7. Діяння, пов`язане з ризиком (виправданий ризик) :: vuzlib.su

7. Діяння, пов`язане з ризиком (виправданий ризик) :: vuzlib.su

104
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


7. Діяння, пов`язане з ризиком (виправданий ризик)

.

7. Діяння, пов’язане з ризиком
(виправданий ризик)

1. У кримінальному праві проблема
ризику виникає лише у разі, якщо ризиковане діяння пов’язане з небезпекою
правоохоронюваним інтересам або із заподіянням їм шкоди. Обставиною, що
виключає в такому випадку кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду, є
виправданий ризик.

Відповідно до ст. 42 КК виправданий
ризик як обставина, що виключає злочинність діяння, — це вчинення діяння (дії
або бездіяльності), пов’язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним
інтересам особи, суспільства або держави для досягнення значної суспільна
корисної мети, якщо ця мета у даній обстановці не могла бути досягнута неризикованою
дією (бездіяльністю) і вжиті особою запобіжні заходи давали достатні підстави
розраховувати на відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.

Вчинення діяння, пов’язаного з
ризиком (ризикованого діяння), с субсидіарним (додатковим) правом. Ним суб’єкт
може скористатися лише в обстановці, при якій досягнення значної суспільне
корисної мети без ризикованого діяння є неможливим.

2. Виправданий ризик має свої
підстави та ознаки. Цими підставами є: 1) наявність об’єктивної ситуації, що
свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мсти; 2)
неможливість досягнення цієї мети неризикованим діянням; 3) прийняття особою
запобіжних заходів для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам. Лише у
своїй єдності вони виправдовують вчинення особою діяння, пов’язаного з ризиком.

3. Об’єктивна ситуація, що викликає
необхідність досягнення значної суспільно корисної мети, в одних випадках може
полягати в наявності небезпеки (наприклад, загроза життю хворого при
лікарському ризику; небезпека захоплення території супротивником при
військовому ризику тощо), а в інших — в необхідності одержання нових знань (при
дослідницькому ризику) або недопущенні великих збитків чи одержанні значної
вигоди (при господарському ризику) тощо.

4. Для ризику потрібно встановити
неможливість для даної особи в обстановці, що склалася, досягти поставленої
мети неризикованим діянням. Якщо, наприклад, ситуація потребує порятунку життя
хворого, недопущення господарських збитків, одержання майнової вигоди тощо, то
звернення до ризикованого діяння можливе лише за відсутності інших,
неризикованих засобів досягнення зазначених цілей. Якщо буде встановлено, що
особа, яка вчинила дане діяння, мала реальну можливість (і вона це
усвідомлювала) досягти поставленої мети неризикованим й діями, але вона цією
можливістю не скористалася і заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вона
піддягає відповідальності за цю шкоду на загальних підставах.

5. Здійснення ризикованого діяння
припускає вжиття особою необхідних запобіжних заходів, що давали їй достатні
підстави обґрунтовано розраховувати на відвернення шкоди правоохоронюваним
інтересам. Такі заходи залежать від характеру ризикованої дії (бездіяльності),
сфери її поширення, реальних можливостей суб’єкта тощо (наприклад, підготовка й
інструктаж обслуговуючого персоналу при дослідницькому ризику, виготовлення або
установка необхідного устаткування, організація охорони тощо). Ці заходи
повинні бути достатніми (з погляду суб’єкта) для відвернення шкоди
правоохоронюваним інтересам.

Нарешті, вжиті запобіжні заходи
лавинні дозволяти особі обґрунтовано, а не легковажно (самовпевнено)
розраховувати на відвернення шкоди. Це означає, що виправданими можуть
визнаватися лише такі ризиковані дії, що не спричиняють з неминучістю
заподіяння шкоди. Особливість ризику в тому і полягає, що його вчинення завжди
містить можливість заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, проте ступінь
такої можливості при обґрунтованому ризику в будь-якому разі не повинна
досягати неминучості заподіяння шкоди. Якщо ж для особи очевидно, що,
незважаючи на вжиті запобіжні заходи, ризиковані дії неминуче призведуть до
заподіяння шкоди, виправданість ризику виключається.

6. Ознаками діяння, пов’язаного з
ризиком, визнаються: 1) його мета; 2) об’єкт заподіяння шкоди; 3) характер діяння;
4) його своєчасність і 5) межі заподіяння шкоди.

7. Мета. Частина 1 ст. 42 КК
передбачає, що ризиковане діяння повинно бути вчинене для досягнення значної
суспільно корисної мети. Такою метою може бути, наприклад, запобігання
техногенній аварії, одержання нових знань, порятунок хворого тощо. Якщо ж
особа, заподіюючи шкоду правоохоронюваним інтересам, прагне досягти
вузькоегоїстичних, кар’єристських або інших подібних цілей, позбавлених
суспільно корисного характеру, такий ризик виправданим не вважається.

При виправданому ризику, далі,
поставлена суспільно корисна мета повинна бути значною. Поняття значущості
такої мети є оціночним. Проте в будь-якому випадку вона повинна бути настільки
високозначимою, щоб бути співрозмірною зі шкодою, що заподіюється об’єкту
кримінально-правової охорони. Ризиковані дії для досягнення незначної, хоча б і
суспільно корисної мети, правомірними не є. Нарешті, правомірний характер
такому діянню надає сама наявність зазначеної мети, незалежно від того, чи
вдалося особі цю мсту досягти.

8. Об’єктом заподіяння шкоди при
виправданому ризику є правоохоронювані інтереси особи (наприклад, її життя,
здоров’я або власність), суспільні інтереси (наприклад, громадська безпека,
громадський порядок, безпека руху транспорту) або інтереси держави (наприклад,
недоторканність державних кордонів, збереження державної таємниці, авторитет
влади, порядок управління).

9. Характер діяння. Виправданий
ризик із зовнішньої сторони збігається з фактичними ознаками якогось злочину,
передбаченого КК (наприклад, вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, залишення
в небезпеці, знищення або пошкодження майна, видача державної таємниці,
порушення правил пожежної безпеки тощо). Відповідно до ч. 1 ст. 42 ризиковане
діяння може виражатися як в активній (дія), так і в пасивній (бездіяльність)
поведінці. Таке діяння, нарешті, повинно заподіювати шкоду правоохоронюваним
інтересам. Ця шкода може бути двох видів: 1) поставлення об’єкта
кримінально-правової охорони в небезпеку заподіяння шкоди або 2) фактичне
заподіяння йому шкоди.

10. Своєчасність ризикованого діяння
полягає в тому, що воно повинно бути вчинено лише протягом часу існування його
підстави (умов виправданого ризику), Якщо ця підстава ще не виникнула або.
навпаки, уже минула, то вчинення ризикованого діяння, що спричинило заподіяння
шкоди правоохоронюваним інтересам, може тягти відповідальність на загальних
підставах.

11. Межі заподіяння шкоди в ст. 42
КК прямо не визначені. Водночас висновок про такі межі можна зробити на основі
ч. З ст. 42, де вказується, що ризик не визнається виправданим, якщо він
завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної
катастрофи чи інших надзвичайних подій. Звідси випливає, що поставлення в
небезпеку інших цінностей або фактичне заподіяння їм шкоди повинно визнаватися
правомірним, якщо така шкода відповідала вимогам, закріпленим у ч. 1 ст. 42
(наприклад, заподіяння шкоди здоров’ю декількох осіб при дослідницькому ризику
з метою одержання високоефективних ліків для лікування небезпечної хвороби або
заподіяння значного матеріального збитку акціонерам підприємства в умовах
виправданого господарського ризику з метою одержання великого прибутку тощо).

12. Перевищення меж: заподіяння
шкоди (ексцес ризикованого діяння) можливе лише за наявності підстав для
вчинення ризикованого діяння, тобто в умовах (у стані) виправданого ризику.
Ексцес ризикованого діяння — це заподіяння правоохоронюваним інтересам шкоди,
явно не відповідної значимості тієї суспільне корисної мети, до досягнення якої
прагнула особа, що ризикувала. У будь-якому разі таким ексцесом визнається
завідоме створення загрози для життя інших людей або загрози екологічної
катастрофи або інших надзвичайних подій (ч, 3 ст. 42 КК). Таким чином, закон
допускає ситуації, коли особа своїми діями може явно створювати загрозу і для
свого життя, але не допускає, щоб така погроза була створена для життя інших
людей. При цьому, як життя, так і здоров’я інших осіб можуть бути об’єктом
ризикованих дій лише за згодою цих осіб. Це випливає з ч. З ст. 28 Конституції
України, відповідно до якої жодна людина без її вільної згоди не може бути
піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Загрозою екологічної катастрофи
визнається загроза стійких і незворотних негативних змін в довкіллі, спроможних
призвести до неможливості проживання населення і ведення господарської
діяльності на певній території. Загроза надзвичайної події — це загроза аварії,
катастрофи, поширення епідемії, епізоотії, епіфітотії, великої пожежі, засобів
ураження тощо, що можуть призвести до людських або матеріальних втрат.

Ексцес ризикованого діяння підлягає
кваліфікації за статтями КК, які передбачають відповідальність за умисне або
необережне заподіяння шкоди різноманітним об’єктам кримінально-правової
охорони.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоздание сайтов
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ