ЗМІСТ :: vuzlib.su

ЗМІСТ :: vuzlib.su

201
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


ЗМІСТ

.

ЗМІСТ

Розділ
І. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Глава
1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

§ 1.
Поняття та ознаки юридичної науки

§ 2.
Об’єкти, предмет, метод, функції юридичної науки

§ 3.
Юриспруденція як система юридичних наук

Глава
2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА

§ 1.
Виникнення загальної теорії держави і права

§ 2.
Предмет теорії держави і права

§ 3.
Функції теорії держави і права

§ 4.
Метод теорії держави і права

§ 5.
Теорія держави і права в системі суспільних наук

§ 6.
Теорія держави і права в системі юридичних наук

Розділ
II ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Глава
З ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

§ 1.
Основні теорії походження держави

§ 2.
Загальні закономірності виникнення держави

§ 3.
Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади
первіснообщинного ладу

Глава
4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА

§ 1.
Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і
держави

§ 2.
Поняття і ознаки держави

§ 3.
Сутність держави

§ 4.
Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і
суверенітетом нації

§ 5.
Функції держави

§ 6.
Типологія держав

§ 7.
Деякі наукові концепції сучасної держави

Глава
5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

§ 1.
Громадянське суспільство і держава

§ 2.
Політична система суспільства І держава

§ 3.
Правові форми взаємовідносин держави і громадського об’єднання

§ 4.
Правові форми взаємовідносин держави і комерційної корпорації

§ 5.
Відносна самостійність держави

Глава
6 ФОРМА ДЕРЖАВИ

§ 1.
Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

§ 2.
Класифікація форм державного устрою

§ 3.
Види форм державного (політичного) режиму

Глава
7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ

§ 1.
Механізм держави

§ 2.
Апарат держави. Орган держави. Інститут держави

§ 3.
Принципи організації та діяльності державного апарату

§ 4.
Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного
апарату

§ 5.
Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової

§ 6.
Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової
влади

§ 7.
Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве самоврядування

§ 8.
Професійна і державна служба.

§ 9.
Служба в органах внутрішніх справ

Глава
8 ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

§ 1.
Вищий представницький орган державної влади

§ 2.
Глава держави

§ 3.
Вищий виконавчий орган влади

§ 4.
Представницькі органи влади на місцях

§ 5.
Виконавчі органи влади на місцях

§ 6.
Судові органи влади

§ 7.
Правоохоронні та контрольно-наглядові органи

§ 8.
Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави

§ 9.
Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

Глава
9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА

§ 1.
Історія ідеї про правову і соціальну державу

§ 2.
Поняття і ознаки соціальної правової держави

§ 3.
Особа і держава

Розділ
III ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ. ПРАВА ЛЮДИНИ

Глава
10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ

§ 1.
Поняття і ознаки демократії

§ 2.
Функції і принципи демократії

§ 3.
Форми та інститути демократії

§ 4.
Демократія і самоврядування

§ 5.
Демократія як загальнолюдська цінність

§ 6.
Демократія і права соціальних меншостей (меншин)

Глава
11 ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

§ 1.
Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини

§ 2.
Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини

§ 3.
Система основних прав і свобод людини і громадянина

§ 4.
Система обов’язків людини і громадянина

§ 5.
Система прав дитини

§ 6.
Система гарантій прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в демократичній
державі

§ 7.
Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав
людини

§ 8.
Міжнародний захист прав людини

§ 9.
Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав і свобод людини

Глава
12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ

§ 1.
Пролетарська (соціалістична) теорія демократії

§ 2.
Теорія «плюралістичної демократії»

§ 3.
Теорія елітарної демократії

§ 4.
Теорія партисипаторної демократії

§ 5.
Теорія корпоративної демократії

§ 6.
Теорія «комп’ютерної демократії»

Розділ
IV ТЕОРІЯ ПРАВА

Глава
13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО

§ 1.
Термін «право»

§ 2.
Походження права

§ 3.
Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві

§ 4.
Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

§ 5.
Сучасні концепції праворозуміння

§ 6.
Поняття і ознаки права

§ 7.
Сутність права

§ 8.
Принципи права

§ 9. Функції
права

§ 10.
Цінність права

§ 11.
Співвідношення права і закону

§ 12.
Співвідношення національного і міжнародного права

§ 13.
Право, економіка, політика: їх взаємозв’язок і взаємовплив

Глава
14. ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ

§ 1.
Поняття і структура правової системи

§ 2.
Поняття, основні ознаки і структура системи права

§ 3.
Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права

§ 4.
Публічне і приватне право

§ 5.
Галузь права

§ 6.
Інститут і підгалузь права

§ 7.
Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства

§ 8.
Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей
права і галузей законодавства

§ 9.
Структура системи законодавства. Види галузей законодавства

§10.
Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів

Глава
15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

§ 1.
Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами

§ 2.
Норми моралі і норми права: їх зв’язок і взаємодія

§ 3.
Норми-звичаї і норми права

§ 4.
Корпоративні норми і норми права

§ 5.
Поняття і ознаки норми права

§ 6.
Види норм права

§ 7.
Спеціалізовані (нетипові) норми права

§ 8.
Структура норми права і норми-розпорядження

§ 9.
Класифікація структурних елементів норми права за ступенем визначеності та
складом

§10.
Способи (форми) викладення норм права у статтях нормативно-правового акта

Глава
16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ

§ 1.
Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості

§ 2.
Принципи і функції правотворчості

§ 3.
Стадії правотворчого процесу

§ 4.
Види і форми правотворчості держави

§ 5.
Види правотворчості громадянського суспільства

§ 6.
Судова правотворчість -особливий вид правотворчості

§ 7.
Юридичні джерела (форми) права

Глава
17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР

§ 1.
Правовий акт

§ 2.
Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів

§ 3.
Види нормативно-правових актів

§ 4.
Поняття і ознаки закону

§ 5.
Законодавчий процес

§ 6.
Види законів

§ 7.
Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

§ 8.
Дія нормативно-правового акта в часі

§ 9.
Дія нормативно-правового акта в просторі і за колом осіб

§ 10.
Поняття л/дзаконного нормативно-правового акта.

§11.
Відомчий акт

§ 12.
Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний
нормативний акт місцевого органу виконавчої влади

§ 13.
Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації.
Підзаконний нормативний акт комерційної організації

§ 14.
Міжнародний договір

Глава
18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ

§ 1.
Поняття та ознаки правовідносин

§ 2.
Склад (структура) правовідносин

§ 3.
Передумови виникнення правовідносини

§ 4.
Суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок як основний юридичний зміст
правовідносин

§ 5.
Суб’єкти правовідносин

§ б.
Правосуб’єктність фізичних осіб

§ 7.
Правосуб’єктність юридичних осіб

§ 8.
Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб’єктності

§ 9.
Об’єкти правовідносин

§ 10.
Види правовідносин

§11.
Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад

§12.
Презумпції

§ 13.
Правовідносини, що виникають при виконанні обов’язків

Глава
19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, НАРОДУ, ДЕРЖАВИ

§ 1.
Правовий статус особи

§ 2.
Правовий статус народу

Глава
20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

§ 1.
Поняття і основні форми реалізації норм права

§ 2.
Поняття і ознаки правозастосування

§ 3.
Основні стадії застосування норм права

§ 4.
Основні вимоги до правильного застосування норм права

§ 5.
Поняття і ознаки акта застосування норм права

§ 6.
Види актів застосування норм права

§ 7.
Прогалини в праві і способи їх усунення.

Глава
21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

§ 1.
Поняття тлумачення норм права

§ 2.
Способи (методи) тлумачення норм права

§ 3.
Види тлумачення норм права за суб’єктами

§ 4.
Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту

§ 5.
Акт тлумачення норм права

Глава
22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ

§ 1.
Поняття, ознаки і види правової поведінки

§ 2.
Правомірна поведінка. Причини нестабільності правомірної поведінки

§ 3.
Склад і види правомірної поведінки

§ 4.
Поняття і ознаки правопорушення

§ 5.
Склад правопорушення

§ 6.
Види правопорушень. Правопорушність

§ 7.
Зловживання правом

Глава
23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 1.
Поняття і ознаки юридичної відповідальності

§ 2.
Принципи і функції юридичної відповідальності

§ 3.
Види юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права

§ 4.
Підстави і стадії юридичної відповідальності

§ 5.
Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх
справ

Глава
24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК

§ 1.
Поняття законності

§ 2.
Принципи законності

§ 3.
Вимоги законності

§ 4.
Гарантії законності

§ 5.
Поняття правопорядку

§ 6.
Функції та принципи правопорядку

§ 7.
Державна дисципліна

Глава
25 ПРАВОСВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА

§ 1.
Поняття і структура правосвідомості

§ 2.
Класифікація форм правосвідомості за суб’єктами і глибиною відображення
правової дійсності

§ 3.
Функції правосвідомості. Роль правосвідомості в процесі правотворчості і
правореалізації

§ 4.
Правова культура: зв’язок із загальною культурою. Види правової культури

§ 5.
Правова культура суспільства

§ 6.
Правова культура особи

§ 7.
Професійна правова культура

§ 8.
Структура правової культури суспільства

§ 9.
Професійна правосвідомість і правова культура співробітників органів внутрішніх
справ

Глава
26 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

§ 1.
Поняття, ознаки І функції правового виховання

§ 2.
Система і механізм правового виховання. Правова вихованість

§ 3.
Правове загальне навчання (правовий всеобуч)

§ 4.
Правовий нігілізм: джерела і шляхи подолання

Глава
27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА

§ 1.
Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу

§ 2.
Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання

§ 3,
Види, способи і типи правового регулювання

§ 4.
Механізм правового регулювання

§ 5.
Елементи механізму правового регулювання та їх призначення

§ 6.
Стадії механізму правового регулювання

§ 7.
Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового
регулювання

§ 8.
Юридична техніка

Розділ
V. ОСНОВНІ ТИПИ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ (ЗАГАЛЬНЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО)

Глава
28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ
ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ

§ 1.
Предмет і об’єкти аналізу науки загального порівняльного правознавства.

§ 2.
Поняття типу (сім’ї) правової системи

§ 3.
Класифікація правових систем світу

§ 4.
Основні типи і підтипи (групи} правових систем світу

§ 5.
Місце правової системи України

Глава
29 РОМАНС-ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

§ 1.
Поняття романо-германського типу правової системи

§ 2.
Формування романо-германського типу правової системи

§ 3.
Система права та її структура

§ 4.
Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

§ 5.
Делегована правотворчість

§ 6.
Правотворчість суб’єктів федерації

§ 7.
Правовий звичай

§ 9.
Принципи права

§ 10.
Роль судової практики

§11.
Кодификація

Глава
30 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Частина
І ПРАВОВА СИСТЕМА АНГЛІЇ

§ 1.
Поняття англо-американського типу правової системи

§ 2.
Загальне право Англії

§ 3.
Право справедливості

§ 4.
Судовий прецедент у системі джерела права

§ 6.
Правова доктрина

§ 7.
Принципи права

§ 8.
Система англійського права

§ 9.
Норма права

§10.
Дія прецедентно’! норми в часі та просторі

§ 11.
Закон в англійській правовій системі. Співвідношення закону і прецеденту

§ 12.
Делегована правотворчість Англії

§ 13.
Юридична термінологія країн загального права

§ 14.
Судова система Англії

Частина
II ПРАВОВА СИСТЕМА США

§ 1.
Вплив англійського права на становлення правової системи США

§ 2.
Специфічні риси американської правової системи (у порівнянні з англійською)

§ 3.
Судова система США

Частина
ІІІ. ІНШІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО І ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА
АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ТИПУ

§ 1.
Своєрідність правової системи Шотландії

§ 2.
Загальна характеристика правової системи Ірландії

§ 3.
Основні риси правової системи Канади

§ 4.
Особливості правової системи Австралії

§ 5.
Характерні риси правової системи Нової Зеландії

Глава
31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Частина
І. ПІВШЧНОЄВРОПЕЙСЬКА (СКАНДИНАВСЬКА) ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ

§ 1.
Поняття змішаного типу правової системи

§ 2.
Загальна характеристика скандинавської групи правових систем

§ 3.
Джерела (форми) права скандинавських країн

§ 4.
Система права. Кодифікація

§ 5.
Уніфікація права скандинавських країн та її вплив на правові системи країн
Балтії

Частина
II ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ

§ 1.
Загальна характеристика латиноамериканської групи правових систем

§ 2.
Основні риси правових систем країн Латинської Америки

Глава
32 РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Частина
І РЕЛІГІЙНО-ОБЩИННА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ

1.1.
МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПРАВО

§ 1.
Поняття релігійно-традиційного типу правової системи

§ 2.
Поняття мусульманського права

§ 3.
Виникнення і розвиток мусульманського права

§ 4.
Джерела мусульманського права

§ 5.
Система мусульманського права та її структура

§ 6.
Норма мусульманського права

§ 7.
Мусульманське право в сучасних правових системах: загальна характеристика

§ 8.
Мусульмансько-правова доктрина

§ 9.
Принципи права

§ 10.
Правовий звичай

§ 12.
Особливості судової системи

1.2.
ІНДУСЬКЕ ПРАВО

§ 1.
Поняття індуського права

§ 2.
Релігійні та ідеологічні джерела індуського права

§ 3.
Правовий звичай, закон і судовий прецедент

§ 4.
Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права

§ 5.
Індуське право у правовій системі сучасної Індії

Частина
II ДАЛЕКОСХІДНА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ

2.1.
КИТАЙСЬКЕ ПРАВО

§ 1.
Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем

§ 2.
Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування

§ 3.
Джерела права

§ 4.
Термін «право». Ставлення до суб’єктивного права

§ 5.
Система права. Норма права

§ 6.
Кодифікація

2.2.
ЯПОНСЬКЕ ПРАВО

§ 1.
Поняття японського права і особливості його формування

§ 2.
Джерела права сучасної Японії

§ 3.
Система права сучасної Японії

§ 4.
Закон. Кодифікація

Частина
III ЗВИЧАЄВО-ОБЩИННА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ

3.3.
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО АФРИКИ І МАДАГАСКАРУ

§ 1.
Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем

§ 2.
Основні риси звичаєвого права

§ 3.
Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки

§ 4.
Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ