ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ГЛОСАРІЙ

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ГЛОСАРІЙ

199
0


ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ

1. Причини і суть міжнародного руху капіталу.
2. Форми іноземних інвестицій.
3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин.
4. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.

ГЛОСАРІЙ
Асоційована(змішана) компанія (associate) – відрізняється від дочірньої меншим впливом батьківської фірми, якій належить суттєва, але не основна частина акцій.
Багатонаціональна корпорація – головна компанія належить капіталу двох і більше країн, а філії її знаходяться в різних країнах.
Ввезення капіталу – періодичний приплив іноземного капіталу в дану країну.
Відділення (branch) – не є самостійними компаніями та юридичними особами і на всі 100% належать батьківській фірмі. Відділення можуть мати форму представництва головної компанії за кордоном, партнерства, у тому числі і з місцевими підприємцями, рухомого майна (кораблі, літаки, нафтові платформи), що належить головній компанії і функціонує за кордоном не менше 1 року.
Дочірня компанія (subsidiary) – реєструється як самостійна компанія і має статус юридичної особи з власним балансом. Контролює її батьківська компанія, яка володіє частиною акцій або всім капіталом.
Експорт-імпорт – торгівля товарами та послугами — найпростіша форма проникнення на міжнародні ринки.
Вільні економічні зони (ВЕЗ) – це територія однієї країни, на якій товари не підлягають звичайному митному контролю та відповідному оподаткуванню.
Злиття і поглинання – форми концентрації капіталу, які здобули значного поширення в сучасних умовах.
Кваліфікаційна іноземна інвестиція – це іноземна інвестиція, що становить не менше 20% статутного капіталу і при цьому не може бути менше суми еквівалентної: 100 тис. дол. – для банків; 50 тис. дол. – для підприємств.
Контракти на управління – є засобом, за допомогою якого фірми можуть надіслати частину свого управлінського персоналу для надання підтримки фірмі в іншій країні або надання спеціалізованих управлінських функцій на певний період за встановлену плату.
Країна базування — країна, у якій розташовується головна компанія.
Ліцензування – купівля-продаж права на нематеріальну власність (патенти, авторські права, програми, торгові марки, ноу-хау) на певний період.
Міжнародна корпорація – форма структурної організації великої корпорації, що здійснює прямі іноземні інвестиції в різні країни світу.
Міжнародний рух капіталу – однобічне переміщення за кордон певної вартості у товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди.
Міжнародні інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу за кордоном з метою отримання прибутку.
Офшорна зона – країни або певні території країн, в яких уряди з метою створення сприятливого підприємницького клімату надають компаніям ряд пільг.
Офшорна компанія – компанії, створені в офшорних зонах. Мають практично необмежену свободу в розпорядженні заробленими коштами, можуть здійснювати будь-які торговельні та фінансові операції по всьому світу без обмежень, до них застосовується спрощений митний режим та зведений до мінімуму режим реєстрації.
Паушальний податок – це загальна сума податку без диференціації його на складові частини.
Підприємство з іноземними інвестиціями – це підприємство будь-якої організаційної форми, створене за законами України, якщо впродовж календарного року в його статутному фонді є кваліфікаційна іноземна інвестиція.
Підрядне виробництво — звўязки на основі внутрішньогалузевої спеціалізації.
Портфельні інвестиції – вкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які приносять інвесторові відповідний доход, але не дають право контролю над підприємством.
Приймаюча країна — країна, в якій знаходяться компанії-філії.
“Проекти під ключ” – це укладання контрактів на будівництво підприємств, які передаються власникові для експлуатації у стані їх повної готовності.
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – капіталовкладення в іноземні підприємства, які забезпечують контроль над обўєктом розміщення капіталу і відповідний доход.
Спільне підприємництво – це спільна бізнесова діяльність підприємців, підприємств і організацій різних країни, яка передбачає розподіл доходів і ризиків від здійснення цієї діяльності.
Спільне підприємство – це організаційно-правова форма поєднання дій партнерів різних країн з метою здійснення спільної підприємницької діяльності.
Стратегічні альянси – довірчі довгострокові взаємовигідні відносини між фірмами, що дозволяють кожній з них ефективно досягати довгострокових цілей, координувати та оптимізувати використання спільних ресурсів і мінімізувати трансакційні витрати.
Територія пріоритетного розвитку (ТПР) – це спеціально визначена частина території держави, межі якої найчастіше збігаються з межами існуючих адміністративно-територіальних утворень і на якій запроваджується особливий (пільговий) режим інвестиційної діяльності, спрямований на залучення інвестицій та забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.
Транснаціональна корпорація – корпорація, в якій головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії знаходяться в багатьох країнах.
Транснаціональний банк – це великі банки, що досягнули такого рівня міжнародної концентрації та централізації капіталу, який дає змогу їм брати участь в економічному розділі світового ринку позикових капіталів та кредитно-фінансових установ.
Франчайзинг – це передача продавцем (франшизером) права на використання своєї торгової марки покупцю (франшизі).

Питання для самоконтролю
1. Які причини міжнародного руху капіталу ?
2. Назвіть основні тенденції розвитку динаміки і структури міжнародного руху капіталу.
3. Охарактеризуйте форми та методи вивезення капіталу.
4. Поясність значення вивезення капіталу для розвитку світового господарства.
5. Якими причинами, на Вашу думку, зумовлені зміни в розвитку прямих і портфельних інвестицій?
6. Що є основною сутнісною ознакою прямих іноземних інвестицій?
7. Охарактеризуйте роль портфельних інвестицій в сучасному міжнародному русі капіталу?
8. Яка роль ТНК в сучасних процесах глобалізації?
9. Що таке злиття та поглинання та яка їх роль в системі сучасного бізнесу?
10. Охарактеризуйте основні форми іноземних інвестицій.
11. Розкрийте сутність спільних підприємств як вищої форми міжнародної кооперації
12. Що таке офшорна компанія?
13. З якою метою створюються вільні економічні зони? Підготуйте доповідь про деякі з них.
14. Якими причинами зумовлений розвиток стратегічних альянсів?
15. Назвіть позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК.
16. Охарактеризуйте та поясніть географічну та функціональну структуру іноземних інвестицій в Україні.
17. Наведіть необхідні, на Вашу думку, шляхи для вирішення проблеми покращання іноземного інвестування в Україні.
18. Які вихідні умови становлення сприятливого інвестиційного клімату в Україні?
19. Які позитивні та негативні моменти можуть мати місце при інвестуванні у формі спільного підприємництва?
20. Які першочергові проблеми вирішуються в процесі залучення іноземного капіталу?

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Особливості міжнародного руху капіталу у системі МЕВ.
2. Прямі та портфельні зарубіжні інвестиції.
3. Контрактні форми іноземних інвестицій.
4. Масштаби і роль сучасних ТНК у світовому господарстві.
5. Іноземні інвестиції в Україні.

ЛІТЕРАТУРА
Основна
1. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка,1998.
2. Дэниелс Джон Д., Радева Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ.- М.: Дело Лтд.,1994.- С.329-332.
3. В.В.Козик, Л.А.Панкова, Н.Б.Даниленко. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2000. — 277 с. (глави 1.7 і 1.10 – с.119-137, 167-176).
4. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. В.П.Колесова и М.Н.Осьмоввой. — М.: Флинта: МПСИ, 2000 – 480с. (глава 3, с.69 –95).
5. Світова економіка. Підручник, А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.: Либідь,2000.-582 с. (глави 7,8 – с.132-182).

Додаткова
1. Международные экономические отношения: Учебник/ Под общей ред. В.Е.Рыбалкина. — М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-Синтез», Дипломатическая академия МИД РФ, 1998.-С.316-333.
2. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика: краткий конспект лекций. — К.: МАУП, 1999.-С.90-92.
3. Современный бизнес: Учеб. В 2. Т.1: Пер. с англ./ Д.Дж.Речмен, М.Х.Мескон, К.Л.Боуви, Дж.В.Тилл.- М.: Республика, 1995.- С.176-212.
4. Семенов А. Закордонні філії ТНК: способи створення і фінансування// Фінанси України.-№5.-2002.-С.59-66.
5. Підгайна Н.Я. Роль капіталу у міжнародних економічних відносинах// Фінанси України.-№9.-2002.-С.92-96.
6. Пила В. Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні// Економіка України.-№4.-2002.- С.11-16.
7. Чибриков Г. ЮНКТАД о размещении международного производства и развитии связей ТНК с национальными компаниями принимающих стран// Рос. Экон.журнал.-№5-6.-2002.-С.80-84.
8. Самофалов В. Створення українських ТНК – вимога часу// Економінчий часопис.-№6.-2002.-С.14-16.
9. Волкодав В.В. Роль західноєвропейських прямих іноземних інвестицій у прискоренні ринкових змін та інтеграції України до Європейського Союзу// Економіка АПК.-№7.-2002.-С.111-117.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяВсё для ремонта iPhone
Следующая статьяН. А. БЕРДЯЕВ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ