7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності :: vuzlib.su

7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності :: vuzlib.su

106
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності

.

7. Помилка та її значення для
кримінальної відповідальності

1. Кримінальне право базується на
принципі винної відповідальності особи за вчинене нею діяння. Вина передбачає правильне
адекватне відображення у свідомості суб’єкта як фактичних, так і юридичних
ознак злочину. Однак у житті зустрічаються випадки, коли особа, вчиняючи
конкретне діяння, помиляється в його фактичних ознаках (у характері об’єкта чи
предмета діяння, наслідків, причинного зв’язку) або неправильно оцінює його
правову природу, юридичні властивості. В цих випадках у свідомості особи
формується помилкове уявлення про об’єктивну дійсність. Це може бути викликано
різними об’єктивними і суб’єктивними обставинами, при яких вчиняється діяння, і
по-різному впливати на вирішення питання про вину особи і її кримінальну
відповідальність. У цих випадках і виникає питання про помилку та її значення
для кримінальної відповідальності.

КК не містить спеціальних норм про
помилку. Поняття помилки, її види і значення визначаються наукою кримінального
права і практикою на основі аналізу таких понять, як суб’єктивна сторона, вина,
умисел, необережність, «випадок» («казус»).

Під помилкою в кримінальному праві
розуміється неправильне уявлення особи про юридичні властивості або фактичні
ознаки вчинюваного нею діяння.

Залежно від змісту обставин, що
неправильно сприймаються суб’єктом, розрізняють два види помилки: юридичну і
фактичну.

2. Юридична помилка полягає в
неправильному уявленні особи про юридичні властивості вчиненого, його правову
характеристику. Саме тому юридичну помилку ще інакше називають помилкою в
праві. Отже, при юридичній помилці особа може помилятися в злочинності чи
незлочинності вчиненого нею діяння, його кваліфікації, виді чи розмірі
покарання, передбаченого законом за це діяння. Відповідно юридична помилка
поділяється на три види: а) помилку в злочинності діяння; б) помилку в
кваліфікації злочину; в) помилку у виді і розмірі покарання.

Помилка в злочинності діяння, в свою
чергу, може бути двоякого роду: вона полягає в тому, що особа вважає своє
діяння злочином, а в дійсності закон його таким не визнає; або, навпаки, діяння
за законом є злочином, а особа вважає, що воно незлочинно. В першому випадку
має місце так званий уявний злочин, що існує тільки в уяві особи. Оскільки
обов’язковою ознакою злочину є його кримінальна протиправність, помилкове
уявлення про злочинність діяння виключає вину і кримінальну відповідальність.
Так, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчиняє скуповування і
продаж валютних цінностей і вважає, що ці дії є злочином, а в дійсності ж такі
діяння не передбачені в КК як злочинні.

У другому випадку, коли діяння за
законом визнається злочином, а особа вважає його правомірним, незлочннним, вина
і кримінальна відповідальність у принципі не виключаються. Це насамперед
випливає із змісту вини, її форм: законодавець не включає в їх характеристику
таку ознаку, як усвідомлення особою кримінальної протиправності діяння. Крім
того, відповідно до ч. 2 ст. 4 КК злочинність і караність діяння визначаються
законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього
діяння. Відповідно до ст. 68 Конституції України «незнання законів не звільняє
від юридичної відповідальності». Правовою підставою цього є передбачений
Конституцією порядок опублікування і вступу закону в силу. Стаття 57
Конституції проголошує: «Закони та інші нормативне-правові акти, що визначають
права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом». З цього випливає: якщо цей порядок був додержаний, то
діє презумпція знання закону всіма громадянами, а тому помилка суб’єкта, за
загальним правилом, не виключає вини і кримінальної відповідальності. Так,
кримінальній відповідальності підлягає керівник приватного підприємства, який
протягом чотирьох місяців не виплачує зарплату працівникам, вважаючи, що таке
діяння не є злочином, хоча в дійсності ст. 175 КК передбачає таке діяння як
злочин проти трудових прав громадян.

Лише в тих випадках, коли
передбачений Конституцією порядок опублікування і вступу закону в силу не був
додержаний або особа внаслідок конкретних обставин не мала реальної можливості
ознайомитися із законом (наприклад, перебувала з експедицією у віддаленій
місцевості), а відтак, знати про злочинність діяння, кримінальна
відповідальність може бути виключена.

Помилка в кваліфікації злочину
також, власне кажучи, відображує незнання чи недостатню поінформованість особи
про чинний кримінальний закон. Наприклад, вчиняючи відкрите без насильства
викрадення чужого майна, особа вважає, що таке діяння кваліфікуватиметься за
ст. 185 КК як крадіжка, тоді як воно підпадає під ознаки ст. 186 КК, котра
передбачає грабіж. Тут особа правильно усвідомлює суспільну небезпечність
вчинюваного, знає про його заборону кримінальним законом, але помиляється в
кваліфікації і тому повинна нести відповідальність за ст. 186 КК.

Так само вирішується питання і при
наявності помилки в характері покарання, тобто при неправильному уявленні особи
про вид і розмір покарання, що загрожує їй за законом за вчинений злочин.

Отже, викладене дозволяє зробити
загальний висновок про те, що помилка особи в юридичних ознаках відображує
незнання нею кримінального закону і, за загальним правилом, не впливає на
кримінальну відповідальність та покарання.

3. Фактична помилка — це неправильне
уявлення особи про фактичні об’єктивні ознаки вчинюваного нею діяння. При
фактичній помилці особа правильно оцінює юридичну, правову характеристику
певного діяння як конкретного злочину, проте помиляється у його фактичних
ознаках.

Залежно від того, у змісті яких саме
об’єктивних ознаках помиляється особа, розрізняють такі види фактичної помилки:
а) помилку в об’єкті; б) помилку в характері діяння (дії або бездіяльності); в)
помилку в причинному зв’язку; г) помилку в особі потерпілого.

Помилка в об’єкті полягає в
неправильному уявленні особи про характер тих суспільних відносин, на які
посягає її діяння. Особа спрямовує своє діяння на заподіяння шкоди одному
об’єкту, але внаслідок її помилки шкода фактично заподіюється іншому об’єкту.

У більшості випадків помилка в
об’єкті пов’язана з помилкою особи в предметі злочину, а через неї — в його
об’єкті. Так, особа, бажаючи викрасти наркотичні засоби, проникає до аптеки і
викрадає, як вона вважає, наркотичні засоби, в дійсності ж з’ясовується, що
викрадені ліки не є наркотичними засобами.

Вчиняючи злочин, особа
усвідомлювала, що порушує відносини у сфері обігу наркотичних засобів, і бажала
цього, але внаслідок помилки фактично порушила відносини державної власності.
Або, бажаючи знищити дім, який належить захиснику, в зв’язку з його діяльністю,
пов’язаною з наданням правової допомоги, особа помиляється адресою і підпалює
дім, який належить іншій особі. Тут діяння спрямоване на порушення суспільних
відносин у сфері нормальної діяльності органів правосуддя, а фактично шкоду
заподіяно відносинам власності громадянина.

Оскільки об’єкт є елементом складу,
що насамперед визначає характер суспільної небезпечності злочину та його
правильну кваліфікацію, неправильне уявлення особи про об’єкт впливає на її
вину і відповідальність: особа відповідає за спрямованістю умислу. Однак
внаслідок того, що фактично шкода тому об’єкту, який передбачався, не була
заподіяна, відповідальність має наставати за замах на цей злочин (в наведених
прикладах — за замах на злочині, передбачені в ст. 308 або в ст. 399 КК).

Помилка в характері діяння може бути
двоякого роду. По-перше, вона може виражатися в помилці особи щодо наявності в
її дії або бездіяльності фактичних ознак, що утворюють об’єктивну сторону
конкретного складу злочину; по-друге — в помилці щодо відсутності в її діянні
таких ознак. У першому випадку суб’єкт, вчиняючи певне діяння (дію чи
бездіяльність), вважає, що воно становить собою фактичну ознаку об’єктивної
сторони конкретного складу злочину, тоді як в дійсності цього немає. Так, мати
новонародженої дитини, бажаючи позбутися неї, кидає дитину в контейнер для
сміття, вважаючи, що позбавляє її життя, однак з’ясовується, що дитина
народилася мертвою. Така помилка не виключає умислу і відповідальності. Але
оскільки особа помиляється і наслідки (смерть) не настають з причин, що не
залежать від її волі, відповідальність настає за замах на злочин. У наведеному
прикладі мати новонародженої дитини повинна відповідати за замах на вбивство. В
другому випадку — при помилковому уявленні особи про відсутність в діянні
фактичних ознак, що утворюють об’єктивну сторону конкретного складу злочину, —
умисел на вчинення злочину відсутній. Відповідальність можлива лише за
необережний злочин, якщо вчинення такого діяння з необережності передбачене КК
і якщо буде встановлено, що особа повинна була і могла передбачити помилковість
свого висновку про відсутність в її діянні ознак об’єктивної сторони. Так, за
необережне вбивство повинна відповідати мати новонародженої дитини, яка,
вважаючи, що дитина народилася мертвою, і не бажаючи розголосу, закопує її.
Фактично ж виявляється, що дитина народилася живою, а смерть її настала від дій
матері. Вважаючи дитину мертвою, винна не передбачала можливості настання
смерті від її дій, але повинна була і могла передбачити таку можливість,
оскільки не вжила необхідних заходів для встановлення факту смерті.

Третя фактична помилка — у розвитку
причинного зв’язку — становить собою неправильне уявлення про дійсний розвиток
причинного зв’язку між суспільне небезпечним діянням і суспільне небезпечними
наслідками. Для вирішення питання про вину особи правильна оцінка нею
причинного зв’язку має істотне значення, тому що останній є обов’язковою
ознакою об’єктивної сторони злочинів з матеріальним складом. При цьому слід
урахувати, що кримінальне право не вимагає, щоб особа усвідомлювала причинний
зв’язок у всіх деталях і особливостях. Потрібно тільки, щоб особа усвідомлювала
розвиток причинного зв’язку в загальних рисах. Тому помилка особи саме в цих
загальних рисах впливає на форму вини і відповідальність, тоді як помилка в
деталях такого впливу не має. Так, якщо особа, бажаючи вбити людину, стріляє в
ділянку грудної клітини і вважає, що смерть настане від поранення серця, а в
дійсності потерпілий помер від сильної крововтрати внаслідок поранення артерії,
то така невідповідність передбачуваного і дійсного розвитку причинного зв’язку
не виключає умислу на вбивство і відповідальність настає саме за умисне
вбивство, тому що винний не помилявся в загальних закономірностях настання
смерті від поранення життєво важливих органів. Помилка в причинному зв’язку
виключає відповідальність особи за злочинний наслідок, що настав, якщо має
місце істотна розбіжність між тим, що передбачався, і фактичним розвитком
причинного зв’язку. Так, якщо винний дав разом із їжею потерпілому отруту з
мстою вбивства, а потерпілий, вийшовши з будинку, потрапив під машину і
загинув, то винний повинен відповідати тільки за замах на вбивство, тому що
смерть потерпілого не знаходилася в причинному зв’язку з даванням отрути:
дійсний розвиток причинного зв’язку істотно розійшовся з тим, як його уявляв
винний.

Помилка в особі потерпілого полягає в
заподіянні шкоди одній людині, помилково сприйнятій за іншу. Винний, бажаючи
вбити С., вбиває В., помилково сприйнятого за С. Така помилка не може впливати
на форму вини і відповідальність, тому що життя будь-якої людини (а саме життя
тут є об’єктом) однаково охороняється законом про кримінальну відповідальність.
Винний же в цій ситуації не помилявся в тому, що посягає на життя людини. Отже,
відповідальність його і повинна наставати за умисне вбивство.

Помилку в особі потерпілого
необхідно відрізняти від деяких випадків помилки в об’єкті, зовнішньо схожих з
помилкою в особі. Наприклад, особа, бажаючи помститися судді, який постановив
рішення не в її інтересах, чекає його ввечері на вулиці і спричиняє тяжке
тілесне ушкодження. Однак виявляється, що вона помилилася і прийняла за суддю
іншу людину, У цьому випадку хоча шкода заподіяна здоров’ю іншої людини, але
помилка була не в особі потерпілого, а в об’єкті: винний спрямовував свої дії
не тільки проти здоров’я, а й на заподіяння шкоди нормальній діяльності правосуддя.
Питання про його вину і відповідальність тут повинно вирішуватися за правилами
помилки в об’єкті: винний має відповідати за замах на злочин, передбачений в ч.
3 ст. 377 КК.

Від помилки в особі потерпілого
необхідно також відрізняти випадки відхилення дії або удару, що зовні схожі на
цю помилку, але не є нею. При відхиленні дії суб’єкт спрямовує свої дії на
заподіяння шкоди одній особі, але з причин, які від нього не залежали (а не
внаслідок його помилки), шкода заподіюється іншій особі. Наприклад, суб’єкт,
побачивши В., який вийшов на ґанок і бажаючи його вбити, стріляє в нього, але в
цей час на ґанок виходить дружина В., в яку і потрапила куля. При відхиленні
дії, на відміну від помилки в особі потерпілого, відповідальність повинна
наставати, по-перше, за спрямованістю умислу (в нашому випадку — за замах на
умисне вбивство) і, по-друге, за позбавлення життя іншої особи з непрямим
умислом чи з необережності, залежно від конкретних обставин справи. Так, якщо в
наведеному прикладі винний не передбачав, але повинен був і міг передбачити
можливість позбавлення життя дружини В., то він відповідатиме за необережне
вбивство. Якщо особа не передбачала і не повинна була або не могла передбачати
відхилення дії і заподіяння смерті іншій особі («казус»), то її відповідальність
за цю шкоду виключається.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяПокупка ламината
  Следующая статьяЛ. ФЕЙЕРБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ