4. Причинний зв`язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками ::...

4. Причинний зв`язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками :: vuzlib.su

170
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


4. Причинний зв`язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно
небезпечними наслідками

.

4. Причинний зв’язок між діянням
(дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками

1. Теорія і практика кримінального
права виходять з основного принципу, відповідно до якого суспільно небезпечні
наслідки можуть бути поставлені у вину особі лише за умови, що вони перебували
в причинному зв’язку з його дією або бездіяльністю. Встановити причинний
зв’язок між дією і суспільно небезпечними наслідками — означає дати відповідь
на питання: чиє діяння викликало цей наслідок і кому цей наслідок може бути
поставлений в вину. Потрібно, таким чином, констатувати, що в об’єктивній
дійсності шкідливий наслідок, що настав, викликаний діями даної особи, а не
діями третіх осіб чи яких-небудь інших зовнішніх сил.

Наука кримінального права не створює
своєї теорії причинності, а ґрунтується на теорії причинності, чи каузальності
(лат. causa — причина), розроблені філософією. Філософські категорії «причина»
і «наслідок» відбивають об’єктивно існуючі причинно-наслідкові зв’язки
об’єктивного світу. Ці зв’язки мають універсальний характер. У них одне явище
(подія, процес) виступає причиною іншого явища (наслідку) — перше передує
другому в часі і є необхідною умовою чи підставою виникнення або зміни розвитку
другого, тобто причина породжує наслідок. З цих філософських положень випливає,
що під причинним зв’язком у кримінальному праві слід розуміти об’єктивно
існуючий зв’язок між діянням — дією або бездіяльністю (причиною) — і суспільно
небезпечними наслідками (наслідком), коли дія або бездіяльність викликає
(породжує) настання суспільна небезпечного наслідку.

У науці кримінального права з
проблеми причинного зв’язку були висловлені різні погляди. До найважливішого з
них слід віднести теорію необхідної умови «conditio sine qua non» («необхідна
умова, без якої не може бути…»), теорію адекватної причинності, теорію
необхідного спричинення. Кожна з цих теорій, базуючись на різних філософських
концепціях, розглядає з більшою чи меншою повнотою і науковою обґрунтованістю
проблему причинності у кримінальному праві. Вони мають ряд безсумнівних
позитивних якостей, але в той же час містять ті чи інші рішення і висновки, що
викликають критичні зауваження. Кожна з цих теорій може бути доповнена новими
положеннями, які тією або іншою мірою могли б поглибити загальне уявлення про
причинний зв’язок у кримінальному праві.

2. При аналізі і встановленні
причинного зв’язку між суспільно небезпечною дією або бездіяльністю і суспільно
небезпечними наслідками слід виходити з таких положень.

1) Причинний зв’язок як ознака
об’єктивної сторони злочину підлягає встановленню у випадках, коли суспільно
небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою складу злочину, тобто в злочинах з
матеріальним складом. Звідси випливає, що якщо відсутнє суспільне небезпечне
діяння, то немає необхідності встановлювати причинний зв’язок, тому що немає
першої (обов’язкової) ознаки об’єктивної сторони — діяння. У разі відсутності
наслідку (за наявності суспільно небезпечного діяння) має місце замах на
злочин, або склад формального злочину, або взагалі немає складу злочину. Якщо ж
причинний зв’язок між діянням і наслідком не встановлений, об’єктивна сторона
злочину з матеріальним складом відсутня внаслідок відсутності такої
обов’язкової її ознаки, як причинний зв’язок.

2) Причинний зв’язок — це об’єктивно
існуючий зв’язок між причиною (суспільне небезпечним діянням) і наслідком
(суспільне небезпечними наслідками). Причинний зв’язок між злочинним діянням і
суспільне небезпечними наслідками існує об’єктивно як факт реальної дійсності
поза свідомістю і волею людини — слідчого, прокурора, судді. Даний зв’язок як
зв’язок між явищами об’єктивної дійсності є таким, що може бути пізнаним. Тому
по кожній кримінальній справі для наявності об’єктивної сторони злочину з
матеріальним складом необхідно встановити (вивчити, пізнати) не лише діяння,
але і суспільне небезпечний наслідок, а також причинний зв’язок між діянням і
наслідками як явищами реальної дійсності.

3) При аналізі причинного зв’язку
слід враховувати, що в природі і суспільстві всі явища взаємозалежні,
перебувають у тісній взаємодії. В об’єктивному світі існує загальний і
універсальний каузальний зв’язок. Тому якщо розглядати всю сукупність причинно-наслідкових
зв’язків, ланок і опосередкувань, що призвели до настання суспільне
небезпечного наслідку, то досить важко встановити, яке ж явище виступає
причиною, а яке — наслідком, тому що наслідок як результат дії причини в той же
час за певних умов сам трансформується в причину і тягне за собою новий
наслідок. Тому для того, щоб чітко встановити зв’язок між причиною і наслідком,
необхідно штучно (уявно) ізолювати два явища — причину і наслідок, тобто
суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність) і суспільне небезпечний
наслідок — від інших причинно-наслідкових ланок і опосередкувань, що так чи
інакше перебувають у взаємодії з наслідками. Тільки при такому підході можна
встановити, чи є певне діяння причиною даного суспільне небезпечного наслідку.

4) Причинний зв’язок має місце лише
тоді, коли діяння виступає необхідною умовою, без якої неможливе настання
наслідку (conditio sine qua non). З цього випливають такі найважливіші вимоги:

а) причина (діяння) у часі повинна
передувати наслідку. Однак зовнішньої (часової) залежності у послідовному
розвитку подій недостатньо, адже відомо, що «після цього» не завжди означає
«внаслідок цього» (post hoc non est propter hoc). Наприклад, під час
інвентаризації у завідувача складом 3. (який проробив чотири місяці на цій
посаді) виявлена велика нестача товарно-матеріальних цінностей, у зв’язку з чим
було порушено кримінальну справу. Розслідуванням було встановлено, що нестача
утворилася внаслідок розкрадання і недбалості з боку завідувача складом, що
працював раніше, який при передачі 3. товарно-матеріальних цінностей шляхом
обману приховав нестачу. У цьому разі причинний зв’язок між поведінкою 3. і
нестачею відсутній;

б) причина (діяння) не лише повинна
передувати наслідку в часі, але і викликати його. Відомо, що причинний зв’язок
за своєю суттю є зв’язком генетичним (зв’язок породження). Тут діяння завжди
повинне викликати (породжувати) настання суспільне небезпечних наслідків. При
цьому суспільне небезпечна дія (причина) як активна форма поведінки людини
безпосередньо заподіює шкоду, тобто безпосередньо робить негативний руйнуючий
вплив на об’єкт кримінально-правової охорони і викликає тим самим настання
суспільне небезпечного наслідку. На відміну від цього бездіяльність завдає
шкоду опосередковано. Це пояснюється тим, що особа при бездіяльності не
втручається в розвиток причинного зв’язку, не виконує покладеного на неї
обов’язку по виконанню активних дій, якими вона повинна була відвернути шкоду,
що загрожує об’єктові. Внаслідок пасивної поведінки особи і дій інших сил і
засобів (дій третіх осіб, сил природи, механізмів, різних процесів — хімічних,
біологічних, патологічних тощо) суспільне небезпечні наслідки настають як факт
реальної дійсності. Однак це зовсім не означає, що в останньому випадку немає
причинного зв’язку між бездіяльністю і наслідками, що настали. Такий зв’язок
існує. Він лежить у площині невиконання особою своїх обов’язків (активних дій)
по запобіганню шкоді (при наявності реальної можливості виконати такі дії) і
фактичним заподіянням цією пасивною поведінкою шкоди (суспільне небезпечних
наслідків);

в) причинний зв’язок має місце лише
у разі, коли діяння є головною, визначальною умовою (фактором) настання
суспільне небезпечного наслідку. Це правило дуже важливо враховувати в
ситуаціях, коли в причинний ряд втручаються різні додаткові сили, умови і
фактори — дії інших осіб, різні процеси (патологічні, біологічні та ін.), тобто
мають місце кілька (безліч), факторів, що тією чи іншою мірою сприяють настанню
суспільне небезпечних наслідків. Діяння слід розглядати як головну умову
(причину) настання наслідків, якщо без нього (при уявному, штучному виключенні
діяння з усього ланцюга факторів) суспільне небезпечні наслідки не настали б. У
даній конкретній обстановці діяння завжди створює реальну можливість настання
наслідку і є в такому разі їх причиною;

г) діяння перебуває в причинному
зв’язку з наслідком, якщо воно з неминучістю викликає настання цього наслідку.
Мова йде про те, що діяння з урахуванням його характеру та інтенсивності
(стрімкості), а також місця, часу, обстановки, способу і засобів вчинення
злочину, особливостей його об’єкта і предмета створює реальну можливість
настання наслідків. Діяння тут з необхідністю, з неминучістю (закономірно)
викликає настання наслідку. Наслідок тут органічно притаманний (реально
можливий) цьому діянню, чому має місце необхідний причинний зв’язок між
суспільне небезпечним діянням та його наслідками.

Необхідний причинний зв’язок слід
відрізняти від випадкового причинного зв’язку. Необхідний причинний зв’язок
відбиває закономірності розвитку об’єктивного світу, коли причина сама у собі
містить реальну можливість настання певного наслідку. При необхідних причинних
зв’язках людина, пізнаючи об’єктивний світ, здатна передбачати розвиток
природного ходу подій. Вчиняючи ті або інші дії, що з закономірністю викликають
настання наслідків, людина здатна передбачити настання цих наслідків. От чому
необхідний причинний зв’язок має кримінально-правове значення, і наслідки, що
настали від дії (бездіяльності) особи при наявності в неї умислу чи
необережності, ставляться йому в провину.

На відміну від цього випадкові
причинні зв’язки не відбивають закономірностей розвитку подій. Вони є наслідком
випадкового перетинання причинно-наслідкових ланок (іноді багатьох). Тут діяння
з урахуванням об’єктивно-предметних умов містить лише абстрактну можливість
настання суспільне небезпечних наслідків. Наприклад, потерпілий, якому нанесене
легке поранення, помирає від того, що при перев’язуванні йому була занесена
інфекція. Відповідальність в цьому випадку може настати лише за нанесення
поранення, а не за смерть, що настала. Суспільне небезпечні наслідки, що
настали внаслідок випадкового причинного зв’язку, не мають
кримінально-правового значення і не є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони
злочину з матеріальним складом.

Урахування викладених положень має
важливе значення для вирішення питання про наявність (чи, навпаки, відсутність)
у кожному конкретному випадку причинного зв’язку між суспільне небезпечним
діянням і наслідком. Встановлення необхідного причинного зв’язку констатує
наявність об’єктивної сторони злочину з матеріальним складом.

3. У теорії кримінального права
запропоновані наступні види необхідних причинних зв’язків, що мають
кримінально-правове значення і зустрічаються найчастіше:

а) причинний зв’язок при так званому
безпосередньому заподіянні. Такий зв’язок іноді називають безпосереднім або
прямим причинним зв’язком (наприклад, постріл з пістолета, яким спричинена
смерть);

б) опосередкований необхідний
причинний зв’язок, коли суб’єкт для заподіяння суспільне небезпечних наслідків
застосовує різні механізми, пристосування, інші засоби вчинення злочину чи
використовує поведінку інших осіб, наприклад, неосудних осіб, які не досягли
віку кримінальної відповідальності (тих, котрі виступають як «засіб» здійснення
злочину), чи поводження тварин, наприклад, спеціально вимуштруваних собак тощо;

в) необхідний причинний зв’язок при
співучасті, коли дії співучасників (організатора, підбурювача, пособника) перебувають
у причинному зв’язку зі злочином, вчиненим виконавцем;

г) необхідний причинний зв’язок за
наявності особливих умов на боці потерпілого. Ці умови виступають
каталізаторами (прискорювачами) настання наслідків (наприклад, стан сп’яніння,
хвороба потерпілого тощо). У справі С. було встановлено, що 13-літній К.
ганявся з ціпком за її 5-літньою дочкою. С. наздогнала К. і вдарила його кілька
разів рукою по голові. К. у той же день занедужав і через чотири дні помер. При
розслідуванні виявилося, що смерть К. викликана запаленням кори мозку, причиною
якого був удар по голові, що спричинив розходження кісткових швів за наявності
у К. застарілого процесу запалення середнього вуха. У цьому випадку між діями
С. і смертю К. має місце необхідний причинний зв’язок, що, однак, ускладнений
особливими умовами на боці потерпілого, особливостями стану його здоров’я
(наявність застарілого процесу запалення середнього вуха), що прискорили
настання смерті підлітка.

Необхідний причинний зв’язок між
діянням і суспільне небезпечними наслідками завжди означає наявність
об’єктивної сторони злочину з матеріальним складом. Але це лише обов’язкова
передумова вирішення питання про наявність складу злочину як підстави
кримінальної відповідальності. Треба ще встановити суб’єктивну сторону злочину
— провину особи у формі умислу чи необережності щодо наслідку, який настав.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяПостельное белье
  Следующая статьяАВГУСТИН :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ