АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

210
0


АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ

D


day book
— книга для запису накладних.


days payable outstanding
— строк погашення рахунків до
сплати.


dayted date
— обумовлена дата.


dead line
— кінцевий строк.


dead loss
— чисті витрати.


dear money
— гроші з високою купівельною
спроможністю.


debenture
[dI’bentSq]
— (n) облігація акціонерної
компанії, дебентура, боргова розписка.


debit
— (n) дебет (запис у
бухгалтерському рахунку, що ціна активу
скоротилась
)
; (v) вносити у дебет;

debit
card — дебетова картка;

debit
transfer — дебетовий супровідний документ;


debt
[det]
— (n) заборгованість;

debt
capacity — допустимий розмір боргу;

debt
receivable — дебіторська заборгованість;

bad
debt — безнадійний борг (у випадку дебіторської
заборгованості);

bad
debt recovered — відшкодування безнадійної
заборгованості;

external
debt — зовнішній борг;

floating
debt — поточна заборгованість;

internally
held public debt — внутрішній державний борг;

priority
of debts — черговість вимог боргів;

public
debt — державний борг;

meet
debts — покривати борги;

run
into debt — залізти у борг;

settle
debt — сплатити борг.


debtor
— (n) боржник, дебітор, дебетова
частина рахунку.


declaring of goods
— декларування товарів.


decline the claim
— відхилити претензію.


declining industry
— галузь, яка переживає занепад.


deduct
[dI’dAkt]
— (v) вираховувати, утримувати.


deduction

[dI’dAkS(q)n]
— (n) вирахування (сум).


default
[dI’fO:lt]
— (n) невиконання обов’язків,
несплата.


deflation
— (n) дефляція (зниження
середнього рівня цін в економіці).


deficit
[‘defIsIt]
— (n) дефіцит, недостача.


deficit of current accounts
— дефіцит поточних статей
платіжного балансу.


defeasance

[dI’fi:z(q)ns]
— (n) умова про анулювання.


deferment
— (n) відклад, відкладення.


delay
[dI’leI]
— (n) затримка;

delayed
call — затримка, погашення цінних паперів;

delayed
opening — відстрочка початкової операції.


demand
[dI’mQ:nd]
— (n) запит, вимога, потреба, попит (на
товар); (v) вимагати;

demand
curve — крива попиту;

demand
for advances — запит на кредит:

demand
schedule — графік запиту;

demand-pull
inflation — інфляція попиту.


deposit
[dI’pPzIt]
— (n) депозит, внесок, встановлений
законом резерв;

deposit
book — депозитна книжка, ощадна книжка;

checkable
deposit — чековий вклад;

demand
deposit -безстроковий вклад;

saving
deposit — ощадний внесок;

time
deposit — терміновий внесок.


depository institution
— депозитний заклад.


depreciate

[dI’pri:SIeIt]
— (v) знецінювати, падати у ціні (про
валюту, напр.).


depreciation

[dI»pri:SI’eIS(q)n]
— (n) зниження вартості,
знецінення;

depreciation
charges — амортизаційні відрахування;

depreciation
of the dollar — знецінювання долара.


depression
— (n) депресія, криза, зниження
зарплати.


deregulation
— (n) дерегулювання (скорочення
втручання держави в економіку, усунення
регулювання ринку).


devaluation
[di:»vxljV’eIS(q)n]
— (n) девальвація, знецінення.


devalue
— (v) знецінювати.


deviation
[«di:vI’eIS(q)n]
— (n) відхилення.


die production
— виробництво монет.


dies
[`daiz]
— (n) монети, штамп, чекан.


differentiated product
— диференційований товар.


diminishing
— (a) спадний;

diminishing
balance method — зменшувальний балансовий метод.


discharge
— (v) звільнити, зняти з посади.


diseconomy
— (n) збиток, негативний
економічний ефект.


discount
[`diskaunt]
— (n) дисконт векселя, процент
зниження, декорт;

discount
rate — ставка дисконтування, облікова ставка.


discounting
— (n) представлення знижки,
приведення до поточної вартості.


discrepancy
[dIs’krep(q)nsI]
— (n) розходження, невідповідність,
різниця.


discretion
[dIs’kreS(q)n]
— (n) рішення, висновок, розсуд;

to
the discretion of somebody — на чийсь розсуд.


dishonour
[dIs’Pnq]
— (n) неакцепт, несплата.


disposables
— (n) товари повсякденного
вжитку.


disposal
[dIs’pqVz(q)l]
— (n) передача, продаж,
розпорядження.


distributed profit
— дивіденд (частина прибутку
акціонерного товариства).


dividend

(
n
)
дивіденд (частина прибутку
акціонерного товариства).


documentary encashment (collection)
— документальне інкасо.


dollar shortage
— нестача доларів.


down payment
— перша сплата, аванс.


draft
[drQ:ft]
— (n) тратта (письмовий наказ
кредитора боржникові сплатити певну суму
третій особі), сума, чек;

bank
draft — тратта.


draw up
— (v) складати (документ).


draw (a draft) on smb
. — виставити (тратту).


draw up the budget
— підготувати бюджет.


dual currency bond
— двовалютна облігація.


due bill
— рахунок, який треба сплатити.


due bill check
— чек на сплату прибутку за
облігації.


due interest
— процент, терміновий до сплати.


dumping
[‘dAmpIN]
— (n) демпінг (продаж у іншій
країні товарів нижче їх собівартості).


durable

[‘djV(q)rqbl]
— (a) довгостроковий;

durable
good — товар довгострокового користування.


durability (longevity)
— довговічність.

E


earn

(
v
)
заробляти, отримувати прибуток.


earnest money
— завдаток.


earnings
— прибутки, заробітна плата,
надходження.


easy money (cheap money)
— знецінені гроші, з низькою
купівельною спроможністю.


econometrics
— (n) економетрика, економетрія.


economic(al) advance
— економічний прогрес.


economic(al) balance
— економічна рівновага.


economic encouragement
— економічне стимулювання.


economic growth
— економічний ріст.


economic perspective
— економічне передбачення.


economics
— (n) економіка (навчальна і
наукова дисципліна), економічна галузь знань.


economy
— (n) економіка (народне
господарство), економіка (як область знань);

economy
of scale — економія, зумовлена ростом масштабу
виробництва;

economy
of scarcity — дефіцитна економіка.


effective yield
— реальний прибуток.


effective money
— гроші, що в наявності.


effect payment
— здійснювати платіж.


elude
[I’lu:d]
– (
v
) ухилятися, уникати.


emergency funds
— обов’язкові резерви банків.


encashment
— (n) інкасація.


enclose with (in) a letter
— додавати до листа.


enclosure
[In’klqVZq]
— (n) додаток (до листа).


encumbrance —
[In’kAmbrqns]
— (n) борг, зобов’язання.


endow
[In’daV]
— (v) забезпечувати постійним
прибутком, матеріально забезпечувати, робити
внесок.


endowment
— (n) вклад, пожертвування;

initial
endowment — початковий запас.


enquire

[In’kwaIq]
— (n) запит.


enter a sum to a person’s
account
— зараховувати суму на рахунок
особи.


entrepreneur
— (n) підприємець.


entitlement
[In’taItlmqnt]
— (n) право; документ, який надає
право.


entrepreneurial ability
— підприємницький хист.


entry
[‘entrI]
— (n) запис.


equalizing differences
[«i:kwqlaI’ziN]
— вирівнювання розрізнень (у
сплаті праці).


equation
[I’kweIZ(q)n]
— (n) рівняння, збалансованість.


equilibrium
[«i:kwI’lIbrIqm]
— (n) рівновага;

equilibrium
price — ціна рівноваги.


equity
[‘ekwItI]
— (n) власний капітал, акціонерний
капітал, чиста вартість капіталу, звичайна
акція, загальна вартість усього майна;

equity
capital — капітал у формі акцій;

equity
fund — акціонерний фонд.


estimate
[‘estImIt]
— (n) кошторис (calculation); (v) оцінювати;

estimate
assessment — кошторисна оцінка.


excess

[Ik’ses, ‘ekses]
— (n) надлишок, надмір, перевищення;

excess
demand — підвищений попит;

excess
profits duty (tax) — податок на додану вартість;

excess
reserves — надмірні резерви.


excise tax (duty)

[Ik’saIz]
— акцизний збір.


exchange

[Iks’tSeIndZ]
— (n) облік, обмін грошей, іноземна
валюта; (v) обмінювати;

exchange
goods — біржові товари;

exchange
rate — валютний курс;

exchange
rate appreciation — підвищення курсу;

exchange
rate depreciation
[dI»pri:SI’eIS(q)n]
— зниження валютного курсу.


execute payment
— здійснювати платіж.


exempt from taxes
— звільнений від податків.


expand one’s trade
— розвивати торгівлю.


expanding economy
— економіка, що розвивається.


expansion
— (n) розширення, збільшення (грошового,
торгового обороту).


expenditure

[Ik’spendItSq]
— (n) витрата, видаток, споживання;

exhaustive
expenditures — вичерпні витрати.


expense

[Ik’spens]
— (n) витрати, видатки;

budgeted
expenses — кошторисні витрати;

bear
expenses — нести витрати, витрачати;

handling
expenses — витрати на обробку документів;

overhead
expenses — накладні витрати.


expensive
— (a) дорогий.


export duty
— вивізне мито.


export rebates
— експортні знижки.


exposure

[Ik’spqVZq]
— (n) підвладний ризику.

F


face
— (a) номінальний (про ціну,
процент);

face
value (nominal value) — номінальна вартість, позначена
на монеті її вартість, вираження в $ і центах.


facility
— (n) пільга, послуга.


failure
[‘feIljq]
— (n) неплатоспроможність,
банкрутство.


fee
[fi:]
— (n) плата, винагорода, гонорар;

fee
goods — дармові (безкоштовні) блага.


feed back effect
— ефекти зворотного зв’язку.


figure of merit
— показник якості.


file
[faIl]
— (v) реєструвати, подавати,
представляти (документ); здавати в архів.


final goods
— готові вироби.


finance
[faI’nxns]
— (n) фінанси, прибуток; (v)
фінансувати, займатися фінансовими
операціями;

finance
bill — фінансовий рахунок;

finance
indexation
[«Indek’seIS(q)n]
— фінансовий показник;

finance
house — фінансова торговельна фірма.


financial adviser
— фінансовий радник,
консультант.


financial year
— звітний рік.


fine
— (n) пеня.


find a market
-користуватися попитом.


finished product
— готовий продукт.


fiscal
— (a) фіскальний, бюджетний,
фінансовий; (n) скарбник, податковий
інспектор;

fiscal
law — прибуткове право;

fiscal
policy — фінансово-бюджетна політика;

fiscal
year — фінансовий рік, звітний рік.


fire
[‘faIq]
— (v) звільняти з роботи.


first line reserves
— валютні резерви.


fixed capital
— основний капітал, основні
фонди.


fixed resource
— постійний ресурс.


flat
— (a) слабкий (рахунок),
одноманітний, однаковий (про ціни),
нейтральний;

flat
salary — оклад, ставка, фіксована плата;

flat
yield — поточний прибуток з цінних паперів;

flexibility
— (n) гнучкість.


float
[flqVt]
— (n) флоут, чеки і платіжні
доручення у процесі банківського клірингу; (n)
видавати (акції), розміщати цінні папери.


floor principle
— принцип мінімального розміру
внеску.


fluctuation
— (n) коливання цін.


forced liquidation
— змушений продаж (цінних
паперів).


forward
[‘fO:wqd]


(v) відправляти, пересилати.


fringe benefits
[frIndZ]
— додаткові виплати.


fund
— (n) запас, резерв, фонд, капітал;
(v) вкладати гроші в державні цінні папери.


funding
— (n) фінансування, виділення
коштів.


funds
— (n) фонди, цінні папери, гроші
засоби.

G


gain
— (n) прибуток, заробіток, вигода,
користь; (v) мати (діставати) прибуток.


gainful
— (a) прибутковий (про
підприємство).


gaining
— (n) прибуток, заробіток.


gamble

[‘gxmb(q)l]
— (n) ризикова справа; (v) спекулювати
(на біржі).


gat of use
— проблеми використання.


giroform
— (n) поштовий чек.


give formal notice of claim
— офіційно заявити.


give notice
— сповістити, довести до відома.


gold
— (n) золото, акції і облігації
золотопромислових підприємств;

gold
backing of currency — золоте забезпечення грошей;

gold
standard — золото встановленої проби.


good will
— (n) репутація і зв’язки фірми.


government purchases
— державні закупки.


grant an advance
— внести завдаток, представити
аванс.


gross
— (a) валовий, об’ємний,
сукупний;

gross
national product — валовий національний продукт;

gross
payroll — фонд заробітної плати.


growth acceleration
— прискорення економічного
росту.


guiding function of price
— регулююча функція ціни.

H


hazard
[‘hxzqd]
— (n) ризик, навантаження,
небезпека.


herewith
— з цим листом, при цьому.


hire

[‘haIq]
— (v) наймати на роботу.


holder
— (n) пред’явник (чека).


honor (honour)

[‘Pnq]
— (v) акцептувати, сплачувати,
сплатити вчасно.

I


illegal conduct
— незаконна діяльність.


impost
— (n) мито, збір.


imprest
— (n) аванс, підзвітна сума.


income
— (n) прибуток, валова виручка,
надходження, заробіток;

income
liable to tax — прибуток, який оподатковується;

income
per head — прибуток на душу населення;

deferred
income — прибуток майбутніх років;

disposable
income — прибуток після сплати податків;

gross
income — валовий прибуток;

interest
income — прибуток у вигляді процента;

mean
income — середній прибуток;

personal
income — особистий прибуток;

preference
income — мінімальний податок на прибуток;

taxable
income — оподатковуваний прибуток.


incentive function of price
— стимулююча функція ціни.


incoming
— (a) вхідний (документ).


increment

[‘INkrImqnt]
— (n) приріст (продукції), прибуток,
надбавка до зарплати.


incur losses
— зазнати збитків, нести збитки.


indebtedness
— (n) заборгованість.


indemnity
— (n) компенсація, відшкодування.


indent
— (n) замовлення (отримання із-за
кордону).


indenture

[In’dentSq]
— (n) облігаційна угода, контракт.


individual supply
— індивідуальна пропозиція.


in duplicate
— у двох екземплярах.


inferior good
— товар нижчого гaтунку, товар
нижчої цінності, другорядний (неякісний)
товар.


inflation
— (n) інфляція, знецінення
грошей.


information accumulation
— збір даних, інформації.


infringe

[In’frIndZ]
— (v) порушувати.


inpayments
— (n) зовнішні платіжні
надходження.


input
— (n) ресурс (фактор виробництва).


inputs
— (n) затрати (факторів
виробництва).


in quadruplicate
— у чотирьох екземплярах.


inquiry

[In’kwaI(q)rI]
— (n) запит, довідка.


insolvency
— (n) неплатоспроможність,
банкрутство.


insolvent

[In’sPlvqnt]
— (n) банкрут, неплатоспроможний.


installment

[In’stO:lmqnt]
— (n) частковий внесок при виплаті
боргу з відстрочкою платежу.


insurance

[In’SV(q)rqns]
— (n) страхування, страхова премія,
страхові внески;

insurance
appraisal — страхова оцінка;

insurance
liability — страхова відповідальність.


НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ