У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?

У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?

285
0


У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
Цивільно-правові відносини — це особисті немайнові та майнові відносини між майново самостійними, юридичне рівними учасниками, що е носіями суб’єктивних цивільних прав і обов’язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування державного примусу.
Для цивільно-правових відносин характерні специфічні ознаки, які вирізняють їх з-поміж інших видів правових відносин, що виникають у суспільстві. Зокрема, слід визначити такі їх особливості:
• цивільно-правові відносини — це особисті немайнові та майнові відносини;
• вільне волевиявлення, майнова відокремленість та юридична рівність учасників цих відносин;
• юридичні права та обов’язки суб’єктів цивільно-правових відносин виникають, змінюються або припиняються на підставі юридичних фактів;
• невиконання будь-ким з учасників правовідносин взятих обов’язків або порушення чужих прав тягне за собою застосування до порушника засобів державного примусу. Як правило, засоби такого примусу мають майновий характер.
Цивільно-правові відносини складаються з трьох основних елементів: суб’єкта, об’єкта і змісту.
Суб’єктами цивільних правовідносин виступають учасники їх. Ними можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. Суб’єкт цивільно-правових відносин, якому належить право, називається активним суб’єктом, або суб’єктом права. Суб’єкт цивільно-правовових відносин, на якого докладено обов’язок, називається пасивним суб’єктом, або суб’єктом обов’язку.
Як правило, в цивільних правовідносинах кожен з учасників має суб’єктивні права і несе суб’єктивні обов’язки. Наприклад, у правовідносинах, що виникають із договорів кулівлі-продажу, підряду, лізингу, перевезення, комерційної концесії, схову, кожен із суб’єктів правовідносин має права і несе певні обов’язки.
Суб’єктам цивільно-правових відносин притаманна суспільно-юридична якість цивільної правосуб’єктності, яка складається з цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.
Об’єкти цивільно-правових відносин — це те, на що спрямовані суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок з метою задоволення інтересів суб’єктів.
Залежно від змісту можна говорити, що виникнення цивільно-правових відносин пов’язане з необхідністю придбання, перевезення речей, надання послуг, публікації творів науки та літератури, захисту честі та ділової репутації тощо. Тобто об’єктами цивільно-правових відносин є:
а) особисті немайнові блага,
б) речі,
в) дії, в тому числі послуги,
г) результати духовної та інтелектуальної творчості.
Зміст цивільних правовідносин утворюють суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок.
Суб’єктивне цивільне право — це вид і міра можливої (дозволеної) поведінки уповноваженої особи, яка забезпечується виконанням обов’язків іншими суб’єктами і можливістю застосування до них державного примусу. Суб’єктивному праву уповноваженої особи притаманна своя структура, яка складається з трьох прав (повноважень):
• право (повноваження) на власні дії;
• право (повноваження) на чужі дії;
• право (повноваження) вимагати застосування засобів примусу до зобов’язаних осіб, які не виконали чи неналежним чином виконали зобов’язання.
Наприклад, власник речі вправі володіти, користуватись і розпоряджатися нею. Він також вправі вимагати від усіх осіб і держави утримуватися від порушення його права власності, а при порушенні, наприклад, подати позов про витребування майна з чужого незаконного володіння. Власник також може вимагати усунення будь-яких інших порушень його права, хоч би ці порушення і не були поєднані з позбавленням права володіння.
Суб’єктивне право пов’язане із суб’єктивним обов’язком, оскільки здійснення цього права залежить від поведінки зобов’язаних осіб. Суб’єктивний цивільний обов’язок — це міра необхідної поведінки зобов’язаної особи для задоволення інтересів уповноваженої особи. Зміст цивільно-правового обов’язку полягає в тому, що закон (договір) зобов’язує особу до певної поведінки (здійснити певні дії чи утриматися від певних дій). Тобто це заснована на законі міра відповідної (щодо задоволення інтересів певної особи) поведінки зобов’язаної особи. Наприклад, за договором перевезення вантажу, транспортна організація (перевізник) зобов’язана доставити ввірений їй відправником вантаж до пункту призначення і видати його отримувачу.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяДоставка цветов
Следующая статьяМ. А. АНТОНОВИЧ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ