§ 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини :: vuzlib.su

§ 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини :: vuzlib.su

87
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 7. Соціально-правовий механізм забезпечення
(реалізації, охорони та захисту) прав людини

.

§ 7.
Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав
людини

Для
реалізації конституційне закріплених прав і свобод людини в Україні необхідно
мати налагоджений соціально-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини
— систему засобів і чинників, що забезпечують необхідні умови поваги до всіх
основних прав і свобод людини, які є похідними від її гідності. Поняттям
«соціально-правовий механізм забезпечення прав людини» підкреслюється, що
правовий механізм — частина соціального і діє з ним у єдності.

Завдання
механізму соціально-юридичного забезпечення прав людини — охорона, захист,
відновлення порушених прав, а також формування загальної і правової культури
населення.

Основні
підсистеми механізму соціально-правового забезпечення прав і свобод людини:


механізм реалізації;


механізм охорони;


механізм захисту.

Механізм
реалізації прав людини включає заходи, спроможні створити умови для реалізації
прав і свобод людини.

Механізм
охорони прав людини включає заходи з профілактики правопорушень для утвердження
правомірної поведінки особи.

Механізм
захисту прав людини включає заходи, що призводять до відновлення порушених прав
неправомірними діями і відповідальності особи, яка вчинила ці правопорушення.

У
разі порушення прав особи без їх відновлення, а також юридичної
відповідальності з боку правопорушника правові гарантії механізму захисту прав
людини не можуть вважатися такими, що повністю здійснилися. Заходи захисту —
первинна захисна реакція на самий факт відхилення від охоронних заходів, яка
має завдання примусити зобов’язану особу виконувати обов’язки, накладені на неї
законом або договором. Завдання юридичної відповідальності полягає в покладанні
нового обов’язку зазнавати позбавлень, нести правовий збиток.

Без
можливості захисту прав охорона прав буде неповною. Захист — це найдійовіша
охорона, другий її ступінь.

Форми
(або засоби забезпечення) правового захисту громадян від неправомірних дій
органів виконавчої влади та їх службовців.

1.
Загалыюсудова. Право громадян на судовий захист закріплене в ст. 10 Загальної
декларації прав людини, відповідно до якої воно відображено у ст. 55
Конституції України Відповідно до цієї статті кожному гарантується право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Після використання всіх
національних засобів правового захисту громадянин має право звертатися за
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ або до
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є
Україна. Судовий захист — необхідна і ефективна гарантія реальності прав,
свобод і обов’язків людини і громадянина.

2.
Адміністративна («управлінський тип»). Відбувається шляхом розгляду прав
громадян у вищих органах виконавчої влади. Як початкову інстанцію для розгляду
претензії до адміністрації громадянин може вибрати або орган виконавчої влади,
або суд. Громадянин має право звернутися до суду, якщо незадоволений
результатами розгляду його справи державними органами, підприємствами,
громадськими організаціями.

На
жаль, в Україні, як і в інших країнах СНД, судовий порядок захисту прав
громадян тривалий час (за часів СРСР) залишався винятковим. Він застосовувався
у випадках, прямо передбачених законом. За відсутності прямої вказівки в законі
про право на судовий захист громадянин змушений був звертатися до вищих органів
держави.

Звичайно,
як органи захисту прав громадян суд і адміністрація не сумісні, особливо в
умовах командно-адміністративної системи. Адміністративний (управлінський)
порядок розгляду скарг не є придатним для такого захисту. Судовий захист,
особливо за наявності незалежної судової системи, є набагато об’єктивнішим,
кваліфікованішим, неупередженішим, ніж адміністративна.

3.
Адміністративно-судова (склалася в багатьох європейських країнах: Франція, ФРН,
Іспанія, Швейцарія). Характеризується створенням спеціалізованих судів для
вирішення спорів у індивідуальних адміністративних справах, які виникають у
сфеpi функціонування органів управління внаслідок неправомірних дій їх
службовців. У ФРН адміністративний суд наділений насамперед функцією
забезпечення судового захисту прав громадян, тоді як у Франції його основним
завданням є здійснення об’єктивного контролю (перевірки) застосовуваної норми.
Тому в адміністративно-судовій формі захисту прав громадян виділяють її
«німецький тип». Адміністративні суди входять до єдиної судової системи,
підкоряються лише закону, незалежні в правосудній діяльності як від
адміністративних органів, так і від загальних судів. В Україні обговорюється
питання про введення адміністративних судів для вирішування публічно-правових
спорів неконституційного-правового характеру.

Державна
охорона прав людини забезпечується за допомогою інституту омбудсманів (народних
захисників), які діють, як правило, при парламентах і органах місцевого
самоврядування і розглядають скарги громадян щодо порушення їх прав з боку
державних органів. У Колумбії, наприклад, омбудсман діє під керівництвом
Генерального прокурора.

Коло
повноважень омбудсмана у різних країнах не є однаковим. В Іспанії він, крім
захисту прав і свобод людини, здійснює нагляд за діяльністю адміністративних
органів, у Франції — оцінює застосування законів з точки зору справедливості, а
в Намібії ще й розслідує скарги про надмірне використання природних ресурсів. У
цілому інститут омбудсманів — це позаюрисдикційний контроль за тим, чи не
порушує адміністративна (або будь-яка інша) практика права людини.

У
більшості країн будь-який громадянин може безпосередньо звернутися до
омбудсмана. У Франції таке звертання є можливим через свого депутата або
сенатора. Омбудсман діє не лише за скаргами громадян, але й за власною
ініціативою.

В
Україні відповідно до Конституції парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини здійснюють Уповноважений Верховної Радою з
прав людини і його представники на місцях. Уповноважений Верховної Ради з прав
людини є інститутом позасудового захисту прав і свобод людини.

Коло
повноважень Уповноваженого з прав людини поширюється на усі випадки порушень
громадянських прав і свобод органами виконавчої влади. Він може зажадати
порушення адміністративного провадження стосовно державних службовців, які
порушили конституційні права і свободи громадян, має право також перевіряти
додержання цих прав в установах пенітенціарної системи (системи установ, у яких
відбувають покарання засуджені — тюрми, колонії та ін.), в армії, в установах
Міністерства внутрішніх справ.

Дійсне
«середовище проживання» для прав людини є можливим при демократії, демократичній
правовій державі. Демократія, правова держава та права людини є невіддільними
одне від одного. Правова держава — гарантія реальності прав людини у плані її
захисту від порушень з боку апарату влади, а права людини — головна умова та
ознака демократії, гуманістичний, людський вимір правової державності. Через
реалізацію, охорону і захист прав людини, через демократію пролягає шлях до
реальної інтеграції України до Європейського і світового співтовариства.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяАренда vip-туалетов
  Следующая статьяМ. МОНТЕНЬ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ