§ 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття,...

§ 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг :: vuzlib.su

74
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані
правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для
товарів і послуг

.

§ 6. Підвідомчість
спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття,
винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг

Законом України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. встановлено,
що правова охорона надається винаходу і корисній моделі, що не суперечать
суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам
патентоспроможності. Об’єктом винаходу визнається продукт (пристрій, речовина,
штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини), спосіб, а об’єктом
корисної моделі — конструктивне виконання пристрою (ст. 5).

Судам підвідомчі спори
щодо видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими
свідоцтвами (п. З Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Заявник може
оскаржити будь-яке рішення державного органу України з питань інтелектуальної
власності, зокрема стосовно заявки щодо одержання патенту до Апеляційної ради
Держпатенту, а її рішення — до суду (ст. 22 Закону). Власник патенту має право
подати до Держпатенту для офіційної публікації заяву про надання будь-якій
особі дозволу на використання патентного винаходу (корисної моделі). Особа, яка
виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, повинна укласти з власником
патенту договір щодо платежів. Спори, які виникають під час укладання та
виконання цього договору, розв’язуються в судовому порядку (п. 7 ст. 23
Закону). Виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки,
Кабінет Міністрів України має право дозволяти використовувати винахід (корисну
модель) без згоди власника патенту, але з виплатою йому справедливої
компенсації. Спори щодо умов видачі дозволу і виплати компенсації та її розміру
розв’язуються у судовому порядку (ст. 24 Закону)

Якщо винахід не
використовується (або недостатньо використовується) протягом трьох років, то
будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід
(корисну модель), у разі відмови власника від укладення ліцензійного договору,
може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання
винаходу (корисної моделі) (ст. 26 Закону). Судам підвідомчі інші спори,
пов’язані із застосуванням цього Закону, зокрема, про: авторство на винахід (корисну
модель); встановлення власника патенту; порушення майнових прав власника
патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього
користування; винагороду винахіднику; компенсації, а також інші спори,
пов’язані з охороною прав, що надаються цим Законом (ст. ЗО).

Законом України «Про
охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. об’єктом охорони прав
на промисловий зразок може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх
поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для
задоволення естетичних та ергономічних потреб (ст. 5 Закону). Судам підвідомчі
спори, пов’язані із застосуванням цього Закону, зокрема, про: авторство на
промисловий зразок; встановлення власника патенту; порушення майнових прав власника
патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього
користування; винагороду автору; компенсації, а також інші спори, пов’язані з
охороною прав, що надаються цим Законом (ст. 27).

Законом України «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. об’єктом
охорони права на знаки для товарів і послуг можуть бути словесні,
зображувальні, об’ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у
будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів (ст. 5 Закону). Судам підвідомчі
спори, пов’язані із застосуванням цього Закону, зокрема, про: встановлення
власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення
майнових прав власника свідоцтва, а також інші спори, пов’язані з охороною
прав, що надаються цим Законом (ст. 21).

Судам підвідомчі також
спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про охорону прав на сорти
рослин» від 21 квітня 1993 р.

Відповідно до п. 1 ст.
ЗО Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», п. 1 ст. 27 «Про
охорону прав на промислові зразки», п. 1 ст. 21 «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» спори із застосуванням цих законів розв’язуються судом,
господарським судом або третейським судом у порядку, встановленому
законодавством України. Отже, справи, в яких хоча б однією стороною у спорі є
громадянин, підвідомчі загальному суду, а спори між юридичними особами —
господарському суду

За ст. 12 АПК
господарським судам підвідомчі справи про визнання недійсними актів з підстав,
зазначених у законодавстві, тому справи у спорах з Держпатентом України про
видачу патенту юридичній особі, зокрема, роботодавцеві, підвідомчі
господарському суду. Йому підвідомчі також всі спори між юридичною
особою—власником патенту й іншою юридичною особою, пов’язані з порушенням
майнових прав власника патенту, а також з укладанням та виконанням ліцензійних
договорів та ін. Юридичні особи можуть передавати підвідомчий господарським
судам спір на вирішення третейського суду, крім спорів про визнання недійсними
актів, яким є рішення державного чи іншого органу, що не відповідає його
компетенції або вимогам законодавства. Ними будуть рішення органів державного
управління, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Отже,
справи про визнання недійсним будь-якого акта (рішення) Держпатенту України,
які підвідомчі господарському суду, третейському суду — непідвідомчі. Громадяни
можуть передавати спори, які виникають між ними, на вирішення третейського суду
(ст. 1 Положення про третейські суди), але справи, що виникають з цих
правовідносин, в яких однією з сторін виступає Держпатент України, не можуть
передаватися на вирішення третейського суду. Справи, підвідомчі суду, які
виникають з промислової власності, за правовою природою належать до справ
позовного провадження (переважно) і справ із адміністративно-правових відносин.
До останніх відно- , сяться: справи по скаргах на будь- яке рішення Держпатенту
стосовно заявки щодо одержання патенту після розгляду скарги Апеляційною радою;
справи на рішення Держпатенту на видачу патенту після розгляду заперечень на їх
рішення.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ