§ 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку :: vuzlib.su

§ 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку :: vuzlib.su

178
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку

.

§ 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку

Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими
речовинами або радіоактивними матеріалами (ст. 267). Предметом злочину є вибухові
речовини і радіоактивні матеріали, їх поняття дано при аналізі злочинів,
передбачених статтями 261 і 262.

Об’єктивна сторона злочину полягає у порушенні правил безпечного поводження
з вибуховими речовинами або радіоактивними матеріалами: правил зберігання,
використання, обліку, перевезення цих предметів або інших правил поводження з
ними, а також незаконному пересиланні цих речовин чи матеріалів поштою або
вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелі людей або настання
інших тяжких наслідків. Порушення правил поводження з вибуховими речовинами або
радіоактивними матеріалами може бути вчинене як шляхом дії, так і
бездіяльності.

Правила зберігання вибухових речовин і радіоактивних матеріалів
передбачають знаходження їх у безпечному стані, у певному місці, а також
попередження їх викрадення чи втрати. Правила використання встановлюють
безпечні способи їх застосування, а правила обліку вимагають контролю за їх
рухом, своєчасною фіксацією їх надходження, реєстрацією (документування)
видачі, витрачання і повернення тощо. Правила перевезення вибухових речовин чи
радіоактивних матеріалів передбачають їх безпечне переміщення різними видами
транспорту, а інші правила поводження з цими предметами регулюють безпечні
способи виготовлення, випробування, знищення тощо даних предметів.

Незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем означає
їх відправлення для доставки в те або інше місце. Пересилання вантажем
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів можливе лише з дозволу органів
транспорту із дотриманням відповідних правил безпеки.

Порушення правил поводження спричиняє кримінальну відповідальність лише у
разі, якщо ці порушення створили небезпеку загибелі людей або настання інших тяжких
наслідків.

З суб’єктивної сторони порушення правил поводження з вибуховими речовинами
чи радіоактивними матеріалами може бути вчинено як умисно, так і з
необережності. Незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або
вантажем можливе лише з прямим умислом. Щодо створення небезпеки загибелі людей
або настання інших тяжких наслідків вина може бути тільки необережною.

Суб’єкт злочину спеціальний — особа, яка має дозвіл на поводження з цими
предметами, і у зв’язку з цим зобов’язана дотримуватися правил безпеки
поводження з ними.

Суб’єктом незаконного пересилання поштою або вантажем вибухових,
легкозаймистих та їдких речовин або радіоактивних матеріалів може бути будь-яка
особа.

У частині 2 ст. 267 передбачена відповідальність за ті самі діяння, а також
за незаконне пересилання поштою або багажем легкозаймистих або їдких речовин,
якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 267 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на
строк до трьох років; за ч. 2 ст. 267 — позбавлення волі на строк від трьох до
дванадцяти років.

Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (ст.
268). Предметом цього злочину є відходи і вторинна сировина та речовини або
матеріали, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до
ввезення.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 р.
відходи — це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі
людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи
виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися
шляхом утилізації чи видалення. Деякі (окремі) види відходів виступають як
вторинна сировина. Вторинна сировина — це залишки сировини, матеріалів і
напівфабрикатів, що утворюються у процесі виробництва, або залишки предметів
споживання та їх тари, придатні для подальшого використання.

Порядок ввезення в Україну окремих видів відходів встановлюється Кабінетом
Міністрів України. Ввезення на територію України чи транзит через її територію
відходів можливий лише у разі надання дозволу Мінекоресурсів України.

Небезпечні відходи — це відходи, фізичні, хімічні чи біологічні
характеристики яких створюють або можуть створити значну небезпеку для
навколишнього природного середовища і здоров’я людини, та які потребують спеціальних
методів і способів поводження з ними. Перелік небезпечних відходів, які
забороняються до ввезення, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Об’єктивна сторона злочину полягає у ввезенні на територію України чи
транзиті через її територію: відходів або вторинної сировини без належного
дозволу, речовин або матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів,
які забороняються до ввезення.

Ввезення на територію України предмета — це його переміщення через кордон
України. Транзит відходів — це безперервне перевезення відходів від одного
кордону національної території до іншого без зберігання, за виключенням
зберігання, зумовленого технологічним процесом перевезення відходів. Злочин
вважається закінченим з моменту перетину вантажу з відходами або вторинною
сировиною кордону України.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Суб’єкт злочину — будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 268 — штраф до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років; за ч. 2
ст. 268 — штраф від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих
речовин (ст. 269). Предметом цього злочину є вибухові і легкозаймисті речовини.
Поняття вибухових речовин дано при аналізі злочину, передбаченого ст. 262.
Легкозаймисті речовини — це вогненебезпечні речовини, які здатні самозайматися
або легко спалахувати і цим викликати або підсилювати пожежу.

Об’єктивна сторона злочину полягає у незаконному перевезенні на повітряному
судні зазначених речовин. Перевезення цих речовин означає їх транспортування,
доставку повітряним транспортом. Поняття повітряного судна дано у ч. 2 ст. 15
Повітряного кодексу України.

Незаконним вважається перевезення на повітряному судні цих речовин без
відповідного дозволу (ст. 63 Повітряного кодексу України) або перевезення таких
вибухових або легкозаймистих речовин, які не підлягають транспортуванню на
повітряних суднах (ст. 75 Повітряного кодексу України).

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом.

Суб’єкт злочину — будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку.

У частині 2 ст. 269 передбачена відповідальність за цей злочин, якщо він
спричинив загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 269 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
двох років, або позбавлення волі на той самий строк; за ч. 2 ст. 269 —
позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270).
Об’єктивна сторона цього злочину полягає у порушенні встановлених
законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі,
якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі.
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки може бути вчинено
як шляхом дії, так і бездіяльності. Під встановленими законодавством вимогами
пожежної безпеки слід розуміти положення, які встановлюють норми і правила щодо
запобігання виникненню пожеж. Вимоги пожежної безпеки включаються в стандарти,
паспорти, норми, правила, положення, інструкції.

Відповідальність за ст. 270 настає лише тоді, коли порушення вимог пожежної
безпеки спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або
майнову шкоду у великому розмірі. Пожежа — це неконтрольоване горіння предметів
поза спеціальним вогнищем, що створює безпосередню небезпеку для життя і
здоров’я, майна і/або довкілля, нормальній діяльності підприємств, установ чи
організацій або заподіює їм шкоду.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину є наслідки: шкода здоров’ю
людей або майнова шкода у великому розмірі. Шкода здоров’ю людей — заподіяння
середньої тяжкості тілесних ушкоджень одній або більше особам. Відповідно до
примітки до

ст. 270 КК майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо
прямі збитки становлять суму, яка в триста і більш разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб’єктивна сторона злочину щодо порушення вимог пожежної безпеки може бути
як умисел, так і необережність, а щодо наслідків (шкоди здоров’ю людей або
майнової шкоди) — лише необережність.

Суб’єктом злочину може бути будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку.

У частині 2 ст. 270 передбачена відповідальність за те саме діяння, якщо
воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або
інші тяжкі наслідки. Майнова шкода вважається заподіяною в особливо великих
розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст. 270).

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 270 — штраф від п’ятдесяти до ста двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
двох років, або обмеження волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 270 —
позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяНаружная реклама
  Следующая статьяИ. В. гёте :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ