АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

276
0


АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ

L


labour exchange
— біржа праці.


labour — intensive commodity
— трудомісткий товар.


labour productivity
— продуктивність праці.


launder

[‘lO:ndq]
— (v) відмивати (гроші),
приховувати сумнівні джерела.


layout
— (n) розміщення тексту (на
бланку, у діловому листі).


leaflet
— (n) рекламний проспект.


leakage

[‘li:kIdZ]
— (n) витік.


lease

[li:s]
— (n) оренда, наїм;

lease
— back — продаж обладнання з отриманням назад в
оренду;

lease
of assets — оренда активів.


ledger

[‘ledZq]
— (n) головна книга.


legal restriction
— законодавче обмеження.


lend
— (n) позика, (v) позичати.


lender
— (n) кредитор.


letter
— (n) лист;

letter-head
— бланк (листа);

letter
of advice — авізо, повідомлення;

letter
of allotment — повідомлення (про підписку на акції
або облігації);

letter
of attorney — доручення, довіреність;

letter
of authority — доручення;

letter
of complaint — письмова скарга, рекламаційний лист;

letter
of credit — акредитив;

letter
of deposit — заставний лист;

letter
of guarantee — гарантійний лист;

letter
of guidance — інструктивний лист;

letter
of identification — ідентифікаційний лист (який
додається до грошового акредитива);

letter
of inquiry — письмовий запит;

letter
of intent — лист-зобов’язання, лист про намір;

letter
of security — гарантійний лист;

letter
of trust — доручення;

cash
letter — касовий лист, доручення про зарахування
грошей;

cash
letter of credit — грошовий акредитив;

comfort
letter — аудиторський лист-підтвердження;

comment
letter — лист із зауваженнями;

commercial
letter of credit — товарний акредитив;

complaint
letter — рекламація;

confirmed
letter of credit — підтверджений акредитив;

cover
letter — супроводжуючий лист;

deficiency
letter — повідомлення про недостатність
представлених документів, повідомлення про
нестачі;

ingoing
cash letter — вхідний касовий лист;

irrevocable
letter of credit — відзивний акредитив;

follow-up
letter — лист-нагадування, повторний лист;

further
to our letter — на додаток до нашого листа;

opening
a letter of credit — акредитування;

outgoing
cash letter — вихідний касовий лист;

paid
letter of credit — грошовий акредитив;

routine
business letter — стандартний діловий лист;

stand-by
letter of credit — резервний акредитив;

transit
letter — інкасовий лист.


length of service
— виробничий стаж.


leverage

[‘li:v(q)rIdZ]
— (n) використання позиченого
капіталу.


liability

[«laIq’bIlItI]
— (n) пасив, боргове зобов’язання,
заборгованість, борг, частина
бухгалтерського балансу;

liability
law — законне відшкодування збитків;

liability
ledger — книга обліку зобов’язань;

fixed
debt liability — заборгованість з пасивного боргу;

fixed
liability — довгострокове зобов’язання;

limited
liability — обмежена відповідальність;

unlimited
liability — необмежена відповідальність.


licence

[‘laIs(q)ns]
— (n) ліцензія (дозвіл від держави
на здійснення зовнішньоторгової діяльності).


lien

[lIqn]
— (n) право отримати майно за борги,
завдаток.


limit pricing
— стримане ціноутворення.


limited company
— компанія (товариство) з
обмеженою відповідальністю.


limited offering
— обмеження на розміщення
цінних паперів.


line-item veto
— вето на статтю бюджетних
витрат.


liquidation
— (n) ліквідація, продаж (пакету
акцій, облігацій) за готівку.

liquidation
of debts — покриття боргів.


liquidity
— (n) ліквідність (речі, які
можна легко перетворити на гроші без витрат
їх купівельної спроможності);

liquidity
ratio — коефіцієнт ліквідності (співвідношення
різних статей активу балансу);

means
of liquidity — ліквідні кошти.


loan up
— (n)
вкладання капіталу в неліквідні активи.


loan

[lqVn]
— (n) позика,
запозичення; (v) надавати позику, позичати;

loan
business — позикові операції;

loan
of bearing interest — позика під проценти;

loan
proceeds — позичені кошти;

back-to-back
loan — компенсаційна позика;

bad
loan — непогашена у строк позика;

interest-free
loan — безпроцентна позика;

fixed-rate
term loan — позика з твердим процентом;

funded
loan — облігаційна позика;

gift
loan — безпроцентна позика;

morning
loan — одноденна позика;

mortgage
loan
[‘mLgIdZ]
— заставна позика;

overnight
loan — одноденна позика;

securities
loan — позика цінних паперів;

soft
loan — кредит пільговий;

stock
exchange loan — позика брокеру фондової біржі;

stop-gap
loan — негайна позика для врятування
підприємства;

back
a loan — гарантувати позику;

call
a loan -вимагати погашення позики;

contract
a loan -отримувати позику.


loaning
— (n) надання позики.


logrolling
— (n) взаємопідтримка.


long -run industry supply
— довгострокова галузева
пропозиція.


loss
— (n) збиток, шкода, втрата;

loss
in prices — курсові втрати, збитки від зміни курсів
цінних паперів;

loss
of efficiency — падіння продуктивності, зниження
коефіцієнта корисної дії.


lucrative capital
— капітал у формі цінних
паперів.


lump sum
— загальна сума, грошова сума,
що виплачується одноразово, велика сума.


lump sum grant
— одноразова допомога.

M


major economy
— економіка великої держави (промислово
розвинутої).


major shareholding —
контрольний пакет акцій.


make a bill payable to order
— виписувати ордерний вексель.


make an overdraft
— перевищувати залишок на
рахунку.


make bankrupt
— розорювати, доводити до
банкрутства.


make good
— компенсувати, відшкодовувати,
сплачувати.


make out
— виставляти, виписувати (чек),
складати документ;

make
out a document — складати документ;

make
out an invoice — виставляти рахунок.


make quantity
— об’єм випуску продукції.


marital status
— сімейний стан.


margin (credit)

department— відділ контролю
за операціями з цінними паперами.


margin of profit
— коефіцієнт прибутковості.


marginal

[‘mQ:dZInl]

capital cost — граничні
витрати на використання капіталу.


marginal tax rate
— гранична ставка податку.


marginal revenue product
— граничний продукт у
грошовому вимірі.


market
— (n) збут, торгівля; (v) збувати;

market
assessment — оцінка ринку;

market
demand — ринковий попит;

market
failure
[‘feIljq]
— порушення ринкового механізму;

market
of new issues — ринок вперше випущених цінних
паперів або первинний ринок;

market
performance — функціонування ринку.


marketable

[‘mQ:kItqb(q)l]
— (a) поширений
(ходовий) товар;

marketable
equity securities — фондові папери.


marketing

[‘mQ:kItIN]
— (n) торгівля, предмети торгівлi.


mark-up
— (n) підвищення (цін), надбавка (на
виробничі вироби).


matched orders
— зустрічні замовлення.


maturity date
— дата сплати, дата погашення
боргу.


maturity value
— вартість на день сплати.


mean return
— очікуваний прибуток.


medium of exchange
— засіб обміну, засіб обігу (про
функції грошей).


meet a bill
— сплачувати вексель, оплатити
за рахунком.


meet expectations
— задовольняти вимоги,
відповідати очікуванням.


meet the claims of creditors
— задовольняти претензії
кредиторів.


meet the expense
— сплатити вартість, покрити
витрати.


meet the financial
obligations
— виконувати фінансові зобов’язання.


memo(randum)
— (n) пам’ятний запис,
меморандум.


merger

[‘mWdZq]
— (n) поглинення, злиття, об’єднання.


minutes

[‘mInIts]
— (n) протокол.


monetarism
— (n) монетаризм, монетаристська
доктрина.


monetary

[‘mAnIt(q)rI]
— (a) грошовий, кредитно-грошовий,
валютний;

monetary
policy — кредитно-грошова політика.


monetarisation
— (n) перетворення на гроші.


money
— (n) гроші, платіжний засіб,
позика;

money
advance — грошова позика;

money
balances — гроші готівкою, грошові залишки;

money
losing order — невигідне замовлення;

money
of account — рахункові гроші;

money
order — платіжне доручення;

money
outstanding — гроші в обігу;

money
wage — грошова заробітна плата;

fiat
money — нерозмінні паперові гроші;

hard
money — гроші, що є у наявності, металеві гроші;

idle
money — невикористані гроші, вільний капітал;

paper
money — паперові гроші;

pin
money — гроші на дрібні витрати;

purchasing
power money — купівельна спроможність грошей;

soft
money — паперові гроші, банкноти;

tight
money
[taIt]
— грошова нестача, кредитно-грошова
політика;

token
money
[‘tqVkqn]
— біллоні (розмінні) гроші;

velocity
of money
[vI’lPsItI]
— швидкість обігу грошей;

raise
money — позичати гроші;

refund
money — сплачувати борг;

remit
money — переказувати гроші.


moneyed
— (a) фінансовий.


moneys
— (n) монетна система валюти.


mortgage

[‘mO:gIdZ]
— (n) застава; (v) заставляти.


mortgagee

[«mO:gq’dZi:]
— (n) кредитор за заставою.


mortgagor

[‘mO:gIdZ]
— (n) боржник за заставою.


mutual savings bank

[‘mju:tSVql]
— обопільний ощадний банк.

N


narrowing the spread
— скорочення розриву цін.


national output
— об’єм національного
виробництва.


negative reply (refusal,
denial)
— відмова.


negotiable instruments (documents)
— оборотні (обігові) документи.


negotiable paper of
instrument
— переказний документ або
фінансовий документ.


negotiate

[nI’gqVSIeIt]
— (v) вести переговори,
здійснювати операцію, укладати угоду,
торгуватись;

negotiate
a cheque — отримувати (гроші) за чеком, виплатити
за чеком;

negotiate
a contract — укладати контракт;

negotiate
a loan — отримувати позику.


negotiated bid
— узгоджена пропозиція.


negotiation
— (n) ведення переговорів;
передача, продаж, облік (векселя), сплата (за
чеком) за векселем.


net
— (n) нетто, чистий прибуток; (v)
приносити чистий прибуток;

net
balance — чистий залишок, сальдо;

net
(book) value of assets — балансова вартість елемента
активу;

net
cash — чиста оплата готівкою;

net
cost — собівартість;

net
investment income — чистий інвестиційний прибуток;

net
national product — чистий національний продукт;

net
out — визначати нетто-позицію, активи і пасиви,
плюси і мінуси;

net
profit ration — коефіцієнт рентабельності;

net
taxes — чистий об’єм податкових надходжень;

net
working capital — наявні грошові кошти для поточної
діяльності;

net
worth — особистий капітал.


netting
— (n) автоматизований
розрахунок.


new account report
— запис нових зведень про
клієнтів.


non-linear pricing
— нелінійне ціноутворення.


non-payment
— несплата, неплатіж.


nonprice rationing
— (n) неціновий розподіл (нормування).


nonrival good
— неконкурентний товар.


not held order
— наказ без фінансової
відповідальності.


note (bill, paper)
— вексель.


notification
— (n) повідомлення, оповіщення.


notify
— (v) повідомляти, сповіщати.

O


odd lot
— неповна партія цінних
паперів.


offer
— (n) пропозиція (ділова).


offering circular
— оголошення про розміщення
позики цінних паперів.


omnibus bill

[‘PmnIbqs]
— рахунок за різними статтями.


open-end fund
— відкритий спільний фонд.


operating business analysis
— аналіз господарської
діяльності.


option

[‘PpS(q)n]
— (n) опціон (угода з умовою), вибір.


order
— (n) — наказ, інструкція,
замовлення; письмовий наказ про сплату грошей
(вексель, чек); (v) замовляти;

order
book — книга замовлень;

bank
money order — банківський грошовий переказ;

cash
order — наказ про сплату готівкою;

cash
with order — із сплатою готівкою;

durable
order — замовлення на товари довгострокового
користування;

pressing
order — термінове замовлення;

rush
order — термінове замовлення;

stop
payment order — наказ про припинення платежу.


outlay
— (n) витрати, затрати,
капіталовкладення, інвестиційна затрата.


outgoing (paper)
— вихідний.


out payments
— (n) зовнішні платежі.


output
— (n) випуск, продукція, об’єм
виробництва, продуктивність;

output
effect — ефект об’єму продукції;

full
output — максимальна продуктивність;

gross
output — валовий об’єм виробництва;

peak
output — максимальний об’єм виробництва.


outstanding
— (a) несплачений, непроданий,
нереалізований, випущений в обіг (про цінні
папери).


outstandings
— (n) несплачені рахунки,
заборгованість.


overdraft
— (n) перевищення кредиту ( у
банку), заборгованість банку, овердрафт.


overdue
— (a) прострочений, несплачений
у строк.


overhead
— (n) накладні витрати.


overseas business
— ділові операції за кордоном.


overtrading

[«qVvq’treIdIN]
— (n) занадто розширений продаж,
купівля значної кількості (цінних паперів).

P


paper
— (n) документ, доповідь,
короткострокове зобов’язання, засвідчення
боргу (вексель, акцепт);

office
paper — фінансовий вексель.


parking
— (n) тимчасове розміщення
засобів.


par price (rate)
— номінальна ціна (вартість).


par value
– за номіналом.


pass the budget
— затвердити бюджет.


pay
— (n) плата, витрати, зарплата,
пенсія; (v) платити, приносити вигоду;

pay
back period — строк (період) окупності інвестицій;

pay
by instalments — сплачувати у кредит;

pay
in — вносити гроші;

pay
off — платіж, винагорода, результат ;

pay
sheet — платіжна відомість;

back
pay — затримана виплата;

gross
pay — зарплата до вирахувань (нарахована
зарплата).


payable(s)
— (n) документи (рахунки, векселя,
чеки) до сплати; розрахункові документи; (а)
вигідний, рентабельний;

payable
to bearer — на пред’явника.


paying-in
— внесення.


payment
— (n) платіж, сплата (векселя),
погашення боргу;

payment
by the price — відрядна оплата праці;

payments
deficit — дефіцит платіжного балансу;

payment
on account — сплата за безготівковим рахунком;

exchanged
payments — валютні платіжні розрахунки;

progress
payment — поетапна сплата.


payout ratio
— коефіцієнт виплати
дивідендів.


pegging
— (n) фіксація ціни на певному
рівні.


penalty

[‘penltI]
— (n) штраф.


penalize
— (v) штрафувати.


penetration
— (n) проникнення (на ринок).


performance-based
compensation
— зарплата; сплата, що залежить
від результатів діяльності.


peril
— (n) ризик, небезпечність.


perpetuity
— (n) довічна рента.


personal saving
— особисті збереження.


piece rate
— відрядна заробітна плата.


pledge

[pledZ]
— (n) заклад, застава, запорука; (v) віддавати
під заставу, зв’язувати обіцянкою.


place an order
— зробити замовлення.


play the market
— спекулювати на біржі.


pool
— (n) загальний фонд, об’єднані
запаси.


p
o
r
t
folio
— (n) портфель цінних паперів.


postal order
— поштовий переказ.


precedence

[‘presId(q)ns]
— (n) перевага в отриманні
замовлення.


prepay
— (v) раніше сплачувати.


pressing business
— термінова справа.


price

[praIs]
— (n) ціна, курс цінних паперів; (v)
призначувати ціну;

price
appreciation — визначення ціни;

price
cap — межа ціни (вартості);

price
fixing — встановлення ціни;

price
floor — мінімальна ціна, нижня межа ціни;

price
for cash — ціна при сплаті готівкою;

price
guidepost — ціновий орієнтир;

price
level — рівень ціни;

price
list — прейскурант, каталог;

price
maker – той, хто встановлює ціни;

price
plus — ціна облігації, включаючи проценти, які
наросли (ціна облігації з процентами);

price
ratio — співвідношення цін;

price
soared — підвищення ціни;

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ