§ 4. Види і форми правотворчості держави :: vuzlib.su

§ 4. Види і форми правотворчості держави :: vuzlib.su

203
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 4. Види і форми правотворчості держави

.

§ 4.
Види і форми правотворчості держави

Правотворчість
здійснюється двома соціальними інститутами:


державою в особі державних органів та їх посадових осіб;


громадянським суспільством і його окремими суб’єктами.

Види
правотворчості як громадянського суспільства, так і держави можна класифікувати
за різними критеріями. Основний вид правотворчості — правотворчість державних
органів і посадових осіб.

Види
правотворчості держави за юридичною чинністю актів:

1.
Законодавча діяльність, тобто діяльність, пов’язана з підготовкою і прийняттям
законодавчих актів (законотворчість).

У правотворчості
України головну роль відіграє законодавчий орган держави — Верховна Рада. Вона
має монопольну законотворчу компетенцію, тобто виключне право на прийняття
законів і коло повноважень щодо їх прийняття, передбачені Конституцією та
іншими законами, її законотворчість — провідна частина правотворчості і
основної конституційно-правової форми прийняття законів державою;

2.
Підзаконна правотворча діяльність, тобто діяльність, пов’язана з підготовкою і
прийняттям підзаконних актів (підзаконна правотворчість).

Правотворчість
інших державних органів України (правотворчістю займаються практично всі
державні органи) здійснюється на підставі і відповідно до чинних законів,
прийнятих Верховною Радою.

Нагадаємо,
що юридична чинність прийнятих державними органами нормативно-правових актів
залежить від рівня і обсягу їх повноважень, які визначаються місцем, яке
посідається в системі органів держави (Президент, Кабінет Міністрів,
міністерства, відомства, голови державних адміністрацій на місцях та ін.).

Форми
участі держави у правотворчості

безпосередня
правотворчість

санкціонована
правотворчість

спільна
правотворчість

делегована
правотворчість


видання нормативно-правових актів органами держави і уповноваженими на те
посадовими особами


санкціонування актів, прийнятих ор-ганізаціями (комерційними і
некомерцій-ними); попередній дозвіл їх видання

спільне
прийняття нормативного акта (нормативні угоди)


делегування правотворчих повноважень вищого органа держави нижчим

Безпосередня
правотворчість держави — основна, яка полягає у виробленні та прийнятті нових
правових актів. Інші прояви правотворчості держави (зміна або доповнення,
скасування, систематизація) мають допоміжне значення для формування системи
права.

Санкціонована
правотворчість полягає у затвердженні актів, прийнятих організаціями
громадянського суспільства — недержавними об’єднаннями: суспільними (партіями,
профспілками та ін.) і комерційними (акціонерними товариствами та ін.), або в
попередньому дозволі щодо їх видання.

Спільна
правотворчість (нормативні угоди) — акти укладаються на галузевих, професійних
і місцевому, територіальному рівнях. Наприклад, спільні акти органів держави і
недержавних об’єднань; нормативні угоди між різними суб’єктами права:
профспілками, уповноваженими працівниками, представницькими органами, органами
виконавчої влади та ін. Нормативні угоди усе ширше використовуються у
правотворчій практиці України.

Делегована
правотворчість — видання нормативно-правового акта за уповноваженням, яке
виходить із закону, або за прямим дорученням одного (вищого) органу держави
іншому (нижчому) зі збереженням певної системи контролю з боку вищого органу за
реалізацією делегованих повноважень.

Державні
органи можуть делегувати правотворчі повноваження громадським об’єднанням
(наприклад, передати профспілкам функції соціального страхування). При цьому
норми, що створюються громадянськими об’єднаннями, набувають якостей і
властивостей правових норм, які охороняються державою.

Ознаки
делегованої правотворчості:

1.
Делегована правотворчість полягає у попередньому дозволі органу держави іншому
органу (або організації) видавати нормативно-правові акти з регулювання
відносин, що входять до предмета відання першого.

2.
Делегуються лише окремі повноваження, у результаті чого відбувається тимчасове розширення
повноважень органу, якому вони делегуються.

3.
Делегування повноважень можливо на визначений час або без зазначення строків.
При делегуванні повноважень на певний строк не потрібно видання правового акта,
що відкликає повноваження: вони припиняються автоматично. При делегуванні без
зазначення строків повноваження можуть бути відкликані в будь-який час за
рішенням органу, який делегує.

4.
Делегувати повноваження може лише вищий орган нижчому,

5.
Делегуватися повноваження можуть органом у межах його компетенції (не може
передати більше повноважень, ніж має сам, і не може передати ті повноваження,
яких не має).

6.
Делегування повноважень відбувається у формі письмового компетенційного акта.

7.
Орган, що делегує, обов’язково зберігає контроль за здійсненням делегованих
повноважень.

Делегування
парламентом законодавчих повноважень іншим гілкам влади Конституцією України не
передбачено. У деяких країнах романо-германського і англо-американського права
має місце делегування законодавчих повноважень парламентом уряду (таке
делегування є конституційно закріпленим). У цьому разі законодавчий акт,
підготовлений органом, якому делеговані такі повноваження, підлягає
затвердженню органом, що делегує, -парламентом (наприклад, ордонанси у
Франції).

Приклади
делегованої правотворчості в Україні:

1.
18.11.1992 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про тимчасове
делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері
законодавчого регулювання» із «метою оперативного вирішення питань, пов’язаних
із проведенням ринкової реформи».

2.
Відповідно до Конституції України Верховна Рада делегує Президенту до
28.07.1999 р. право на видання схвалених Кабінетом Міністрів і скріплених
підписом Прем’єр-міністра нормативних указів з економічних питань,
неурегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до
Верховної Ради (див. про це розділ XV Конституції України);

3.
Відповідно до Конституції України і Конституції Автономної Республіки Крим
Верховна Рада АРК і Рада Міністрів АРК можуть виконувати делеговані відповідно
до Конституції України виконавчі державні функції та повноваження на території
АРК. Нормативно-правові акти з питань виконання делегованих повноважень повинні
прийматися відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України та на їх виконання (ст. 28 Конституції АРК
та ін.).

За
функціональним призначенням розрізняють:


поточну правотворчість — пов’язану з первинним регулюванням суспільних
відносин, відновленням правових норм і заповненням прогалин;


правотворчість для систематизації нормативних актів -систематизовану, головним
чином кодифікаційну правотворчість.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСепараторы жира
  Следующая статьяП. ГОЛЬБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ