8.3. Суб‘єкти доказової діяльності :: vuzlib.su

8.3. Суб‘єкти доказової діяльності :: vuzlib.su

85
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


8.3. Суб‘єкти доказової діяльності

.

8.3. Суб‘єкти доказової діяльності

У кримінальному та цивільному
процесах суду належить особливе місце в системі суб’єктів доказування. Тільки
він має право збирати, досліджувати й оцінювати докази, на підставі яких
приймається правове рішення в справі. Інші органи й особи, що беруть участь у
представленні доказів і їхньому дослідженні, хоча і визнаються суб’єктами
доказування, але далеко не рівноцінними суду. Виходячи з ролі суду, якому
належить право підводити остаточні підсумки доказування у кримінальних і
цивільних справах і виносити свою оцінку матеріалам справи у вигляді вироку
(рішення, постанови), такий підхід до визначення його місця в системі суб’єктів
доказування цілком правомірний. Роль правозастосовця в адміністративному
процесі виконує провід.

Іншу групу суб’єктів доказування
складають лідируючі суб’єкти та зацікавлені особи. В основній своїй масі
суб’єктами доказування вони стають у силу обов’язку (тобто тягаря доказування)
представити проводу докази правомірності свого подання, заяви, клопотання, або
неправомірності позиції інших учасників провадження. Так, в адміністративному
провадженні по конкурентних справах обов’язок доведення недостовірності,
повноти, помилковості фактичних даних, які міститься у доказах, покладається на
зацікавлених осіб із протилежною правовою позицією та на лідируючі суб’єкти.

Щодо завдань лідируючих суб’єктів у
процесі доказування, то одні з них збирають докази, інші їх аналізують, треті
переробляють і т.д. їхні повноваження в цьому відношенні визначаються різними
правовими актами: інструкціями, положеннями, статутами і т.п. Лідируючий
суб’єкт повинен бути самостійним у формуванні та дослідженні системи доказів,
що стосуються предмета доказування. Провід повинен наділятись не правом давати
обов’язкові до виконання вказівки, а правом скасування незаконних рішень
лідируючого суб’єкта за власною ініціативою.

Аналогічним правом збирання та
переробки фактичних даних повинна володіти і інша група учасників — зацікавлені
особи. Ця позиція вже знайшла втілення у законодавстві. Стаття 75 Митного
кодексу України від 11 липня 2002 р. дає право декларантам брати проби і зразки
товарів, що перебувають під митним контролем. Процесуальна достовірність
зафіксованих у такий спосіб обставин забезпечується присутністю посадових осіб
митних органів. При цьому особливо треба наголосити на тому, що дія провадиться
декларантом, а посадова особа митниці є лише відносно пасивним присутнім.

Професійно ці завдання можуть бути виконані
захисником. Тому виникає потреба визначити порядок їх виконання. Учасники
процесуальних дій, що проводяться самостійно захисником, мають самі визначити
за взаємною згодою порядок їх проведення. Але захиснику в юрисдикційних
провадженнях не потрібно збирати докази невинуватості свого підзахисного, а
достатньо лише подати такі, які породжують сумніви у його вині.

Найбільш доцільний, на думку
більшості науковців, є порядок, за яким заявник повинен представити мінімум
доказів, а всі інші — збираються і досліджуються лідируючим суб’єктом,
проводом. Однак така позиція потребує певного застереження. На учасників
провадження покладається обов’язок по доведенню правомірності своєї позиції. В
сучасній практиці державного управління питання права включає в себе питання
доцільності певного варіанту рішення. Через це на учасників покладається
обов’язок по доведенню доцільності адміністративного рішення. До прикладу,
Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які Антимонопольним
комітетом України не було надано дозволу, якщо учасники узгоджених дій
доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні
наслідки обмеження конкуренції. По суті даний випадок є винятком із презумпції
добросовісності заявника, що пропонується проектом Кодексу України про загальні
адміністративні процедури.

Окремо в рамках даної групи
суб’єктів доказування виділяються особи, які також зацікавлені в результаті
справи, але звільнені від обов’язку доказування. Вони володіють тільки правом
на подання доказів. До їх числа входять особи, проти яких порушене
адміністративне переслідування. Наше законодавство встановлює, що ці особи
можуть використовувати різні докази для свого захисту. Наприклад, правопорушник
може внести до протоколу власноручне пояснення і зауваження по суті протоколу
мотиви своєї відмови від його підписання, а також є право порушника давати
пояснення по суті справи і заявляти про клопотання. Виступ даних осіб як
суб’єкта доказування є їхнім правом, а не обов’язком.

Третю групу суб’єктів доказування
складають громадяни й організації, на яких обов’язок представляти необхідні
докази проводу покладається законом. У цьому випадку ні громадяни. ні
організації не мають жодного інтересу в справі, по якій подають докази.

Отже, адміністративне доказування
включає широке коло осіб, що беруть участь у даному виді пізнавальної
діяльності і виконуючих при цьому відповідні функції, передбачені чинним
законодавством.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ