§ 6. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості :: vuzlib.su

§ 6. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості :: vuzlib.su

141
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 6. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості

.

§ 6.
Судова правотворчість — особливий вид правотворчості

Не
можна обминути мовчанкою точку зору деяких учених про те, що особливим видом
правотворчості є судова правотворчість. У романо-германській сім’ї правових систем
діяльність верховних судів має конкретизуючий, а не правотворчий характер: вони
виносять провідні роз’яснення щодо правильного застосування вже чинних правових
норм і не містять нових норм права. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про
судоустрій» провідні роз’яснення Пленуму Верховного Суду є обов’язковими для
судів, інших органів і посадових осіб, які застосовують закон. Офіційно такі
роз’яснення не мають нормативно-правового характеру і не визнаються джерелом
права. Суд — правозастосовний, а не правотворчий орган.

Водночас
слід визнати, що у певних ситуаціях у країнах романо-германської правової
системи судці «черпали» право безпосередньо з життя, і навіть конкурували в
цьому із законодавцем. Не виділяючи судової правотворчості як особливий вид
правотворчості в країнах континентального права, відзначимо, що в них (у тому
числі в Україні) є тенденції до розвитку, хоча і скромному, елементів судової
правотворчості.

Будь-яке
судове рішення, що ґрунтується, наприклад, на аналогії закону або на загальних
принципах права, може сприйматися судами після проходження рішення через
касаційну інстанцію як фактичний прецедент.

Французький
дослідник P. Давид говорить про так звані «вторинні правові норми», утворювані
суддями в процесі конкретизації норм права, сформульованих законодавцем. Він
підкреслює, що зміст положень закону тлумачиться суддями у тому значенні, яке
найбільшою мірою відповідає вимогам справедливості в момент застосування ними
закону.

Шлях
до творчого застосування закону суддями в Україні відкриває новий Цивільний
кодекс (Загальна частина), що включає норму про обов’язок судів під час
вирішення цивільних справ застосовувати закони з урахуванням звичаїв ділового
обороту, засад сумлінності, розумності, справедливості. Таким шляхом він
допускає елементи правотворчості в діяльності судів при відправленні ними
правосуддя, але лише в рамках права, забезпечуючи тим самим принцип
верховенства права.

Останнім
часом у наукових колах України активізувалося відстоювання ідеї про судову
нормотворчість. На думку його прихильників, судова правотворчість має стати
найефективнішим засобом для того, щоб, по-перше, заповнювати прогалини в
законодавстві; по-друге, покласти край знеціненню підзаконних актів; по-третє,
усунути суперечності в чинному законодавстві.

З
одного боку, визнання законодавчих повноважень у суду призводить до ігнорування
принципу поділу влади, з іншого -принцип поділу влади не може виключати внесок
суду до правотворчості, наявність у нього специфічних нормотворчих функцій,
зумовлених необхідністю постійно враховувати поступ соціального життя.

Можна
сказати, що судова практика набуває все більшого значення в Україні, а суди
закладають основи правових норм, насамперед у вигляді юридичних актів судових
органів. До них передусім належать рішення Конституційного Суду, які здатні
набувати нормативно-правового характеру і спричиняти юридичні наслідки
загального значення. Конституційний Суд здійснює офіційне тлумачення закону, у
результаті якого не лише скасовуються окремі його положення, але й
встановлюються нові нормативні розпорядження. Внаслідок цього Конституційний
Суд перетворюється на суб’єкта законодавчої діяльності.

У
діяльності Пленуму Верховного Суду також убачаються своєрідні «законодавчі
повноваження». Його постанови кваліфікуються не лише як коментарі
(інтерпретації) закону, але й як нормативні акти. Можна погодитися з тим, що
деталізація правових норм, яка міститься в керівних роз’ясненнях Пленуму
Верховного Суду України, сприяє створенню нових правоположень не лише
правозастосовного, але й нормативного характеру. Правда, форма вираження у
керівних роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України дещо інша, ніж у норм
права. Проте в структурному відношенні вони складаються з тих самих елементів:
гіпотеза, диспозиція, санкція, і їх дія поширюється на невиз-начену кількість
випадків, на персонально необмежене коло суб’єктів. Постанови Пленуму
Верховного Суду і судових колегій (в їх принциповій частині — мотивувальній,
яка відбиває юридичну позицію суду в конкретній справі) є своєрідними
прецедентами тлумачення норм права.

Зауважимо,
що в англійському праві прецедент розглядається не лише як народження нової
правової норми, але й як своєрідна конкретизація відповідної правової норми,
застосовуваної судом (так звана деклараторна теорія судового прецеденту).

Таким
чином, в Україні де-факто існує судовий прецедент, проте він не має офіційного
законодавчого визнання.

У
перспективі конкретні судові рішення в Україні можуть одержати владні функції і
бути поширеними на широке коло аналогічних ситуацій, тобто набути сили і
авторитету норми права.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяГаражные ворота
  Следующая статьяФ. БЭКОН :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ