§ 1. Механізм держави :: vuzlib.su

§ 1. Механізм держави :: vuzlib.su

237
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Механізм держави

.

§ 1.
Механізм держави

Механізм
держави — цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну
владу, а також установ, підприємств, за допомогою яких виконуються завдання і
функції держави.

Ознаки
механізму держави:

1)
це ієрархічна система, тобто система, побудована на засадах субординації та
координації. Політико-організаційну основу системи складають органи держави,
територія держави, збройні сили та інші державні військові формування, державні
символи, столиця держави;

2)
це цілісна система внутрішньо організованих елементів, яка має єдині принципи
побудови і єдині завдання та цілі діяльності. Кожний із суб’єктів механізму
держави як його системний елемент є органічно обумовленим усіма іншими його елементами
і функціонуванням системи в цілому;

3)
це система, яка має чітку структуру з певними зв ‘язками між її елементами.
Первинними елементами є державні органи.

Як
механізм годинника складається з різних елементів, так і механізм держави,
будучи єдиним, містить у собі органи, блоки, підсистеми і навіть самостійні
гілки влади: законодавчу, виконавчу, судову. В цій розчленованості
просліджується ієрархія: різні державні органи, їх блоки, підсистеми посідають
неоднакове місце у державному механізмі, але усі разом повинні діяти злагоджено
і без збоїв. Так, одну з підсистем держави утворюють вищі органи держави:
представницькі, виконавчі, глава держави. Інша підсистема — місцевого рівня:
Ради та їх виконкоми, державні адміністрації та їх глави. Особливою підсистемою
є судова, а також правоохоронні органи: прокуратура, міліція, органи служби
безпеки та ін.;

4)
це система, яка має єдину бюджетну, грошову, банківську системи, державну
власність, котрі становлять її організаційно-економічну основу;

5)
це взаємодіюча, динамічна і реально працююча система, за допомогою якої
функціонує держава, здійснюється управління

суспільством
(по суті, механізм держави створюється для виконання її функцій).

У
літературі можна зустріти ототожнення «механізму» і «апарату» держави. Тим
часом поняття механізму держави ширше за поняття державного апарату за складом
і структурою. Механізм держави, по суті, є апаратом у дії, у функціонуванні —
із усіма зв’язками, що існують і виникають між його частинами.

Механізм
держави має розглядатися не як проста сукупність складових його елементів
(державних органів, організацій, установ), а як система цих елементів,
функціонально сумісних, узгоджених між собою і системою в цілому, котрі
перебувають у постійному відновленні з Метою підтримання своєї основної функції
— управління.

Структура
механізму держави показана на схемі.

Механізм
держави

Державні
органи, що мають владні повноваження, тобто державний апарат, який містить у
собі два важливих структурних елементи: апарат управління, що складається з
чиновників — державних службовців, які спеціально займаються управлінням;
апарат примусу — армія, поліція, розвідка і контррозвідка, митниця (деякою
мірою), тюрми, виправні заклади та ін.

Державні
установи, державні підприємства, що не мають владних повноважень


організаційні і фінансові кошти •

Слід
відрізняти державні органи, що мають владні повноваження, і державні
підприємства і установи, що не мають владних повноважень. За цим критерієм
можна розмежувати механізм держави і апарат держави, які лише в своїй основі й
збігаються.

Під
«державним апаратом» розуміється система органів, які безпосередньо здійснюють
управлінську діяльність і наділені для цього державно-владними повноваженнями.
Поняття «механізм держави» охоплює державні підприємства і державні установи,
що під керівництвом апарату держави практично здійснюють функції держави у
сфері виробничої діяльності, пов’язаної зі створенням матеріальних цінностей
держави (державні підприємства) і нематеріальних цінностей (державні установи).
Для державних установ типовою є невиробнича діяльність у сфері охорони
здоров’я, наукових досліджень, проектування, навчально-виховної,
духовно-освітнної роботи тощо.

Чому
державні підприємства і державні установи не можна віднести до державних
органів? Тому що вони відрізняються від державних органів низкою ознак:

(1)
не мають державно-владних повноважень, тобто не є носіями державної влади;

(2)
безпосередньо створюють матеріальні або духовні блага;

(3)
мають специфічну організаційну структуру: є організованими державою трудовими
колективами робітників і службовців на чолі з відповідальним керівником, що діє
на засадах єдиноначальності;

(4)
мають суворо позначене коло повноважень: адміністрація підприємств і установ
здійснює управлінські функції виключно у сфері своєї діяльності, у межах
підприємства або установи;

(5)
керуються у своїй діяльності власним статутом відповідно до законодавства.

Отже,
державні підприємства і державні установи слід відрізняти від органів держави,
але їх не можна протиставляти одне одному, оскільки усі вони належать до
державних організацій, які діють у єдності та взаємозв’язку: державний апарат
забезпечує реалізацію функцій держави завдяки діяльності підприємств і установ,
якими керує.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ