§ 3. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права ::...

§ 3. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права :: vuzlib.su

92
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування
системи права

.

§ 3.
Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права

Поділ
системи права на галузі ґрунтується на певних критеріях. Такими критеріями є
предмет (матеріальний критерій) і метод (юридичний критерій) правового
регулювання.

Предмет
правового регулювання — сукупність якісно однорідних суспільних відносин,
урегульованих правовими нормами (відповідає на запитання «що?»). Предмет
правового регулювання вказує, на яку групу суспільних відносин спрямований
вплив норм права.

Предмет
правового регулювання є умовне виділення певного відокремленого кола
(сукупності) суспільних відносин, що мають єдину якість. Це дозволяє
узагальнити норми права, які регулюють коло (сукупність) суспільних відносин, у
таку нормативну спільність, як галузь права.

Приміром,
предметом екологічного права є відособлена група суспільних відносин у
раціональному використанні природних ресурсів й охороні навколишнього
середовища. Предмет аграрного права складають суспільні відносини у сфері
організації і діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Предмет
земельного права — суспільні відносини у сфері раціонального використання і
охорони земель. Предмет адміністративного права — управлінські відносини.
Предмет трудового права — трудові відносини і т.д. Кожна галузь права має свою,
відносно відокремлену, сферу регулювання.

Відмежування
предмета правового регулювання однієї галузі від іншої здійснюється на основі
виявлення якісної однорідності складових його елементів:


суб’єктів,


об’єктів,


змісту,


динамічних чинників.

Наприклад,
у трудових суспільних відносинах суб’єктами виступають робітники та службовці,
об’єктом — предмети праці, змістом — трудова діяльність, динамічними чинниками
— потреби у робочій силі, що змінюються. Інший склад елементів мають майнові
відносини, управлінські тощо.

Предмет
правового регулювання зазвичай розглядають як визначальний критерій системи
права. Він — головна, об’єктивна підстава для розподілу правових норм за
галузями права. Його доповнює метод правового регулювання.

Метод
правового регулювання — сукупність прийомів і засобів правового впливу на
суспільні відносини (відповідає на запитання «як?»). Він несе основне навантаження
в динаміці, «роботі» права, показує, як регулюються суспільні відносини, якими
прийомами та у які способи.

Кожна
галузь права має свій специфічний метод правового впливу на суспільні
відносини. Метод правового регулювання є багато в чому орієнтованим на способи
правового регулювання: дозволяння, зобов’язування, заборони.

Загальними
є два методи правового регулювання

імперативний
(владно-авторитарний, директивний) — суворо обов’язковий, побудований на
засадах влади і підпорядкування, на відносинах субординації (метод
«вертикалі»). Він припускає заборони, обов’язки, покарання.

диспозитивний
— автономний, побудований на засадах автономії, юридичної рівності суб’єктів,
угоди сторін, їхній неспівпідлеглості між собою (метод «горизонталі»). Він
припускає дозволяння.

Так,
метод владних приписів (зобов’язування) є властивим, як правило,
адміністративному праву метод рівності сторін і вільного волевиявлення
(дозволяння) — цивільному праву, метод справедливої винагороди І заохочення —
трудовому праву, метод заборони (заборона недозволених дій) — кримінальному
праву, метод дозволяння — підприємницькому праву і т.д.

За
допомогою методу правового регулювання можна легше орієнтуватися, до якої
галузі права належать ті чи інші поняття й терміни. Термін «договір», скажімо,
вживається в різних галузях права — конституційному, міжнародному, трудовому,
циві-. льному. Трудовий договір підпадає під дію методу регулювання трудового
права — методу супідрядності і тяжіє до зобов’язувань, а договір як підстава
виникнення зобов’язань — під дію методу цивільного права — методу автономії і
припускає дозволяння.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё для водоемов
  Следующая статьяЛ. ФЕЙЕРБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ