8.2. Предмет доказування :: vuzlib.su

8.2. Предмет доказування :: vuzlib.su

140
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


8.2. Предмет доказування

.

8.2. Предмет доказування

Предмет доказування — це коло
обставин, які належить установити по адміністративній справі. Метою доказування
є встановлення об’єктивної істини; а предмет доказування вказує на коло
обставин, які утворюють юридичне значимі елементи такої істини. Предмет
доказування закріплюється або шляхом перелічення обставин, що мають бути
встановленими в ході адміністративного розгляду та /або перелічення питань, які
провід зобов’язаний вирішити при прийнятті адміністративного рішення. Оскільки
у вітчизняній юридичній науці панує погляд про абсолютність істини, то
необхідно вводити таке правове поняття, як межі доказування.

Межі доказування — це такий ступінь
достатності і достовірності системи доказів, який дозволяє зробити однозначний
і неспростовний висновок як по кожному з елементів предмета доказування, так і
по справі в цілому. Він характеризується повним, усебічним та об’єктивним
дослідженням усіх обставин справи. Повнота в адміністративному процесі,
зокрема, означає, що всі зацікавлені особи мали можливість узяти участь у
провадженні: повідомлення про адміністративний розгляд виконані у належний
спосіб. Усебічність — це глибоке вивчення всієї сукупності належних до справи
обставин, їх сторін, реально існуючих між ними зв’язків і взаємозалежностей.

Більшість представників
кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної наук вважає, що предметом
судового пізнання є злочин чи цивільно-правовий спір, а тому обставини, що
підлягають доказуванню, лежать у минулому.

А от для ланок адміністративного
устрою факти минулого є лише незначною частиною предмета доказування. Основне
призначення доказування управлінських органів — установлення реальних обставин
сьогодення та фактів, що програмують майбутні події. Події минулого є предметом
доказування при вирішенні питання про застосування адміністративно-правової
санкції і рідше — у справах, зв’язаних із застосуванням диспозиції (наприклад,
справи по скаргах), однак і в цих випадках окремі факти й обставини лідируючим
суб’єктом (проводом) можуть бути сприйняті безпосередньо. Це — обставини, що
відносяться до особи скаржника, обставини, що сприяють чи перешкоджають
порушенню прав і законних інтересів скаржника. Однак не вони визначають
специфіку обставин і фактів, які треба довести управлінським органам, її
визначають факти, досліджувані при організації практичного виконання законів у
сфері державного, комунального та непублічного управління. Це, у першу чергу, факти
та обставини, що є наслідком прийняття бюджетно-фінансових актів, актів по
державному замовленню, про створення, ліквідацію і реорганізацію ланок
управлінської системи й окремих підприємств, установ, організацій.

Додін Є.В. визнає, що на теорію
адміністративного процесу може бути поширено висновки вчення із судового права
про факти, що відносяться до обставин справи, і не потребують доказування.
Частина з них кладеться в основу рішення без оцінки. До числа таких фактів
відносяться загальновідомі (які відомі широкому колу людей), преюдиціальні
(рішення юрисдикційного органу, що набрало чинність), презюмовані (наявність чи
відсутність яких вважається встановленою). Дані факти не підлягають доказуванню
й у правозастосовчш діяльності органів управління, як і факти, відомі
правозастосовуючій особі в зв’язку з займаною нею посадою чи виконуваною
роботою, що припускає наявність у неї спеціальних пізнань.

Є три способи правового закріплення
предмета доказування. Перший полягає у встановленні підстав подачі звернення.
Так, при подачі скарг постачальника щодо організації та здійснення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти вказано такі факти, які
необхідно встановити: порушення процедур адміністративної діяльності, які
спричинили або могли спричинити матеріальні збитки.

Прикладом другого підходу є
визначення питань, які мають бути досліджені під час адміністративного
розслідування. Ними є факти, які підлягають установленню при антидемпінговому
розслідуванні. За рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (провід)
Міністерство економіки (лідируючий суб’єкт) здійснює перегляд антидемпінгових
заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі нових
експортерів або виробників з країни експорту, які є суб’єктами розгляду та не експортували
товар у період розслідування, за результатами якого застосовано антидемпінгові
заходи. Зазначений перегляд здійснюється Міністерством за наявності таких умов:

1)  новий експортер або виробник
доведе, що він не пов’язаний з експортерами або виробниками з країни експорту,
щодо імпорту в Україну яких застосовані антидемпінгові заходи;

2) такі експортери або виробники,
експортували товари в Україну в період розслідування або ці експортери чи
виробники доведуть, що вони підписали не відкличні договірні зобов’язання щодо
експорту значної кількості товарів в Україну.

В третьому випадку правові норми
визначають питання, які мають бути встановлені в ході слухань на стадії
вирішення справи. До прикладу, при припаданні ліцензії на поводження із
джерелами іонізуючого випромінювання з’ясовуються: 1) минулий стан радіаційної
безпеки при здійсненні заявниками діяльності із ДІВ 2) майбутній стан
радіаційної безпеки 3) досвід заявника по здійсненню аналогічної діяльності із
ДІВ .

При цьому предметом доказування не
може бути сама можливість звернення заявника до лідируючого суб’єкта. Така
можливість гарантована правовими нормами, і лідируючий суб’єкт не вправі
ставити її під сумнів на стадії порушення провадження. Тому некоректним є
формулювання підстав звернення скаржника до міністерства економіки з приводу
організації і здійснення процедур закупівлі товарів, робіт послуг. Однією з
таких підстав зазначено аргументованість міркувань заявника при зверненні.
Однак факт аргументованості позиції з’ясовується проводом лише під кінець
стадії вирішення справи.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ