Анотація :: vuzlib.su

Анотація :: vuzlib.su

75
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Анотація

.`}

Анотація

МВС України

Національний
університет внутрішніх справ

О.Н. Ярмиш

В.О. Серьогін

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

В УКРАЇНІ

Допущено МВС України

в якості навчального
посібника

для вищих навчальних
закладів

Видавництво

Національного
університету

внутрішніх справ

Харків 2002

ББК 67.300       Рекомендовано
до видання

редакційно-видавничою
радою

Національного
університету внутрішніх справ

00.00.2001р.

Відповідальний
редактор – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук
України Ю.М. Тодика

Рецензенти: доктор
юридичних наук, професор
О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор
юридичних наук, професор Н.Р. Нижник

Ярмиш О.Н., Серьогін
В.О.  Державне  будівництво  та

Я 00

місцеве
самоврядування в Україні: Підручник. – Харків: Вид-во Національного ун-ту
внутр. справ, 2002  –      с.

У пудручнику
систематично викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу
«Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються
поняття державного будівництва і місцевого самоврядування як науки, її система
та місце серед юридичних наук, основи організації та діяльності органів
публічної влади в Україні. Аналізуються принципи організації та діяльності органів
державної влади і місцевого самоврядування, їх функції, компетенція, форми і
методи роботи, взаємодія з правоохо­рон­ними органами, об’єднан­нями громадян і
трудовими колек­тива­ми.

Для студентів,
курсантів, аспірантів, ад’юнктів і викладачів юридичних вузів і факультетів.

ISSBN 966-7099

ББК

© О.Н.Ярмиш,
В.О.Серьогін, 2002

© Національний
університет внутрішніх справ, 2002

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ