6. Виконання наказу або розпорядження :: vuzlib.su

6. Виконання наказу або розпорядження :: vuzlib.su

61
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


6. Виконання наказу або розпорядження

.

6. Виконання наказу або
розпорядження

1. Відповідно до ч. 1 ст. 41 КК дія
або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам,
визнається правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного
наказу або розпорядження.

Особа, яка одержала законний наказ,
зобов’язана його виконати. За своєю юридичною природою виконання законного
наказу — це виконання особою свого юридичного обов’язку. Відмова від виконання
такого наказу, його невиконання або неналежне виконання є правопорушенням, у
тому числі — злочином (наприклад, для військовослужбовця передбачена
кримінальна відповідальність за непокору (ст. 402 КК) та невиконання наказу
(ст. 403 КК)).

Таким чином, виконання законного
наказу як обставина, що виключає злочинність діяння, — це правомірне заподіяння
шкоди правоохоронюваним інтересам особи, суспільства або держави особою,
зобов’язаною виконати цей наказ.

2. Заподіяння шкоди
правоохоронюваним інтересам під час виконання наказу можливе лише за наявності
відповідної підстави. Такою підставою відповідно до ч. 1 ст. 41 і є законний
наказ. Цей наказ — необхідна і достатня підстава відповідної дії або
бездіяльності, якщо у особи існувала реальна можливість його виконання.

3. Перший елемент підстави, що
аналізується, — це наявність законного наказу або розпорядження. Відомо, що
терміни «наказ» і «розпорядження» фактично є синонімами. Крім того, вже
визнано, що термін «наказ» є родовим щодо інших актів управління
(розпорядження, вказівка тощо). Щодо обставини, що виключає злочинність діяння,
наказ — це акт управління, виданий уповноваженою службовою особою, який
приписує певній особі (групі осіб) вчинити дію або бездіяльність, пов’язану із
заподіянням шкоди об’єктам кримінально-правової охорони.

За своїм змістом наказ повинен
відповідати повноваженням особи, яка видала його. Крім того, він повинен
приписувати вчинення діянь, що за зовнішніми (об’єктивними) своїми ознакам
збігаються з фактичними ознаками якогось злочину. Інший наказ не є предметом
КК. Крім того, наказ не повинен суперечити чинному законодавству і не може бути
пов’язаний з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина (ч.
2 ст. 41 КК). Чинне законодавство — це не тільки закони, а й підзаконні акти.
Наказ, що не відповідає закону або цим актам, визнається незаконним. Виконання
такого наказу, пов’язане з заподіянням шкоди об’єктам кримінально-правової
охорони, не виключає кримінальної відповідальності за заподіяну шкоду.

Конституційні права та свободи
людини і громадянина, що їх не повинен порушувати наказ, передбачені в розділі
II Конституції України (статті 21-64). Наказ, що порушує зазначені права і
свободи, визнається незаконним. Його виконання, що заподіює шкоду правоохоронюваним
інтересам людини і громадянина, не виключає злочинності вчиненого.

Для того щоб відповідати вимогам
законності, наказ повинен бути виданий у належному порядку. Цей порядок може
передбачати, наприклад, попереднє узгодження положень наказу з певними органами
і особами, видання наказу в письмовій або усній формі, доведення його до
виконавця шляхом використання певних засобів зв’язку тощо.

4. Другий елемент, що характеризує
підставу виконання законного наказу, — це наявність у особи, зобов’язаної виконати
такий наказ, реальної можливості для цього. Якщо така можливість була відсутня,
наприклад, через хворобу виконавця, відсутність відповідної кваліфікації,
досвіду тощо, то особа не підлягає відповідальності за невиконання
обов’язкового для нього наказу.

5. Ознаки виконання наказу, що
передбачені в ч. 1 ст. 41 КК, визначають його як акт правомірного заподіяння
шкоди правоохоронюваним інтересам. Ці ознаки характеризують: суб’єкт виконання
наказу; його мету; об’єкт заподіяння шкоди; характер дії (бездіяльності)
виконавця наказу. Крім того, варто виділити ще дві ознаки, а саме: своєчасність
виконання наказу і межі заподіяння шкоди при виконанні наказу.

6. Суб’єкт виконання наказу.
Відповідно до ст. 41 таким суб’єктом повинна визнаватися особа, що зобов’язана
виконати законний наказ. Це може бути як підпорядкована по службі особа
(наприклад, військовослужбовець, працівник або службовець підприємства,
установи або організації), так і особа, яка хоч і не перебуває у відносинах
підпорядкованості, проте згідно з законом зобов’язана виконати звернений до неї
законний наказ (наприклад, особа, до якої звернене законне розпорядження
представника влади).

7. Мета визначена в ч. 1 ст. 41 КК і
полягає в тому, що дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядкована меті
виконання законного наказу. Для визнання заподіяння шкоди правомірним
достатньо, щоб воно було підпорядковано цій меті і зовсім необов’язково, щоб ця
мета фактично була досягнена (наприклад, особа намагалася знищити будівлю на
виконання наказу, але це їй не вдалося). Якщо ж особа керувалася іншими цілями
(наприклад, заподіяння шкоди для досягнення особистих цілей), то вона підлягає
кримінальній відповідальності за заподіяну шкоду на загальних підставах.

8. Об’єкт заподіяння шкоди — це
правоохоронювані інтереси особи, суспільства або держави: життя та здоров’я
людини, її особиста свобода, власність, недоторканність житла, громадська
безпека, громадський порядок, природне середовище, недоторканність кордонів,
авторитет органів державної влади, інтереси внутрішньої безпеки тощо.

9. Характер дії або бездіяльності
особи, яка виконала наказ, може бути як активним, так і пасивним, на що прямо
вказується в ч. 1 ст. 41 КК, причому дія або бездіяльність у будь-якому разі із
зовнішньої фактичної сторони повинні підпадати під ознаки якогось діяння,
передбаченого КК (наприклад, вбивства, заподіяння тілесних пошкоджень,
позбавлення волі людини, знищення або пошкодження майна, зловживання службовим
становищем, перевищення влади тощо).

10. Своєчасність виконання наказу.
Відомо, що одним з обов’язкових ознак змісту законного наказу є вказівка на
час, протягом якого він повинен бути виконаний. Тому заподіяння шкоди
правоохоронюваним інтересам повинно визнаватися правомірним, якщо виконання
законного наказу мало місце протягом часу, визначеного в цьому наказі.

11. Межі заподіяння шкоди. Шкода, що
заподіюється правоохоронюваним інтересам при виконанні наказу, не може бути
безмежною, її межі визначаються змістом даного наказу. Заподіяння шкоди лише в
цих межах і визнається правомірним.

Перевищення меж: заподіяння шкоди
при виконанні законного наказу свідчить про так званий ексцес виконання наказу
(наприклад, заподіяння явно надмірної шкоди, ніж це передбачалося наказом).
Якщо ексцес мав місце, наприклад, з боку службової особи, то за наявності всіх
інших ознак її дії необхідно розглядати як перевищення влади або службових
повноважень.

12. Виконання явно злочинного наказу
або розпорядження. Злочинним визнається наказ, що передбачає вчинення злочину.
Таким визнається не тільки діяння, передбачене КК, але і діяння, що є злочином
відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями (ч. 2
ст. 7 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини).

У частині 3 ст. 41 КК зазначено, що
не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати
явно злочинний наказ або розпорядження. Це положення цілком відповідає ст. 60
Конституції України, в якій передбачено, що ніхто не зобов’язаний виконувати
явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного
розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Особа, яка виконала злочинний наказ,
підлягає кримінальній відповідальності, як і особа, що віддала такий наказ.
Так, службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за
зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) і за підбурювання
(організаторство) вчинення злочину, передбаченого в наказі. Відповідальність
особи, яка виконала такий наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний
характер наказу.

Очевидно, що в цьому випадку особа
повинна оцінити одержаний нею наказ, виходячи з його злочинності або
незлочинності. Якщо для особи очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте,
виконала такий наказ, то така особа підлягає кримінальній відповідальності за
вчинення злочину на загальних підставах як виконавець злочину. Це положення
сформульоване в ч. 4 ст. 41 КК; «Особа, що виконала явно злочинний наказ або
розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження,
підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах». При цьому суд
може визнати вчинення злочину на виконання такого наказу обставиною, яка
пом’якшує покарання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК).

Особа, яка одержала злочинний наказ,
може і не усвідомлювати його злочинного характеру. Проте якщо за обставинами
справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як
необережний злочин, якщо, звичайно, такс діяння передбачене в КК як злочинне.
Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру
наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу
чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний
наказ чи розпорядження (ч. 5 ст. 41). У цьому випадку особа, яка виконала
наказ, є своєрідним знаряддям в руках того, хто віддав злочинний наказ (так
зване опосередковане заподіяння). Останній підлягає відповідальності як
виконавець того умисного злочину, вчинення якого передбачалося в наказі і який
він вчинив «руками» невинного «виконавця» (ч. 2 ст. 27 КК).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё для водоемов
  Следующая статьяЛ. ФЕЙЕРБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ