§10. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів :: vuzlib.su

§10. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів :: vuzlib.su

237
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§10. Поняття і форми систематизації
нормативно-правових актів

.

§10.
Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів

Систематизація
нормативно-правових актів — це діяльність, пов’язана з упорядкуванням і
удосконаленням законодавчих та інших нормативно-правових актів, зведення їх у
єдину внутрішньо узгоджену систему.

Здійснювати
систематизацію нормативно-правових актів необхідно для:


усунення суперечностей між нормативними актами;


підвищення якості та ефективності законодавства;


забезпечення доступності його використання громадянами, державними органами,
громадськими організаціями, комерційними корпораціями.

Розрізняють
три способи (форми) систематизації нормативно-правових актів’.


кодификацію;


інкорпорацію;


консолідацію.

Технічною
передумовою трьох способів (форм) систематизації є облік нормативних актів,
тобто письмове фіксування виданих нормативно-правових актів (у спеціальних
часописах, на картках, у комп’ютері).

Кодифікація
— спосіб (форма) систематизації законодавчих актів, який полягає в їх
удосконаленні через зміну змісту (переробку і узгодження) юридичних норм,
пов’язаних загальним предметом правового регулювання, і об’єднання у новий
єдиний нормативно-правовий акт. Іншими словами, кодификація виражається в
підготовці та прийнятті нових актів, у які заносяться узгоджені між собою як
норми старих актів, що виправдали себе, так і нові нормативні розпорядження.

Результати
кодифікації

Конституція

Кодекс

Основи
законодавства

Статут

Положення

Правила

Про
конституції — кодифіковані і не кодифіковані — див. § «Види законів».

Кодекс
— єдиний, зведений, юридичне і логічно цілісний, внутрішньо узгоджений нормативний
акт. Він має складну структуру і великий обсяг, поділяється на частині:
загальну і особливу, розділи та глави (Кримінальний кодекс, Цивільний кодекс,
Адміністративний кодекс та ін.).

Основи
законодавства — кодифікований акт, що містить концептуальні поняття, цілі і
завдання правового регулювання, принципи, які встановлюють основні напрямки
регулювання певної сфери суспільних відносин. Як правило, такий акт складається
з нетипових норм — норм-цілей, норм-принципів, норм-дефініцій і забезпечує
зв’язок і узгодженість норм тих чи інших галузей або інститутів права (в
Україні — Основи законодавства про культуру від 14.02.92, Основи законодавства
про охорону здоров’я від 19.11.92, Основи законодавства про загальнообов’язкове
соціальне страхування від 14.01.98).

Статут
— кодифікаційний акт, що регулює діяльність певних відомств, міністерств,
організацій, ту чи іншу сферу управління (Статут автомобільного транспорту,
Статут залізниць, Статут підприємства).

Положення
— кодифікаційний акт, що визначає правовий статус, завдання і компетенцію
державних органів і установ (Положення про службу в органах внутрішніх справ).

Правила
— кодифікаційний акт, що визначає не правовий статус, а правовий порядок
якогось виду діяльності (Правила дорожнього руху).

За
обсягом розрізняють кодификації:


загальну;


галузеву;


міжгалузеву (комплексну);


спеціальну (внутрішньогалузеву).

Загальна
кодификація припускає створення зведених кодифікованих актів для основних
галузей законодавства. Загальним єдиним кодифікаційним актом конституційного
права є Конституція.

Галузева
кодификація припускає об’єднання правових норм певної галузі права в суворо
встановленому порядку (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс та ін.). Галузева
кодификація посідає провідне місце серед інших видів кодификації, тому що
розподіляє нормативний матеріал відповідно до предмета і методу правового
регулювання (відповідає галузі права).

Міжгалузева
(комплексна) кодификація припускає об’єднання правових норм не відповідно до
галузей права, а за принципом регулювання значної сукупності суспільних
відносин у сфері державної діяльності, галузі господарства або
соціально-культурного будівництва (Повітряний кодекс, Кодекс торгового
мореплавства та ін.). Міжгалузева (комплексна) кодификація є додатковим
напрямком кодифікаційних робіт, які мають істотне значення.

Спеціальна
(внутрішньогалузева) кодификація припускає об’єднання правових норм конкретного
інституту або підгалузі права певної галузі (Водний кодекс, Лісовий кодекс та
ін.). Як і комплексна кодификація, спеціальна (внутрішньогалузева) кодификація
є напрямком кодифікаційних робіт, що доповнюють галузеву кодификацію.

Робота
з кодификації законодавства є складною й відповідальною. Тут має місце не лише
зовнішнє впорядкування нормативного матеріалу, його розташування у певному
порядку, але й перегляд норм, що містяться в законах та інших нормативних
актах, скасування застарілих і неефективних, виробка нових, надолуження
прогалин, усунення дублювання, розбіжностей і суперечностей, їх узгодження.
Кодификації найчастіше піддаються норми, розраховані на тривалий проміжок часу.
Більш динамічні сфери регулюються поточним законодавством.

Кодификація
сприяє посиленню стабільності законодавства. Кодекси, що розробляються,
представляють собою нові законодавчі акти, які заміняють закони, що діяли
раніше, і акти, що регулюють те саме коло суспільних відносин. При всій
широкості кола норм , що містяться в кодексі, він характеризується цілісністю,
внутрішньою єдністю і власною системою. Кодифікаційні акти покликані бути
основою законодавчої діяльності. На відміну від інкорпорації кодификація завжди
має офіційний характер.

Інкорпорація
— спосіб (форма) систематизації законодавства, який полягає у зовнішньому
впорядкуванні (розташуванні в тому чи іншому порядку) вже наявних нормативних
актів без зміни змісту норм права, які містяться в них.

Результатом
інкорпорації є збірники, де нормативні акти розташовуються в хронологічному або
алфавітному порядку, за предметною ознакою, з урахуванням юридичної чинності
об’єднуваних актів тощо.

При інкорпорації
нормативний акт опрацьовується: із нього викидаються положення, що втратили
силу; включаються внесені до них зміни і доповнення; виключаються положення, що
не містять норм права; викидаються відомості про осіб, які підписали
нормативний акт.

Інкорпорація
може бути:


офіційною — здійснюється від імені компетентних державних органів (наприклад,
«Відомості Верховної Ради України»);


неофіційною — здійснюється видавництвами, науковими і навчальними закладами,
практичними органами, окремими спеціалістами.

Позаяк
в першому випадку збірники, що видаються, є офіційною формою опублікування і на
них можна посилатися при розгляді юридичних питань, в другому вони мають лише
довідково-інформаційний характер.

Найпоширеніші
види інкорпорації:

хронологічна

систематична


спосіб (форма) систематизації, в який упорядкування нормативно-правових актів
провадиться за часом їх опублікування і вступу в дію


спосіб (форма) систематизації, в який упорядкування нормативно-правових актів
провадиться за предметною ознакою: за галузями права, їх інститутами, сферами
державної діяльності

Консолідація
— спосіб (форма) систематизації, який полягає в об’єднанні кількох
нормативно-правових актів, що діють в одній і тій самій сфері суспільних
відносин, в єдиний нормативно-правовий акт, як правило, без зміни змісту.
Інакше: консолідація виражається в підготовці і прийнятті укрупнених актів на
основі об’єднання норм розрізнених актів, виданих з одного питання.

Вона
використовується там, де відсутня можливість кодификації; є уніфікацією
нормативних актів; усуває їх численність; позбавляє їх надмірної
роздробленості; сприяє об’єднанню загальних положень поточної правотворчості в
родинні групи; є проміжною ланкою між поточною правотворчістю і кодификацією.

Результатом
консолідації нормативного матеріалу є видання Зводу законів. Історії
законодавства відомий Звід законів Юстиніана. Є й вітчизняна практика їх
створення: Збори місцевих законів західних губерній — в Україні XIX ст., Звід
законів Російської Імперії в 16-ти томах, Звід законів СРСР. Звід законів
видано у Російській Федерації, запланована його підготовка в Україні.
Консолідовані акти в Україні доцільно підготувати з питань податкової,
пенсійної, приватизаційної політики держави (до структури консолідованого акта,
як правило, входять окремі однопрофільні статті, глави, параграфи, розташовані
у певній послідовності).

Останнім
часом консолідовані збірники законів набули популярності в країнах Заходу: Звід
законів США, Зібрання федерального права ФРН та ін.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяРемонт ноутбука
  Следующая статья1. БЫТИЕ И МАТЕРИЯ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ