7.1. Поняття та значення об`єктивної сторони злочину :: vuzlib.su

7.1. Поняття та значення об`єктивної сторони злочину :: vuzlib.su

40
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


7.1. Поняття та значення об`єктивної сторони злочину

.

7.1. Поняття та значення об’єктивної сторони злочину

Об’єктивна сторона складу злочину — чи не найважливіший для
практичної діяльності елемент складу злочину. Саме шляхом дослідження
об’єктивної сторони робиться висновок про зміст інших елементів складу злочину.

Будь-який висновок у кримінальній справі може бути
здійснений виключно по матеріальних слідах, які залишає після себе злочин у
реальній дійсності. Матеріальні сліди, які фіксують зовнішню сторону злочинного
діяння,- це відповідний «негатив» злочинної поведінки та її наслідків.

В. Д. Спасович вказував, що «субъект и объект, виновник и
предмет преступления — это такие данные, без которых преступление немыслимо, но
от них зависит одна только возможность преступления. Они могут существовать
одно возле другого, не соединяясь одно с другим. Уголовную связь между ними
образует преступное деяние. Это деяние есть нечто цельное, но ум, разбирая его,
подмечает в нем две главные стороны, которые так тесно связаны, как тело и душа
в человеке, как форма и содержание в каждом явлении: сторону объективную
внешнюю, предметную и сторону субъективную, внутреннюю, личную». Розкриваючи
зміст об’єктивної сторони складу злочину, В. Д. Спасович зазначав, що її
утворюють дія з її наслідками (як називав автор, «действие и дело» ).

О. Ф. Кістяківський, визначаючи об’єктивну сторону складу
злочину, вказував, що її утворюють «самое действие и его последствие дело, или
внешняя деятельность субъекта и его результат».

Л. С. Бєлогриць-Котляревський, хоча і не визначав об’єктивну
сторону, як елемент складу злочину, проте називав серед загальних ознак злочину
(маючи при цьому на увазі саме склад злочину), «преступное действие и его
последствие».

Професор Варшавського університету В. В. Єсіпов виділяв у
структурі складу злочину «внешнюю сторону преступления», яка, на його думку,
складається із елементів, якими є час, місце, знаряддя і засоби скоєння
злочину.

Н. Д. Сергієвський не розглядав взагалі поняття складу
злочину, не виділяв його елементів, хоча досить детально характеризував його
зовнішню сторону.

М. С. Таганцєв чітко визначав як елемент складу злочину
«преступное действие», поділяючи його на «содеяние» и «бездействие». У зовнішню
сторону злочину ним включались також наслідки діяльності, які визначались як
«создание определенной опасности для конкретного правоохраняемого интереса», а
також причинний зв’язок між ними.

В одному з перших фундаментальних підручників з
кримінального права в СРСР визначення об’єктивної сторони злочину взагалі не
давалось, однак розкривались його ознаки, до яких автори відносили суспільно
небезпечне діяння, наслідок і причинний зв’язок між ними. При цьому рівень
визначення вказаних ознак був набагато нижчий, ніж у дореволюційних учених.

Практично ідентично розглядався цей елемент складу злочину і
в другому виданні цього підручника.

Одним із перших, хто наблизився до сучасного розуміння змісту
об’єктивної сторони складу злочину, був А. Н. Трайнін. У монографії «Общее
учение о составе преступления» він поділяв ознаки даного елемента на
обов’язкові (суспільно небезпечне діяння, шкідливі наслідки та причинний
зв’язок між ними) та факультативні (предмет посягання, спосіб, час, місце,
обстановка вчинення злочину).

А. А. Піонтковський, даючи визначення об’єктивній стороні
складу злочину, вказував, що вона характеризується суспільно небезпечним
діянням, його злочинними наслідками та причинним зв’язком між ними. ‘

Як добре відомо, особа визнається винною у скоєнні злочину
на підставі аналізу та оцінки доказів, зібраних по справі та оцінених судом в
обвинувальному вироку (ст. 323 КПК). Всі вони — відповідні відбитки злочинної
поведінки, те, що вона залишила після себе у зовнішньому світі.

Диспозиції норм Особливої частини КК України, описуючи те чи
інше злочинне діяння, здійснюють це шляхом визначення саме об’єктивної сторони
складу злочину.

За характеристикою об’єктивною стороною здійснюється відокремлення
багатьох подібних між собою злочинів (напр., ст. 185 КК «Крадіжка» і ст. 186 КК
«Грабіж»).

Саме виконання об’єктивної сторони складу злочину є
підставою для застосування кримінального закону, для притягнення винного до кримінальної
відповідальності. У цьому положенні знаходить свій прояв принцип об’єктивізації
кримінальної відповідальності, принцип об’єктивного ставлення за провину.

Застосування відповідальності не за конкретні суспільно
небезпечні дії, а за «шкідливий» для пануючої в суспільстві влади склад думок
свідчить про тоталітаризм влади. Яскравим прикладом такого підходу може бути
існування в часи культу особи Й. В. Сталіна славнозвісної норми ст. 54 ч. 2 КК,
яка передбачала обов’язковість притягнення до кримінальної відповідальності
повнолітніх осіб родини військовослужбовця, який вчинив втечу або переліт за
кордон, що проживали з ним або перебували на його утриманні навіть у випадку,
якщо їм нічого не було відомо про підготовку до вчинення втечі.

Ознаки об’єктивної сторони визначаються в диспозиції, як
правило, шляхом встановлення основних, загальних рис, притаманних конкретному
злочину. їх відсутність в діянні свідчить про відсутність складу злочину. Часто
(в злочинах з матеріальним складом) законодавець вказує і на шкідливі наслідки
злочинного діяння, які настають в наслідок його вчинення. Найчастіше вони
формулюються на узагальненому рівні — «велика шкода», «значна шкода», «тяжкі
наслідки» та ін., хоча в ряді випадків законодавець вказує їх конкретні прояви
(напр., ст. 130 КК «Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби» та ін.).

При конструюванні складу деяких злочинів у ряді випадків
вказуються також спосіб вчинення, час, місце та інші особливі характеристики,
які притаманні окремим складам злочинів (напр, ст. 186 КК «Грабіж», ст. 283 КК
«Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда», ст. 432 КК «Мародерство»
та ін.).

Виходячи з наведеного можна зробити висновок про зміст
об’єктивної сторони складу злочину.

Об’єктивна сторона складу злочину — це сукупність ознак, які
визначають зовнішню сторону злочину і характеризують суспільно небезпечне
діяння (дію або бездіяльність), його шкідливі наслідки та причинний зв’язок між
діянням та наслідками, який обумовив настання останніх, а також місце, час,
обстановку, спосіб, стан, знаряддя та засоби вчинення злочину.

Значення об’єктивної сторони складу злочину

Один з елементів підстави кримінальної відповідальності

Один з показників ступеня суспільної небезпеки діяння

Критерій розмежування злочинів, характеристики яких
збігаються

Підстава відмежування злочинів від Інших правопорушень

Рис. 13. Значення об’єкта злочину

Усі ознаки об’єктивної сторони, які визначаються нормами
Особливої частини КК України, поділяють на дві групи:

— обов’язкові

— факультативні.

До обов’язкових належить суспільно небезпечне діяння (дія
або бездіяльність).

До факультативних — шкідливі наслідки, причинний зв’язок між
діянням та наслідком (у злочинах з матеріальним складом), а також місце, час,
обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину.

Значення об’єктивної сторони складу злочину схематично може
бути визначено таким чином.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ