1.3. Роль кредиту в розвитку національної економіки :: vuzlib.su

1.3. Роль кредиту в розвитку національної економіки :: vuzlib.su

74
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1.3. Роль кредиту в розвитку національної економіки

.

1.3. Роль кредиту в розвитку національної економіки

Кредитні відносини і ринок кредитних ресурсів є органічною
складовою ринкової економіки. Ринок забезпечує умови для цілеспрямованого руху
кредитів у ті сфери національної економіки, де вони можуть бути використані
найефективніше. В командній економіці колишнього СРСР через банки здійснювався
розподіл виділених державою кредитів на основі централізованого плану. В
ринковій економіці кредитні відносини реалізуються шляхом діяльності незалежних
конкуруючих між собою комерційних кредитних установ, саме існування яких
(прибутковість і ліквідність) прямо залежить від кредитоспроможності їхніх
клієнтів.

Важливим стимулом для банків є конкурентна боротьба за
залучення кредитних коштів на ринку кредитних ресурсів. Комерційні банки є
самостійними і незалежними в проведенні кредитної політики. Слід зазначити, що
на відміну від грошового обороту (безготівкового і готівкового) в сфері
кредитування відсутні детальні, централізовано розроблені Національним банком
України (НБУ) інструкції.

Купуючи ресурси на вільному ринку кредитних ресурсів і
продаючи їх підприємствам (фірмам), комерційні банки здійснюють прямий вплив на
розвиток національної економіки. За рахунок кредитів на підприємствах
забезпечується організація як поточного господарського обороту, так і розширене
відтворення основного капіталу (основних фондів), створення додаткових
виробничих потужностей і цілих промислових об’єктів.

Обсяги кредитування народного господарства, з одного боку,
не повинні перевищувати певну критичну межу, за якою починається посилення
інфляційних процесів, а з другого боку, мають забезпечувати стимулювання
розвитку національного виробництва.

Ефективність проведення кредитної політики визначається
правильним вибором параметрів кредитних відносин, серед яких найважливішими є:
величина позичкового відсотка; умови доступності позики для вітчизняних
Господарських суб’єктів; рівень кредитного ризику; термін надання позики тощо.
Параметри кредитування мають будуватися таким чином, щоб стимулювати кінцеві
результати господарської діяльності товаровиробників.

В Україні в сучасних умовах актуальною є проблема
реформування системи кредитування суб’єктів господарської діяльності. Йдеться,
насамперед, про орієнтацію банківського сектора на першочергове кредитування
пріоритетних у народногосподарському плані виробництв. Для виходу української
економіки з кризи кредитні відносини мають бути підпорядковані пожвавленню
інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансовому забезпеченню структурних
перетворень та економічному зростанню.

Поки що вітчизняна кредитно-банківська система не виконує
ролі прискорювача розвитку національної економіки. Недостатніми є власні кошти
банків, а отже, й обсяги кредитування народного господарства. Негативний вплив
на кредитну сферу здійснюють платіжна криза, дефіцит бюджету, різке зниження
кредитоспроможності підприємств (фірм). По суті, відсутня практика надання
кредитів під виробничі програми довгострокового характеру. Банки майже не
залучають ресурсів на довгостроковій основі.

Більшість проблем у діяльності вітчизняних комерційних
банків у сучасних умовах пов’язано з проведенням ризикованої кредитної
політики.

Для поліпшення стану справ у сфері кредитування необхідне
досягнення в Україні фінансової і макроекономічної стабільності, проведення
раціональної промислової і податкової політики, що дозволило б банкам
здійснювати виробничі інвестиції, а позичальникам — відновити свою
кредитоспроможність.

Кредит має створювати сприятливі умови для розвитку всіх
сфер і галузей національної економіки України. Він є важливим джерелом
капітальних вкладень, тому традиційно виділяється його вагома роль у
реструктуризації економіки та інвестиційній діяльності. В Україні сьогодні
необхідним є розширення застосування кредитних відносин в інвестиційній сфері.

У теорії кредиту проблема впливу кредитних відносин на
розвиток економіки розглядається у взаємозв’язку з економічними межами
кредитування.

Економічні межі кредитування — це межі існування і поширення
кредиту, межі, в яких кредитні відносини мають об’єктивну природу і зберігають
свої сутнісні риси, що відрізняють їх від фінансових відносин. При порушенні
економічних меж кредитування процес перетворюється в процес фінансування.

На макрорівні економічні межі кредиту визначаються
відповідністю (кількісною, якісною і в часі) між платоспроможною потребою
економіки в позиках та наявністю кредитних ресурсів. Ця відповідність
обумовлюється рівнем ефективності функціонування кредитної системи країни.

На мікрорівні економічні межі кредиту визначаються
відповідністю (кількісною, якісною і в часі) між пасивними та активними
операціями комерційних банків. Від обсягу пасивних операцій залежить розмір
банківських ресурсів, а отже, й масштаби кредитування. З позицій позичальника,
вирішальне значення має рівень його кредитоспроможності — здатність
забезпечувати своєчасне й у повному обсязі повернення позики.

Порушення меж кредитування призводить до деформації
кредитних відносин, що виявляється або в надмірному кредитуванні (понад реальні
потреби), або в недокредитуванні (нестачі кредитних вкладень у народне
господарство). Відновлення економічних меж кредитування здійснюється у ході
реалізації реформи кредитно-банківської сфери.

Кредиту відводиться важлива роль у подальшому реформуванні
економіки України та відродженні національного виробництва. Кінцевим підсумком
кредитування має стати розвиток і підвищення ефективності національної
економіки.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяБытовая химия
  Следующая статьяФ. ШЕЛЛИНГ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ