§ 6. Поняття і ознаки права :: vuzlib.su

§ 6. Поняття і ознаки права :: vuzlib.su

261
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 6. Поняття і ознаки права

.

§ 6.
Поняття і ознаки права

Право
— система норм (правил поведінки) і принципів, встановлених або визнаних
державою як регулятори суспільних відносин, які формально закріплюють міру
свободи, рівності та справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних
інтересів (волі) населення країни, забезпечуються всіма заходами легального
державного впливу аж до примусу.

Якими
є специфічні ознаки права?

1.
Вираження міри свободи, рівності та справедливості означає, що право з
достатньою повнотою втілює основні права та свободи людини, визнані у світовому
співтоваристві. Право є мірою свободи та рівності людей, установленою державою
таким чином, щоб свобода одного не обмежувала свободи іншого. І цією мірою є
справедливість. Повної свободи досягти не можна, проте можна бути вільним у тій
мірі, у якій вільні інші. У праві свобода трансформується в суб’єктивні права,
яким відповідають обов’язки, що їх обмежують. Своїм загальним масштабом і
рівною мірою право вимірює, «відміряє» і оформляє саме свободу в людських
взаємовідносинах, свободу індивіда. Свобода невіддільна від справедливості і
становить її підставу. Свобода завжди є обмеженою конкретними рамками (мірою),
які не допускають антигромадських актів «користування свободою». Це — рівність
у свободі.

Але
не завжди, не за усіх історичних часів була рівність у свободі, єдина для усіх
міра свободи. Приміром, кріпосне право закріплювало становище несвободи
селянина. Віднімаючи свободу в селянина, воно віддавало свободу пану. Міра
свободи кріпака і пана — різна. По суті, кріпосне право — це вираження через
закон свободи поміщика. Всяке право містить у собі елемент свободи, міру
свободи, дарма що ця свобода й може бути односторонньою, має характер привілею
однієї особи на шкоду іншій. У такому разі через право як систему норм, виданих
державою, виражається воля панівного класу, свавілля панів і несвобода селян.
Селяни віднесені не до суб’єктів, а до об’єктів права. До них не є застосовним
принцип правової рівності. Таке право не може бути справедливим, тому що не виражає
міру свободи, рівну для усіх. Справедливість — це баланс інтересів: влади і
громадянина, виробника і споживача, продавця і покупця, роботодавця і робітника
тощо. Справедлива міра свободи характеризує зміст права, а
загальнообов’язковість права, що засновується на легітимному примусі, є його
формальною властивістю, яка має істотний характер.

Найвище
суспільне призначення права — забезпечувати у нормативному порядку свободу в
суспільстві, підтверджувати справедливість, виключити сваволю і свавілля з життя
суспільства. Неспроста ще римські юристи писали: уня est ars boni et aequi —
право є мистецтво добра та справедливості. Із загальносоціальної точки зору
право — це міра свободи і справедливості. З формальної точки зору право — це
міра свободи та справедливості, яка фактично захищена в цьому суспільстві.

2.
Нормативність виявляє сенс і призначення права. Нормативністю права до
суспільного життя вносяться істотні елементи єдності, рівності, принципової
однаковості — право виступає як загальний масштаб, міра (регулятор) поведінки
людей. За допомогою норм право регулює різні суспільні відносини, слугує
знаряддям втілення в життя політики держави, засобом організації її різнобічної
управлінської та іншої діяльності. У нормативності є одна істотна риса: право виражається
в нормативних узагальненнях (загальні дозволяння, загальні заборони, загальні
зобов’язування), які встановлюють межі досягнутої свободи, межі між свободою і
несвободою на певному ступені суспільного прогресу.

3.
Формальна визначеність права означає чіткість, однозначність, стислість
формальних правових приписів, виражених у законах, указах, постановах тощо.
Досягається це за допомогою правових понять, їх визначень, правил юридичної
техніки. Саме тому суб’єкти права чітко знають межі правомірної і неправомірної
поведінки, свої права, свободи, обов’язки, обсяг і вид відповідальності за
вчинене правопорушення. Вираження норм у законах, інших нормативних актах,
встановлення формальної рівності — це основна ознака формальної визначеності
права.

4.
Системність права полягає в тому, що право — це не просто сукупність принципів
і норм, а їх система, де всі елементи пов’язані та узгоджені. Системність
вноситься до права законодавством. Лише системне, несуперечне право, яке
виражає свою сутність через принципи, здатне виконати завдання, що постають
перед ним. Сьогодні в Україні найважливіше і найнагальніше завдання — відновити
і зміцнити системність права, оскільки неузгодженість нормативно-правових актів
розірвала системоутворюючі зв’язки між юридичними нормами.

5.
Вольовий характер права, вираження в ньому суспільних, групових і
індивідуальних інтересів означає, що в праві проявляється та втілюється воля,
змістом якої є інтерес. Право акумулює суспільну, групову та індивідуальну волю
громадян у їх гармонічному поєднанні, злагоді та компромісах. Воля пронизує
діяльність людини, її цілеспрямовану поведінку в усіх, у тому числі й у
правовій, сферах життя. Розуміння волі в праві виключає зведення права до
знаряддя насильства держави, засобу придушення нею індивідуальної волі.
Створюється ілюзія, що право виходить від держави. Насправді в ідеалі держава в
особі своїх законодавчих органів «підносить до закону» суспільні, групові та
індивідуальні інтереси, які відповідають принципам справедливості, свободи,
демократії, рівності, гуманізму.

6.
Загальнообов’язковість права виражається в тому, що встановлені правила
поведінки є загальними та обов’язковими для всієї країни.
Загальнообов’язковість, загальність праву надає те, що в ньому виражаються
узгоджені інтереси учасників регульованих відносин, що воно має нормативний
характер.

7.
Державна забезпеченість, гарантованість права, аж до примусу, свідчить про те,
що державна влада, держава в цілому підтримує загальні правила, які визнаються
державою правовими. Далеко не всі норми права додержуються та виконуються
добровільно, в силу внутрішнього переконання. Значна частина населення
підкоряється вимогам правових лише тому, що за правом постає держава. Державна
охорона правових норм містить у собі державний легальний примус, різні
організаційні, організаційно-технічні, виховні та превентивні (попереджувальні)
заходи державних органів з дотримання та виконання громадянами юридичних норм.
До порушників вимог норм права компетентні державні органи можуть застосовувати
заходи юридичної відповідальності приписів— дисциплінарної, адміністративної,
кримінальної. Тим самим держава забезпечує загальнообов’язковість норм права.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ