — штраф від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести
місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на
строк до двох років; за ч. З ст. 342 — обмеження волі на строк до п’яти років
або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343). З
об’єктивної сторони втручання в діяльність працівника правоохоронного органу
означає вплив у будь-якій формі на нього, тобто конкретні дії, спрямовані на
перешкоджання виконанню цим працівником службових обов’язків або на те, щоб
добитися прийняття незаконних рішень. Втручання може виражатися у різних формах
(умовлянні, шантажі, погрозі відмовити у наданні законних благ, а також у
будь-яких інших формах впливу).

Цей злочин є закінченим з моменту втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу незалежно від того, чи призвело це до прийняття
незаконного рішення.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел, поєднаний з метою
перешкодити виконанню працівником правоохоронного органу своїх службових
обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень.

Суб’єктом цього злочину є будь-яка особа.

У частині 2 ст. 343 передбачена відповідальність за ті самі дії, якщо вони
перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або
вчинені службовою особою з використанням свого службового становища.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 343 — штраф від п’ятдесяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
двох років, або арешт на строк до шести місяців; за ч. 2 ст. 343 — позбавлення
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти
років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до
чотирьох років.

Втручання у діяльність державного діяча (ст. 344). Цей злочин відрізняється
від попереднього (ст. 343) лише колом потерпілих. Ними можуть бути: Президент
України, Голова Верховної Ради України, народний депутат України,
Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини або його представник, Голова Рахункової
палати або член Рахункової палати, Голова або член Центральної виборчої
комісії, Голова Національного банку України, член Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, Голова Антимонопольного комітету України,
Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і
радіомовлення України.

Частиною 2 ст. 344 передбачена відповідальність за ті самі дії, якщо вони
вчинені особою з використанням свого службового становища.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 344 — позбавлення волі на строк до трьох
років; за ч.2 ст. 344 — позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345).
Потерпілими від цього злочину можуть бути працівники правоохоронних органів та
їх близькі родичі. Близькими родичами є батьки, дружина, чоловік, діти, рідні
брати і сестри, дід, баба і внуки (п, 11 ст. 32 КПК).

Об’єктивна сторона цього злочину виражена у погрозі вбивством, насильствам
або знищенням чи пошкодженням майна. Причому погроза висловлюється винним
обов’язково у зв’язку з виконанням працівником правоохоронного органу своїх
службових обов’язків.

Поняття «у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків» передбачає
погрозу потерпілому як під час, так і до або після виконання таких
обов»язків, тобто і тоді, коли особа вже не є працівником правоохоронного
органу (наприклад, вийшла у відставку).

Злочин вважається закінченим, коли висловлена погроза, її зміст доведений
до адресата будь-яким способом (усно, письмово, жестами, з використанням
технічних засобів).

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел, поєднаний зі спеціальним
мотивом. Дія має місце у зв’язку з виконанням працівником правоохоронного
органу службових обов’язків. Для застосування ч. 1 ст. 345 не має значення, чи
розраховував винний реалізувати погрозу щодо працівника правоохоронного органу
чи його близьких родичів.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

У частині 2 ст. 345 передбачена відповідальність за умисне заподіяння
працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або
середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а у ч. З ст. 345 — тяжкого тілесного
ушкодження.

Поняття побоїв і тілесних ушкоджень дано у статтях 121, 122, 125 і 126.

Суб’єктивна сторона цього злочину — умисна форма вини.

Суб’єкт цього злочину — особа, яка досягла 14 років.

У частині 4 ст. 345 встановлена відповідальність за ті самі дії, вчинені
організованою групою.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 345 — виправні роботи на строк до двох
років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох
років, або позбавлення волі на той самий строк; за ч. 2 ст. 345 — обмеження
волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк; за ч. З
ст. 345 — позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років, а за ч. 4
ст. 345 — позбавлення волі на строк від семи до чотирнадцяти років.

Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча (ст. 346).
Стаття 346 передбачає відповідальність за три самостійних злочини: 1) погрозу
щодо державного чи громадського діяча; 2) насильницькі дії; 3) заподіяння тим
самим особам тяжких тілесних ушкоджень.

Коло потерпілих суворо обмежене законом: це ті самі особи, що й у ст. 344,
а також керівник політичної партії України та його близькі родичі.

Об’єктивна сторона цього злочину полягає у погрозі вбивством, заподіянням
шкоди здоров’ю, знищенням або пошкодженням майна, а також у погрозі викраденням
або позбавленням волі щодо зазначених осіб (ч. 1 ст. 346), заподіянні їм легких
чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, нанесенні побоїв чи вчиненні інших
насильницьких дій (ч. 2 ст. 346), заподіянні їм тяжких тілесних ушкоджень (ч. З
ст. 346).

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел. Обов’язковою ознакою
суб’єктивної сторони є те, що діяння вчиняється у зв’язку з державною або
громадською діяльністю потерпілих.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа, а за заподіяння середньої тяжкості
або тяжких тілесних ушкоджень — особа, яка досягла 14-річного віку.

Для об’єктивної сторони цих злочинів необхідною умовою є застосовування
зазначеного насильства у зв’язку з державною або громадською діяльністю
потерпілих.

Суб’єктивна сторона цього злочину — умисна форма вини.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 346 — позбавлення волі на строк до п’яти
років; за ч. 2 ст. 346 — позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років;
за ч. З ст. 346 — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу
(ст. 347). Предметом злочину може бути як рухоме, так і нерухоме майно (гроші,
цінні папери, жилий будинок, господарські споруди, дача, меблі, автомобіль,
худоба, насадження тощо), яке є власністю працівника правоохоронного органу чи
його близького родича або знаходиться у їх відповідальному володінні.

Об’єктивна сторона цього злочину полягає у знищенні або пошкодженні цього
майна. Поняття знищення і пошкодження майна дано у ст. 194.

При розв’язанні питання, чи є злочином умисне знищення або пошкодження
майна, необхідно враховувати не лише вартість і розмір майна у натуральному
виді (вага, об’єм, кількість), а й значення знищеного або пошкодженого майна
для потерпілого. Знищення малоцінного майна або незначне пошкодження майна без
кваліфікуючих обставин, передбачених ч. 2 ст. 347, відповідно до ч. 2 ст. 11 не
є злочином.

Злочин вважається закінченим з моменту спричинення майнової шкоди
потерпілому. Якщо винному не вдалося знищити або пошкодити майно потерпілого з причин,
що не залежали від його волі, вчинене слід кваліфікувати як замах на злочин.

Для об’єктивної сторони цього злочину необхідним є те, щоб знищення або
пошкодження майна мало місце у зв’язку з виконанням працівником правоохоронного
органу службових обов’язків.

Суб’єктивна сторона цього злочину — умисна вина.

Суб’єкт цього злочину за ч. 1 ст. 347 — будь-яка особа, а за ч. 2 — особа,
яка досягла 14-річного віку.

У частині 2 ст. 347 передбачена відповідальність за ті самі дії, вчинені
шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або за такі, що
спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

З суб’єктивної сторони відношення винного до загибелі людей чи інших тяжких
наслідків можливе лише у вигляді необережної вини.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 347 — штраф від п’ятдесяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести
місяців, або обмеження волі на строк до

п’яти років; за ч. 2 ст. 347 — позбавлення волі на строк від шести до
п’ятнадцяти років.

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця

(ст. 348). З об’єктивної сторони злочин полягає у посяганні на життя
зазначених осіб чи їхніх близьких родичів, тобто в умисному вбивстві або замаху
на нього.

Форми і способи посягання на життя потерпілих для кваліфікації значення не
мають.

Злочин, передбачений ст. 348, з об’єктивної сторони має місце лише тоді,
коли посягання на зазначених осіб вчинено у зв’язку з їх службовою діяльністю
або громадською діяльністю щодо охорони громадського порядку. Для складу
злочину не має значення, чи знаходився потерпілий в цей момент при виконанні
обов’язків чи ні (наприклад, був у відпустці). Але якщо вбивство або замах на
вбивство вчинене не у зв’язку зі службовою діяльністю або громадською
діяльністю щодо охорони громадського порядку (наприклад на грунті особистих
неприязних стосунків або з ревнощів), то ст. 348 не застосовується.

Злочин вважається закінченим з моменту замаху на вбивство.

Суб’єктивна сторона цього злочину — умисна вина.

Суб’єктом цього злочину може бути особа, яка досягла 14-річного віку.

Покарання за злочин: за ст. 348 — позбавлення волі на строк від дев’яти до
п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як
заручника (ст. 349). Потерпілими від цього злочину є представники влади і
працівники правоохоронних органів, їх близькі родичі.

Об’єктивна сторона злочину виражається у: 1) захопленні або 2) триманні як
заручника представника влади або працівника правоохоронного органу чи їх
близьких родичів. Ознаки об’єктивної сторони такі самі, як і в ст. 147, аналіз
якої подано у розділі IV підручника.

Злочин вважається закінченим з моменту захоплення або тримання як заручника
представника влади, працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів.

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом і
спеціальною метою — спонукати державну чи іншу установу, підприємство,
організацію або службову особу вчинити або утриматися від вчинення будь-якої
дії як умови звільнення заручника.

Суб’єкт злочину — будь-яка особа, яка досягла 14-річного віку.

Покарання за злочин: за ст. 349 — позбавлення волі на строк від восьми до
п’ятнадцяти років.

Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує
громадський обов’язок (ст. 350). Потерпілими від цього злочину можуть бути
службові особи, громадяни, які виконують громадський обов’язок, їхні близькі.
Поняття службової особи дано у примітці до ст. 364. Під близькими особами, про
яких йдеться у ст. 350, слід розуміти будь-яких осіб, у долі яких зацікавлений
потерпілий. Громадяни, які виконують свої громадські обов’язки, — це особи,
незалежно від роду їх занять, які здійснюють будь-яку громадсько-корисну
діяльність: беруть участь у різних рейдах, заходах щодо попередження чи
припинення злочинів, інших порушень громадського порядку.

Об’єктивна сторона цього злочину полягає у погрозі вбивством, заподіянням
тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна
загальнонебезпечним способом. Поняття погрози аналогічне тому, що розглянуто
при аналізі ст. 345.

Суб’єктивна сторона цього злочину передбачає вину у виді прямого умислу і
спеціальну мету: припинити діяльність службової особи чи громадянина, який
виконує громадський обов’язок, або змінити її характер в інтересах того, хто
погрожує.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

У частині 2 ст. 350 передбачена відповідальність за умисне нанесення тим
самим потерпілим побоїв або за заподіяння легкого чи середньої тяжкості
тілесного ушкодження, а у ч. З ст. 350 — тяжкого тілесного ушкодження. Аналіз
цих ознак викладено у ст. 345.

Умисне вбивство зазначених в цій статті осіб у зв’язку з їх діяльністю, а
також їх близьких родичів кваліфікується за п 8 ч. 2 ст. 115.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 350 — арешт на строк до шести місяців або
обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох
років; за ч. 2 ст. 350 — обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або
позбавлення волі на той самий строк; за ч. З ст. 350 — позбавлення волі на
строк від п’яти до дванадцяти років.

Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої
ради (ст. 351). Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 351, полягає
у невиконанні службовою особою законних вимог депутата або у створенні штучних
перешкод у їх роботі, або у наданні їм завідомо неправдивої інформації.

Невиконання службовою особою законних вимог депутата виражається у діях чи
бездіяльності службової особи всупереч законним вимогам депутата. Це діяння,
наприклад, матиме місце у разі нена-дання керівником підприємства, (незалежно
від форми власності) документів, необхідних для перевірки дотримання законів,
відмови виконати вимогу депутата про припинення порушення законності,
невиконання редактором газети свого обов’язку щодо опублікування наданих
депутатом матеріалів тощо. Як створення штучних перешкод можна розглядати ухилення
службової особи від свого обов’язку надати депутату можливості консультації із
фахівцем, від надання йому юридичної допомоги, від реалізації права депутата на
невідкладний прийом службовою особою тощо. Надання депутату будь-яких
інформаційних матеріалів, необхідних для здійснення його діяльності, зміст яких
завідомо для службової особи спотворений, утворить надання завідомо неправдивої
інформації.

Цей злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якого діяння,
зазначеного у ч. 1 ст, 351.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел. Мета — перешкодити
законній діяльності депутата.

Суб’єкт злочину — службова особа.

У частині 2 ст. 351 передбачена відповідальність за вчинення службовими
особами тих самих діянь щодо комітетів чи тимчасових слідчих комісій Верховної
Ради України.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 351 — штраф від ста до однієї тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести
місяців, або обмеження волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 351 — штраф від
п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який
виконує громадський обов’язок (ст. 352). Ознаки цього злочину з об’єктивної
сторони злочину збігаються з тими, що зазначені у ст. 347.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 352 — штраф від п’ятдесяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести
місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років; за ч. 2 ст. 352 —
позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ст.
353). Об’єктивна сторона цього злочину виражається у самовільному присвоєнні
владних повноважень або звання службової особи, поєднаному із вчиненням
будь-яких суспільне небезпечних діянь. Форма присвоєння може бути будь-якою:
словесна; надання підроблених або чужих документів; одягнення форменого одягу
представника влади тощо. Злочинець, наприклад, може видавати себе за працівника
правоохоронного органу, за представника контрольно-ревізійної служби, за
службову особу, від якої залежить отримання житла. Склад цього злочину
відсутній, якщо особа видає себе за представника тієї або іншої професії
(лікаря, артиста, тренера, сантехника, електрика). Присвоєння владних
повноважень або звання службової особи матиме місце і тоді, коли особа,
помилково прийнята за службову, підтримує помилкову думку інших осіб,
користується їх помилкою і вчиняє сус-пільно небезпечні дії. Ці дії можуть бути
як злочинними (крадіжка, шахрайство), так і являти собою адміністративні
делікти (наприклад, особа видає себе за регулювальника дорожнього руху і
створює небезпечну дорожньо-транспортну ситуацію). Якщо дії, вчинені з
використанням самовільно присвоєного звання утворять злочин, необхідна
додаткова кваліфікація за відповідними статтями КК.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел. Мета самовільного
присвоєння владних повноважень або звання службової особи — використати їх для
вчинення суспільне небезпечного діяння. За відсутності такої мети цей склад
виключається.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа. У разі присвоєння службовою особою
більш високого звання або посади з більш широкими повноваженнями можлива
відповідальність за службовий злочин (ст. 365).

Покарання за злочин: за ст. 353 — штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження
волі на строк до трьох років.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ