3. Організаційна структура та управління системою професійного навчання :: vuzlib.su

3. Організаційна структура та управління системою професійного навчання :: vuzlib.su

100
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


3. Організаційна структура та управління системою професійного навчання

.

3. Організаційна структура та управління системою
професійного навчання

Управління системою професійного навчання здійснюється
Державною податковою адміністрацією України та Міністерством освіти України.

Для цього в ДПА України функціонують спеціальні структурні
підрозділи – Управління кадрів (відділ підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів; відділ добору та розстановки кадрів) і Управління наукових
досліджень та наукових закладів (відділ взаємодії з науково-дослідними
установами та організаціями; відділ розробки навчальних програм).

Зазначені структурні підрозділи керуються заступником Голови
згідно з наказом ДПА України щодо розподілу посадових обов’язків.

На територіальному рівні питання організації професійного
навчання знаходиться у компетенції начальників відділів кадрів державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, м. Київ та м.
Севастополь.

Для проведення професійного навчання максимально
використовуються підвідомчі вищі навчальні заклади, навчальні заклади
Міністерства фінансів, Міністерства освіти України, інші організації та
установи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999
року № 2346 “Про створення Академії державної податкової служби України”
утворена Академія державної податкової служби України на базі підвідомчих вищих
навчальних закладів – Українського фінансово-економічного інституту, що
ліквідується, та Київського фінансово-економічного коледжу зі збереженням його
статусу юридичної особи у складі Академії.

Юридична адреса Академії державної податкової служби
України: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. К.Маркса, 31.

У зв’язку зі створенням Академії передбачено розташування
структурного підрозділу Академії – Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для державної податкової служби України за адресами:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53, вул. Садова, 86-А та з 01.09.2000 за
адресою: м. Київ, вул. Шепелева, 3, а Київського фінансово-економічного коледжу
– за юридичною адресою Академії державної податкової служби України.

Необхідність утримання вказаних наукових закладів обумовлена
потребою державної податкової служби у фахівцях, підготовка яких була б
максимально наближена до актуальних проблем в економіці взагалі і податкової
політики зокрема, науковому підході до розробки законодавчих та нормативних
документів щодо податків та оподаткування.

Київський фінансово-економічний коледж (м. Ірпінь) здійснює
підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за
спеціальностями “Фінанси” та “Бухгалтерський облік”.

Академія державної податкової служби готує фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст за
спеціальностями “Фінанси”, “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”,
“Правознавство”, “Податкова міліція”. У структурі АДПСУ діють магістратура,
аспірантура, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для
державної податкової служби та Науково-дослідний центр з проблем оподаткування.
Така структура навчальних та наукових закладів забезпечує один з основних
принципів освіти: послідовність, системність та наступність у процесі навчання
і науковий підхід у вирішенні економічних проблем.

Предметом діяльності підвідомчих навчально-наукових закладів
є процес підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та
науково-дослідна робота.

Основними напрямами діяльності є:

підготовка згідно з державним замовленням і договірними
зобов’язаннями фахівців для державної системи, бюджетних організацій, страхових
органів та підприємств різних форм власності;

перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів державної
податкової адміністрації, органів фінансової системи;

підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
(кандидатів наук);

проведення у тісному зв’язку з навчальним процесом фундаментальних,
пошукових, прикладних наукових досліджень у галузі економіки;

поширення економічних та юридичних знань серед населення
України, проведення профорієнтаційної роботи з молоддю;

культурно-освітня, методична, видавнича,
фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота.

Галузеву систему підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації кадрів та науково-дослідної роботи становлять освітньо-професійні
програми підготовки та перепідготовки кадрів, професійні програми підвищення
кваліфікації, додаткові програми функціональної спеціалізації “Податки і
оподаткування”, плани науково-дослідних робіт з напряму податкової політики.

Реалізуються зазначені програми акредитованим підвідомчим
вищим навчальним закладом – Академією ДПС України, яка у своїй структурі має
Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та Науково-дослідний
центр з проблем оподаткування. Управління цим процесом здійснює Державна
податкова адміністрація України, Міністерство освіти та Міністерство науки
України.

Навчально-наукова діяльність в Академії базується на
принципах:

доступності для кожного громадянина усіх форм і типів
освітніх та наукових послуг;

рівності умов кожної людини для повної реалізації її
здібностей, таланту, всебічного розвитку;

гуманізму, демократизму, пріоритету загальнолюдських
духовних цінностей;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних
організацій тощо.

Для забезпечення високого рівня професійного навчання в
Академії залучаються висококваліфіковані професорсько-викладацькі кадри. Поряд
з залученням провідних фахівців йде безперервний процес підготовки власних
кадрів у аспірантурах та докторантурах. Для збереження та поповнення кадрового
складу навчального закладу розроблено комплекс заходів для економічного,
соціального, морального заохочення потенційних кандидатів для роботи в Академії
висококваліфікованих фахівців з України та іноземних держав.

Створення належного кадрового потенціалу у підвідомчому
вищому навчальному закладі дасть можливість розвитку вузівського сектора науки.

Відповідно до своїх статутів підвідомчі вищі навчальні
заклади можуть здійснювати міжнародне співробітництво та встановлювати
зовнішньо-­еко­но­мічні зв’язки з іноземними громадянами, закладами освіти,
науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами,
громадськими організаціями шляхом:

організації спільної підготовки та стажування студентів і
викладачів;

проведення спільних наукових розробок;

виконання наукових робіт за грантами, започаткованими
фондами різних країн;

здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності,
передбачених чинним законодавством.

Одним із головних напрямів професійного навчання є процес
перекваліфікації та підвищення професійного рівня працівників державної
податкової служби України.

Основними видами підвищення кваліфікації працівників органів
державної податкової служби, що забезпечують його безперервність, є:

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
державних службовців;

систематичне самостійне навчання (самоосвіта);

тематичні постійно діючі семінари;

тематичні короткотермінові семінари;

стажування в органах, на які поширюється чинність Закону
“Про державну службу”, а також за кордоном.

Підвищення кваліфікації за професійними програмами
спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і умінь державних
службовців, які займають посади відповідних категорій в органах, на які
поширюється чинність Законів “Про державну службу”, “Про державну податкову
службу”, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву.

Підвищення кваліфікації працівників органів державної
податкової служби за професійними програмами здійснюється не рідше одного разу
на п’ять років при зарахуванні до кадрового резерву, зайнятті посад вищої
категорії, перед черговою атестацією працівника державної податкової служби, а
для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, – протягом першого року їх
роботи.

Професійна програма передбачає навчання:

а) за загальною складовою – удосконалення та оновлення знань
і умінь з правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних
та інших питань професійної діяльності державного службовця на посадах
відповідної категорії;

б) за функціональною складовою – здобуття додаткових знань і
умінь відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик певних
категорій посад;

в) за галузевою складовою – здобуття додаткових знань, умінь
з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.

Підвищення кваліфікації шляхом проведення тематичних
короткотермінових семінарів проводиться з метою оперативного реагування на зміни
та доповнення в податковому законодавстві для вирішення термінових питань, що
виникають. Зазначені семінари проводяться за програмами та планами, які
розробляються галузевими управліннями. Термін навчання на тематичних семінарах
визначається програмою, але не повинен перевищувати п’яти днів.

Підвищення кваліфікації здійснюється також шляхом проведення
професійно-економічного навчання на місцях: самоосвітою, а також стажуванням з
метою набуття практичних знань, умінь та навичок, які необхідні для успішного
виконання функціональних обов’язків на займаній або новій посаді.

Постійне підвищення кваліфікації працівників державної
податкової служби здійснюється відповідно до «Рекомендацій щодо підвищення
кваліфікації кадрів державної податкової служби», які затверджені наказом ДПА
України від 04.01.00 № 2.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяМебель для дома
  Следующая статьяБ. РАССЕЛ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ