§ 3. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин :: vuzlib.su

§ 3. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин :: vuzlib.su

82
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин

.

§ 3. Підвідомчість
справ, що виникають з цивільних правовідносин

Судам підвідомчі
справи по спорах, що виникають з майнових і особистих немайнових відносин (якщо
хоча б однією з сторін у спорі є громадянин), урегульованих цивільним правом,
зокрема:

І. По спорах,
пов’язаних з правом захисту честі, гідності та ділової репутації. Суб’єктивний
склад справ цієї категорії не впливає на визначення їх підвідомчості суду.
Статтею 7 ЦК передбачено, що громадяни або організації вправі вимагати по суду
спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво,
які порочать їх честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди їх
інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони
відповідають дійсності (засоби масової інформації — друкованої або
аудіовізуальної — телерадіоорганізації: редакції, засновники, видавці,
розповсюджувачі, державні органи, організації та громадські об’єднання;
організації, які видали документ, що містить відомості, які порочать честь,
гідність та ділову репутацію).

Цивільному судочинству
не підвідомчі справи про спростування відомостей, які містяться у вироках та
інших судових рішеннях, а також у постановах слідчих та інших відповідних
органів, для оскарження яких законом встановлено інший порядок.

Громадяни або
організації вправі вимагати поряд із спростуванням відомостей, що не
відповідають дійсності і завдають шкоди їх інтересам, честі, гідності або
діловій репутації, відшкодування майнової і моральної шкоди, заподіяної їх
поширенням.

Відповідно до
роз’яснення Пленуму Верховного Суду України (постанова від 1 листопада 1996 р.)
вимоги громадян або організацій про спростування опублікованих засобами масової
інформації відомостей, що не відповідають дійсності й порочать честь і гідність
особи, згідно з ч. 2 ст. 124 Конституції розглядаються судами й у тому разі, коли
ця особа попередньо не зверталася до органів масової інформації про
спростування зазначених відомостей.

II. По спорах,
пов’язаних з правом власності, судам підвідомчі справи: 1) власників за
вимогами про усунення будь-яких порушень їх права, хоч би ці порушення і не
були поєднані з позбавленням володіння, і відшкодуванням завданих цим збитків;
2) осіб, які не є власниками, але володіють майном на праві повного
господарського відання, оперативного управління, діючого успадкованого
володіння або на іншій підставі, передбаченій законом або договором; цих осіб
про захист свого володіння також від власника; 3) власників про повернення
(віндикацію) свого майна з чужого незаконного володіння; 4) про позбавлення
громадян права власності на землю; 5) про припинення права власності на
будинок, інші будівлі, споруди або насадження у зв’язку з вилученням земельної
ділянки, на якій розташоване це майно; 7) власників майна про відшкодування
його вартості у разі технологічних та екологічних катастроф й інших обставин надзвичайного
характеру.

З метою забезпечення
правильного та однакового застосування зазначених та інших положень Закону
України «Про власність» Пленум Верховного Суду України в постанові № 20 від 22
грудня 1995 p., із змінами, внесеними постановою № 15 від 25 травня 1998 р.
«Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної
власності», роз’яснив, що судовий захист права приватної власності здійснюється
шляхом розгляду підвідомчих йому справ, зокрема:

а) про визнання права
власності на майно, про витребування майна з чужого незаконного володіння (а в
передбачених законом випадках і від добросовісного набувача) чи відшкодування
його вартості, про усунення інших порушень права власника;

б) про визначення
порядку володіння, користування і розпорядження майном, що є спільною
власністю;

в) про поділ спільного
майна або виділ з нього частки;

г) про визнання
недійсними угод про відчуження майна та дійсними — у випадках, передбачених ч.
2 ст. 47 ЦК, а також про визнання незаконними актів державних органів, органів
місцевого самоврядування про неправомірне втручання у здійснення власником
правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном;

д) про переведення
прав і обов’язків покупця за договором купівлі-про-дажу, укладеним учасником
спільної часткової власності щодо своєї частки з порушенням права іншого
учасника даної спільної власності на привілеєву купівлю цієї частки;

є) про передачу в
приватну власність майна, яке за законом підлягає відчуженню громадянину
(зокрема: відповідно до ст. 1 Закону України «Про приватизацію державного
житлового фонду» підлягають передачі сім’ям наймачів квартири (будинки) та
належні до них господарські споруди і приміщення; згідно з п. 12 ст. 20, п. 1
ст. 21, п. 10 ст. 22 Закону України «Про

13 1-287 статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» відповідним категоріям цих громадян передаються у власність жилі
приміщення тощо);

ж) про визнання
недійсною угоди про відчуження квартири (будинку) з громадського житлового
фонду з порушенням передбаченого ст. 15 Закону «Про власність» права наймача
цього приміщення на придбання його у власність або про переведення на наймача
прав і обов’язків набувача за цією угодою;

з) про відшкодування
шкоди, заподіяної майну, або збитків, завданих порушенням права власника
(включаючи й неодержані доходи);

і) про виключення
майна з опису.

Судами розглядаються й
інші позови, пов’язані з охороною права приватної власності.

III. По спорах,
пов’язаних з правом власності на жилий будинок, судам підвідомчі справи: 1) про
визнання права власності на будинок або його частину (частку), витребування
цього майна з чужого незаконного володіння, усунення будь-яких порушень
зазначеного права, хоча б ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння
і відшкодуванням заподіяних цим збитків; 2) про виділ частки з будинку (поділ
будинку), що є спільною власністю (частковою чи сумісною); 3) про надбудову,
прибудову або перебудову будинку і підсобних будівель, якщо є дозвіл виконкому
місцевої ради, але проти цього заперечують інші учасники спільної часткової
власності; 4) про визначення порядку користування жилим будинком; 5) про зміну
розміру часток будинку, що є спільною частковою власністю; 6) про право
привілеєвої купівлі частки в спільній частковій власності на будинок; 7) про
визнання недійсними договорів купівлі-продажу, міни, дарування будинку тощо; 8)
про компенсацію, пов’язану із зниженням цінності будинку, що викликано
діяльністю підприємств, організацій, у тому числі такою, що призвела до
зниження рівня шумової та екологічної захищеності території; 9) про стягнення
вартості будинку, будівель, споруд, які підлягають знесенню у зв’язку з
вилученням земельних ділянок для державних і громадських потреб, а також
відшкодування всіх інших збитків (витрат, яких зазнав власник при перенесенні
будинку, перевезенні речей, про надання жилої площі на час проведення робіт по
перенесенню будинку).

Судам не підвідомчі
спори про поділ будинку, незакінченого будівництвом, але за позовом дружини,
членів сім’ї забудовника, які спільно будували будинок, а також спадкоємців суд
вправі розглянути такі справи і провести поділ незакінченого будівництвом
будинку, або визнати право за цими особами на будівельні матеріали і елементи
або конструкції, залишити його одній із сторін, а іншій присудити грошову
компенсацію.

До підвідомчості суду
віднесені спори про виселення осіб з будинків, що загрожують обвалом, та осіб,
які самоправне зайняли жилі приміщення, а також із самовільно споруджених
будинків, що підлягають знесенню за рішенням виконкому відповідної ради. В
судовому порядку розглядаються спори, які виникають з договору найму жилого
приміщення в будинку, який належить громадянину на праві власності, але відмова
власника будинку дати згоду наймачеві на обмін жилого приміщення не може бути
оспорена в судовому порядку (статті 159-170 Житлового кодексу, далі — ЖК).

Суду не підвідомчі
також вимоги про визнання права власності на самовільно збудовані жилі будинки
(прибудови) і господарські та побутові будівлі (споруди) або про їх знесення
(ст. 105 ЦК). Разом з тим до суду можуть бути оскаржені рішення виконкомів
місцевих рад у порядку, встановленому для оскарження громадянами рішень, дій
або бездіяльності державних органів, юридичних чи посадових осіб у сфері
управлінської діяльності (гл. 31-АЦПК).

IV. По спорах, що
виникають із зобов’язального права, — з договорів ку-півлі-продажу, міни,
дарування, поставки, майнового найму, підряду, перевезення, позики, доручення,
комісії, схову, довічного утримання тощо, а також з недоговірних зобов’язань —
внаслідок заподіяння шкоди, публічного обіцяння винагороди, рятування
державного і громадського майна (глави 14-42 ЦК).

V. По спорах, що
виникають щодо застосування законодавства про захист прав споживачів з питань:
безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх
виправлення споживачем чи третьою особою; заміни на аналогічний товар належної
якості; відповідного зменшення купівельної ціни товару; заміни на такий же
товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни; розірвання
договору та відшкодування збитків, яких зазнав споживач (матеріальних і
моральних).

Судам підвідомчі інші
справи про захист прав споживачів, зокрема, що виникають з побутового прокату,
безоплатного користування майном, підряду (в тому числі побутового замовлення
чи абонементного обслуговування), доручення, перевезення громадян та їх
вантажу, комісії, схову, страхування, з фінансово-кредитних послуг для
задоволення власних побутових потреб громадян.

VI. По спорах, що
виникають з договору оренди. Захист прав орендарів на майно, одержане ними за
договором оренди, здійснюється нарівні із захистом, установленим цивільним
законодавством щодо права власності. Судам підвідомчі справи за вимогою
орендаря (громадянина) про повернення орендного майна з будь-якого незаконного
володіння, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування шкоди,
заподіяної майну громадянами і юридичними особами, включаючи орендодавця, й
інші справи.

VII. По спорах, що
виникають з приватизації майна державних підприємств; державного житлового
фонду — квартир (будинків) та належних до них господарських споруд і приміщень
(підвалів, сараїв тощо) на користь громадян, спори про відмову у видачі
приватизаційних паперів та їх прийнятті у рахунок платежу за придбані громадянами
об’єкти приватизації.

VIII. По спорах, що
виникають щодо застосування положень законодавства про зовнішньоекономічну
діяльність, зокрема, про стягнення матеріального відшкодування прямих, побічних
збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, якщо
одна із сторін у справі фізична особа або держава.

Міждержавні спори, які
можуть виникнути внаслідок дій України при застосуванні законодавства про
зовнішньоекономічну діяльність, вирішуються сторонами у погодженому порядку
згідно з нормами міжнародного права.

IХ. По спорах між
іноземними інвесторами і державою з питань державного регулювання іноземних
інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, які підлягають
розглядові в судах України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України про захист іноземних інвестицій. Інші спори, не зазначені вище,
підлягають розглядові в судах або господарських судах України або за
домовленістю сторін — у третейських судах, в тому числі за кордоном’.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ