§ 5. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення :: vuzlib.su

§ 5. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення :: vuzlib.su

215
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення

.

§ 5.
Елементи механізму правового регулювання та їх призначення

Механізм
правового регулювання складають елементи, обов’язкові на окремих його стадіях:

1)
принципи права, норми права, нетипові правові розпорядження (спеціалізовані
норми права), об’єктивовані в нормативно-правових актах;

2)
правовідносини, суб’єктивні юридичні права і обов’язки в їх індивідуалізації
(конкретизації);

3)
акти безпосередньої реалізації прав і обов’язків;

4)
акти застосування норм права.

Кожний
елемент виконує специфічну роль у регулюванні діяльності суб’єктів і суспільних
відносин, що виникають на їх основі.

Розглянемо
коротко кожний з елементів.

1.
Норма права в механізмі правового регулювання.

Норма
права — це споконвічний елемент і нормативна основа механізму правового
регулювання.

Норма
права являє собою загальне обов’язкове правило (модель) поведінки, яке
встановлює для суб’єкта як можливий варіант поведінки — суб’єктивні юридичні
права, так і необхідний варіант поведінки — суб’єктивні юридичні обов’язки.

Специфічне
завдання норми права в механізмі правового регулювання полягає в тому, щоб:

а)
визначити загальне коло людей, на які вона поширює свою Дію;

б)
встановити зміст суспільних відносин (зміст поведінки суб’єкта), а також
об’єкти правовідносин;

в)
визначити обставини, в яких особа повинна керуватися даним правилом поведінки;

г)
розкрити саме правило поведінки вказівкою на права і обов’язки учасників
відносин, що регулюються, характер їх зв’язку між собою, а також
державно-примусові заході, що застосовуються до осіб у разі невиконання ними
юридичних обов’язків.

Зобов’язуючі
норми регламентують активну поведінку зобов’язаних осіб.

Дозвільні
та заборонні норми покладають пасивні обов’язки на зобов’язаних осіб і
дозволяють вчинення активних дій носієм суб’єктивного права.

Характер
регулюючого впливу нормативної основи механізму правового регулювання залежить
від того, як впливає право: шляхом зобов’язуючого розпорядження, або шляхом
дозволяння чи заборони.

Норма
права набуває зовнішнього вираження в нормативно-правовому акті, який
забезпечує її дійовість.

Нормативно-правові
акти обслуговують нормативну основу механізму правового регулювання. Функції
нормативно-правових актів полягають головним чином у тому, щоб увести в правову
систему нові юридичні норми, забезпечити їх зміну або скасування, підвищити
ефективність їх дії.

До
нормативно-правових актів (законів, підзаконних актів) приєднуються акти, в
яких дається їх офіційне роз’яснення, тлумачення.

Акти
тлумачення норм права (інтерпретаційні акти) не містять нових правоположень, а
є засобом, який забезпечує однакове розуміння і застосування чинних нормативних
актів. Чіткість і ефективність механізму правового регулювання залежать від
правильного тлумачення норм права.

2.
Правовідносини у механізмі правового врегулювання.

Правовідносини
— необхідний елемент механізму правового регулювання, важлива ступінь
здійснення програм, закладених у нормах права. У правовідносинах
індивідуалізуються положення відповідної правової норми, конкретизуються
суб’єктивні юридичні права і обов’язки певних суб’єктів, їх повноваження і
юридична відповідальність. Індивідуалізація загальних моделей поведінки
стосовно конкретних осіб — другий рівень правового регулювання.

Особливості
прав, обов’язків, повноважень і відповідальності (а звідси й особливості
правовідносин) багато в чому залежать від характеру регулюючого впливу норм
права, у результаті якого складаються різні види правовідносин — регулятивні чи
охоронні, активні чи пасивні.

Отже,
правовідносини в механізмі правового регулювання утворюють певну систему і лише
так вони забезпечують переведення загальних розпоряджень норм права в
суб’єктивні юридичні права і суб’єктивні юридичні обов’язки, повноваження і
юридичну відповідальність для конкретних осіб, дозволяють досягти виконання їх
волі, задоволення інтересів.

При
цьому центром загальних юридичних зв’язків, що складають основу правовідносин,
є правовий статус, у тому числі правосуб’єктність, як перший крок у
конкретизації розпоряджень норм права на цій стадії.

Правовідносини
в механізмі правового регулювання виконують такі функції:

а)
визначають конкретне коло осіб, на яких поширюється дія норм права у цей
момент;

б)
закріплюють конкретну поведінку, якої повинні або можуть додержуватися особи;

в)
служать умовою для можливого приведення в дію спеціальних юридичних засобів
(прокуратурою, судом, міліцією) з метою забезпечення суб’єктивних прав,
обов’язків, відповідальності.

Таким
чином, правовідносини в механізмі правового регулювання — це засіб
«переведення» загальних розпоряджень юридичних норм у площину суб’єктивних прав
і обов’язків для даних суб’єктів.

3.
Акти безпосередньої реалізації прав і обов’язків у механізмі правового
регулювання.

Акти
безпосередньої реалізації прав і обов’язків — це фактична поведінка суб’єктів
правовідносин, пов’язана зі здійсненням (реалізацією) своїх прав і обов’язків.

Можливі
два результати реагування на правове регулювання:


активний — вчинення дій, що дозволяються (наприклад, брати участь у виборах
органів влади);


пасивний — утримування від заборонених дій (наприклад, не завдавати шкоди
довкіллю).

Якщо
активними діями реалізуються права — має місце використання правових норм.

Якщо
активними діями реалізуються обов’язки — має місце виконання правових норм.

Якщо
реалізація правових норм, що забороняють які-небудь дії, полягає в утримуванні
від їх вчинення — має місце додержання норм права. Наприклад, норми
кримінального права реалізуються тоді, коли громадяни не вчиняє протиправних
дій.

Отже,
акти безпосередньої реалізації у формах використання наданих нормами права
можливостей, виконання зобов’язуючого правового розпорядження, додержання
правових заборон посідають особливе місце у механізмі правового регулювання,
тому що являють собою його кінцеву мету.

4.
Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання.

У
процесі правового регулювання можлива (але не обов’язкова) стадія застосування
норм права, яка полягає у виданні державно-владного акта — акта застосування
норм права, який забезпечує виникнення, зміну або припинення правових відносин.
Якщо суб’єкти права не в змозі самі реалізувати суб’єктивні права і юридичні
обов’язки, держава в особі компетентних органів здійснює застосування норм
права (наприклад, стягнення податків, призначення пенсій, відправлення
правосуддя).

Акти
застосування норм права мають форму рішень, розпоряджень, наказів, вироків
тощо. У них персоніфікуються загальні права і обов’язки, а також, якщо це
необхідно, індивідуалізуються санкції. Специфіка акта застосування норм права
полягає в тому, що індивідуалізація здійснюється від імені держави як вимога,
яка може бути у разі необхідності виконана і примусово.

Акти
застосування норм права у механізмі правового регулювання використовуються в
таких випадках:

1)
коли самі норми права передбачають, що індивідуалізація прав і обов’язків
здійснюється органами держави, посадовими особами, а не учасниками відносин.
Так, нормами про порядок надання відпусток робітникам і службовцям
передбачається, що відпустка конкретній особі надається згідно з наказом
адміністрації;

2)
коли суб’єкти відносин, що регулюються, поводяться протиправне: порушують
права, не виконують обов’язки. У цьому разі актом застосування норм права
індивідуалізується юридична відповідальність, передбачена нормами права за їх
порушення, тобто встановлюється персональна відповідальність правопорушників.

У
всіх випадках акти безпосередньої або опосередкованої реалізації прав і
обов’язків завершують правове регулювання. Саме тут відбувається «переведення»
розпоряджень юридичних норм (спочатку виражених у правах і обов’язках) у
фактичну, реальну поведінку учасників суспільних відносин, на які було
спрямовано правове регулювання.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоус Бешамель
  Следующая статьяБ. Вера :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ