12.1. Поняття та форми множинності злочинів :: vuzlib.su

12.1. Поняття та форми множинності злочинів :: vuzlib.su

58
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


12.1. Поняття та форми множинності злочинів

.

12.1. Поняття та форми множинності злочинів

Інститут множинності злочинів чи не наймолодший з усіх
кримінально-правових інститутів. Його теоретичне формування було закінчено лише
в кінці 70-х — початку 80-х років, коли ця тема окремо стала виділятись у курсі
«Загальної частини Кримінального права». Однак це виділення залишалось лише на
теоретичному рівні. Вперше в сучасному праві, нормативне закріплення інституту
множинності злочинів здійснено в Кримінальному кодексі України 2001 p., де
присвячено йому розділ VII.

Незважаючи на порівняно «молодий вік» цього
кримінально-правового інституту, ситуація «одна людина — декілька злочинів»
була давно відома і теорії кримінального права, і кримінальному законодавству.

Ще в першому підручнику з кримінального права В. Д.
Спасовича виділявся розділ про сукупність злочинів. Це здійснювалось на
підставі нормативного закріплення цього інституту в «Уложении» 1845 p., яке
виділяло ситуації вчинення особою кількох злочинів, за жоден з яких особа ще не
притягувалась до кримінальної відповідальності. Однак, слід зауважити, що така
ситуація була відома ще «Своду законів Російської імперії», який визначав її як
«стечение преступлений».

Л. Є. Владимиров, дуже обмежено розглядаючи цю проблему, не
роблячи ніяких узагальнень, проте виділяв ситуації, які ми сьогодні визначаємо
як сукупність і повторність злочинів.

Першим, хто визначив види «неоднократной преступной
деятельности», був В. В. Єсіпов, який диференціював її на рецидив, сукупність і
кумуляцію (під кумуляцією розумівся по суті пенітенціарний рецидив злочинів).

Законодавство перших років Радянської влади («Руководящие
начала», «Основные начала») також не давало визначення поняттям «рецидив»,
«сукупність», «повторність» злочинів, хоча використовувало їх, встановлюючи
міру відповідальності осіб, які вчинили окремі злочини з такими
характеристиками.

Сучасна схема множинності почала формуватись у середині 50-х
років і знайшла відповідне відображення в Основах кримінального законодавства
Союзу РСР і союзних республік 1958 р.

Уперше термін «множинність злочинів» було застосовано Р.
Галіакбаровим, М. Єфімовим та Є. Фроловим у статті «Множественность преступных
деяний как институт советского уголовного права», яку було опубліковано в журналі
«Советское государство и право» в 1967 р.

Однак перед тим, як перейти до аналізу інституту множинності
та його форм, слід з’ясувати поняття одиничного злочину та визначити його види,
що дасть можливість розмежувати ці явища.

За загальним правилом, одиничним злочином визнається діяння
ознаки якого охоплюються складом одного злочину.

За складністю внутрішньої структури одиничні злочини
поділяють на одиничні прості та одиничні ускладнені злочини.

Одиничний простий злочин характеризується наявністю або одного
діяння (в злочинах з формальним складом) або одного діяння та одного наслідку
(в злочинах з матеріальним складом).

Одиничні ускладнені злочини характеризуються більш складними
об’єктивними та суб’єктивними характеристиками і залежно від них поділяються на:

♦ продовжувані;

♦ триваючі;

♦ злочини, що кваліфікуються за
наслідками;

♦ складові.

Продовжуваними визнаються злочини, які складаються з ряду
тотожних злочинних діянь, об’єднаних єдиним умислом і єдиною злочинною метою,
які у сукупності утворюють одиничний злочин.

Для розуміння цього виду слід з’ясувати поняття тотожності
як характеристики об’єктивної сторони. За загальним правилом тотожними є
діяння, які схожі «один з одним за своєю суттю і зовнішніми ознаками та
виявом…». Звичайно, що для злочинних діянь слід додати: схожі за своєю
кримінально-правовою природою.

До цього виду злочинів належить, зокрема, склад злочину,
передбаченого ст. 225 КК «Обман покупців та замовників», яка встановлює
відповідальність за «умисне обмірювання, обважування, обраховування чи інший
обман покупців або замовників…» (ч. 1).

Кожне з тотожних діянь, вказаних у диспозиції цієї норми КК,
у разі їх вчинення утворюватиме склад даного злочину. Водночас, у випадку
вчинення кожного з них послідовно або в будь-якій послідовності вони теж будуть
утворювати одиничний злочин, оскільки будуть об’єднані єдиним умислом і єдиною
злочинною метою.

Продовжуваний злочин починається із вчинення винним діяння,
яке утворює склад будь-якого одного із тотожних злочинів.

Кваліфікація тотожних злочинів здійснюється за однією нормою
КК України.

Триваючими визнаються злочини, які розпочинаються вчиненням
діяння, передбаченого нормою Особливої частини КК і існують у реальності
протягом невизначеного часу, будучи пов’язаними з невиконанням винним обов’язків,
покладених на нього законом під страхом застосування кримінального покарання.

До цієї категорії злочинів належать діяння, передбачені ст.
382 КК «Невиконання судового рішення», ст. 393 КК «Втеча з місця позбавлення
волі або з-під варти».

Триваючий злочин характеризується тим, що, один раз
розпочатий, він існує реально не визначений час доти, доки винний не буде
затриманий або сам не з’явиться із зізнанням, або не помре.

Від продовжуваного злочину триваючий відрізняється тим, що
існує перманентно, тоді як продовжуваний утворюється мозаїкою злочинних діянь;
він визначає постійне перебування винного, так би мовити, у «злочинному стані»,
тоді як закінчення виконання чергового тотожного злочинного діяння припиняє
вчинення злочину, яке розпочинається знову з початком виконання чергового
тотожного діяння; триваючий злочин виконується одним діянням тоді як
продовжений є низкою діянь.

Злочини, що кваліфікуються за наслідками До цього виду
належать злочини, які в структурі безпосереднього об’єкта злочину мають і
безпосередній додатковий об’єкт злочину. При цьому наявність безпосереднього
додаткового об’єкта визначає наявність кваліфікованого складу злочину. У цих
складах злочинів під кримінально-правовою охороною перебувають одні суспільні
відносини, блага та інтереси, а кваліфікований склад утворюють наслідки, якими
є шкода, заподіяна й іншим правоохоронюваним інтересам. Заподіяння такої шкоди
є обов’язковим для даного складу злочину. При цьому спричинення шкоди
безпосередньому додатковому обов’язковому об’єкту злочину не є самоціллю при
вчиненні даного злочину, а вона є наслідком обраного методу вчинення посягання
на основний об’єкт.

До цих злочинів належать, зокрема, злочини, передбачені ст.
267 ч. 2 КК «Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та
їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами», що спричинило загибель людей
або інші тяжкі наслідки, ст. 347 ч. 2 КК «Умисне знищення або пошкодження майна
працівника правоохоронного органу», що спричинило загибель людей чи інші тяжкі
наслідки тощо. У сукупності, внаслідок внутрішньої єдності дії, що викликають
наслідки як першого (шкода, що заподіюється основному об’єкту
кримінально-правової охорони), так і другого рівня (шкода, що заподіюється
безпосередньому додатковому основному об’єкту) утворюють складний одиничний
злочин.

Складовий злочин — це злочин, який утворюється шляхом
вчинення кількох різнорідних діянь, кожне з яких відокремлено утворює
самостійний склад злочину.

Цей вид злочинів є законодавчою конструкцією, спрямованою на
більш ефективну боротьбу із найбільш небезпечними злочинними посяганнями.
Навіть короткий ряд злочинів, які належать до цього виду, переконливо
підтверджує цю тезу — бандитизм, розбій, особливо злісне хуліганство та ін.

Підставою для конструювання цього виду злочинів є внутрішня
єдність цих діянь, їх спрямованість на досягнення єдиного злочинного наслідку,
який може бути спричинений виключно внаслідок вчинення саме такої низки
різнорідних злочинних діянь, що характеризуються внутрішньою єдністю.

Такими є види одиничних злочинів, що виділяються теорією
кримінального права. їх визначення дає можливість відокремити одиничний злочин
від множинності злочинів.

Основною відміною множинності є вчинення особою кількох
злочинних діянь, які не пов’язані між собою наявністю спільних об’єктивних та
суб’єктивних характеристик.

Множинності злочинів визначають такі ознаки:

вчинення особою двох чи більше кримінально-караних
діянь передбачає обов’язкове вчинення не менш ніж двох злочинних діянь. Якщо
одне з діянь належить не до категорії злочину, а до категорії інших
правопорушень — множинність відсутня;

S кожне з цих вчинених діянь повинно містити ознаки
самостійного складу злочину. Самостійність злочинного діяння визначається
єдністю його об’єктивних та суб’єктивних ознак, що дозволяє розглядати кожне
діяння як єдине ціле. Кожне з цих діянь містить у собі окремий склад злочину.
Склади злочину, які утворюють множинність, можуть збігатися за юридичними
ознаками, однак можуть і різнитись між собою як за об’єктивними, так і за суб’єктивними
характеристиками. Виходячи з того, що поняття злочину (ст. 11 КК) включає в
себе як закінчений злочин, так і діяння, яке утворює стадії попередньої
злочинної діяльності, множинність може бути утворена і сукупністю закінченого і
незакінченого злочинів або сукупністю незакінчених злочинів. Злочин може бути
вчинений особою як одноособово, так і у співучасті. Роль особи при співучасті
визначається вчиненням різноманітних дій, які характеризують вид співучасті у
злочині. Однак виконання тієї чи іншої ролі при вчиненні злочину не впливає на
відсутність чи наявність в її діях складу злочину. Таким чином, множинність
буде утворювати вчинення не менше двох злочинів незалежно від ролі (виду
співучасті), яку відігравав винний при їх вчиненні;

S вчинені злочини повинні відноситись до категорії умисних
злочинів. Множинність не можуть утворювати необережні злочини або сукупність
умисного і необережного злочинів;

S множинність утворюватимуть як умисні злочини, за які особа
ще не притягалась до кримінальної відповідальності, так і вчинення нового
злочину особою, яка має судимість за раніше вчинений умисний злочин;

v кожне з цих діянь повинно тягнути настання
кримінально-правових наслідків. Це означає, що множинність утворюють виключно
юридично значимі діяння, тобто ті, які дають можливість притягнення до
кримінальної відповідальності.

Не може утворювати множинність діяння, за яке:

♦ закінчились строки давності притягнення до
кримінальної відповідальності (ст. 49 КК);»

♦ закінчились строки давності виконання обвинувального
вироку (ст. 80 КК);

♦ погашена або знята судимість (статті 89 та 91
КК);

♦ звільнено від кримінальної відповідальності за актом
амністії або помилування (статті 86 та 87 КК); а також на підставі статей 45,
46, 47, 48 КК;

♦ звільнення від покарання та його відбування на
підставі акта амністії або помилування (ст. 85 КК).

Таким чином, множинність злочинів утворює не тільки проста
арифметична сума діянь, а й їх кримінально-правова природа — відповідність
вчиненого ознакам двох і більше складів злочинів.

Підсумовуючи викладене, множинність злочинів можна визначити
як вчинення особою самостійно або у співучасті двох або більше умисних
злочинних діянь, кожне з яких утворює склад самостійного злочину, за жодне з
яких особа не притягалась до кримінальної відповідальності або вчинення нового
умисного злочину особою, яка має непогашену (незняту) судимість за раніше
вчинений злочин.

Види множинності злочинів чітко визначені чинним
кримінальним законом, це:

> повторність злочинів (ст. 32 КК);

> сукупність злочинів (ст. 33 КК);

> рецидив злочинів (ст. 34 КК).

Кримінальний кодекс визначає підвищену суспільну небезпеку
осіб, які вчинили множинність злочинів. Ст. 35 КК встановлює: «Повторність,
сукупність та рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні
покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної
відповідальності та покарання у випадках, передбачених цим Кодексом».

Як правило, вчинення злочину в ситуації множинності утворює
кваліфікований склад злочину, на що існують відповідні посилання в нормах
Особливої частини КК.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ