§ 7. Система трудового права України :: vuzlib.su

§ 7. Система трудового права України :: vuzlib.su

168
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 7. Система трудового права України

.

§ 7. Система трудового права України

Трудове право є галуззю, що особливо
зацікавлена в інтеграції суспільних наук. Діяльність законодавця в галузі
трудового права не може бути плідною без глибокого ознайомлення з предметом
регулювання, без вивчення практики дії попередніх правових норм, без
усвідомлення наслідків, що настають в разі недосконалості цих норм.

Для розвитку законодавства про працю
України сучасний період утвердження самостійності держави є певною мірою
етапним. Як важливе практичне завдання постають проблема прогнозування розвитку
законодавства і підготовка до проведення кодифікації законодавства про працю.
Зростає потреба в розробці методології вивчення законодавства про працю як
самостійного правового явища, чому в юридичній літературі України приділялося
відносно мало уваги.

Терміни «право» і «законодавство»
нерідко вживаються як синоніми. Між тим історично термін «право» на різних
мовах має певний зміст, відображаючи багатогранність права як явища.

Так, латиною право позначено словом «jus»
(від «jure»), що має змістом «наказ», «вимогу поведінки певним чином». Право в
даному разі пов’язується з актом волі. Вольову основу має також англійський
термін «law». Німецьке «Recht», французьке «droit», англійське «right», руське
«право» виходять з оціночного начала і пов’язуються з уявленням про правильне,
справедливе. Тому не випадково на Русі збірники права носили назву «Правда»
(«Правда Ярослава»), а в німців — «Зерцало» («Саксонське зерцало», «Швабське
зерцало»).

З точки зору як пізнавальної, так і
можливих виходів на практику під правом слід розуміти певним чином організовану
сукупність норм. Законодавство являє собою сукупність нормативних актів.
Зовнішньою формою законодавства є право, внутрішньою — його структура.
Законодавство як зовнішня форма права має безпосередній зв’язок з його змістом.
Тому право і законодавство тісно пов’язані між собою, хоч і залишаються
відносно самостійними явищами.

У той же час право як одна з форм
суспільства є тільки відображенням його економічного розвитку. Норми, що
регулюють трудові відносини, викликають певні соціальні та економічні наслідки.
Тому трудове право розвивається у тісному зв’язку з економікою, соціологією,
статистикою та іншими суспільними науками.

Оскільки праця становить єдність
двох функцій: засобу до життя і сфери утвердження особи, трудові відносини
мають майнову (відшкодовану) і немайнову (моральну) сторони. Правові норми, що
регулюють як майнові, так і немайнові питання трудових відносин, створюють
систему, що викладена в певній послідовності. При цьому диференціація правових
норм не є довільною, а залежить від конкретних умов життя, певного суспільства.
Так, умови розвитку суспільного ладу в Сполучених Штатах Америки, свобода
підприємництва визначили створення групи норм, спрямованих в основному на
визначення правового становища профспілок, порядку укладення колективного
договору, визначення мінімальних гарантій, що не можуть бути погіршеними при
здійсненні трудових відносин.

Система галузі права взагалі — це
об’єктивно обумовлене об’єднання взаємопов’язаних, внутрішньо погоджених
правових норм, розподілених по різним структурним підрозділам. Система трудового
права України становить структуру взаємозв’язаних норм, що регулюють
відокремлену сферу суспільних відносин — трудові відносини. Ця сукупність
«норм переважно встановлюється державою у загальному порядку з метою
врегулювання всіх відносин, що виникають із застосуванням праці в суспільному
житті. В свою чергу це визначає численність правових норм, необхідність їх
об’єднування в певні групи, створює певну систему правових норм.

Усвідомлення цієї системи сприяє
правильному вивченню права, подальшому удосконаленню законодавства, дозволяє
правильно застосовувати ці норми на практиці.

Трудове право України поділяється на
дві частини: загальну і особливу. До загальної частини відносяться норми, що є
єдиними для всіх трудових відносин, визначають принципи правового регулювання,
джерела трудового права України, класифікують суб’єктів трудового права,
визначають правове становище професійних спілок і трудових колективів, поняття,
порядок підготовки та укладення колективних договорів, класифікують правові
відносини, що виникають із застосування праці, визначають поняття
працевлаштування і його правові форми.

Особливу частину складають норми, що
регулюють певні елементи трудових відносин, порядок виникнення, зміни та
припинення трудових відносин, тривалість праці та відпочинку, види оплати
праці, порядок і строки виплати заробітної плати, питання внутрішнього
трудового розпорядку, дисциплінарної і матеріальної відповідальності
працівників, визначають здорові та безпечні умови праці, спеціальні правила
щодо охорони праці жінок, неповнолітніх і осіб з пониженою працездатністю,
державні органи по здійсненню нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю, питання підготовки працівників і підвищення їх кваліфікації, пільги
працівникам, які поєднують роботу з навчанням, порядок розгляду індивідуальних
і колективних трудових спорів (конфліктів).

Оскільки Україна з 1954 р. є членом
Міжнародної Організації Праці (МОП), бере участь в її щорічних конференціях,
ратифікувала низку конвенцій цієї організації і тим самим взяла на себе
зобов’язання привести національне законодавство про працю у відповідність з
міжнародним, до системи трудового права України слід віднести також правові
норми, прийняті МОП і ратифіковані Україною. Систему трудового права становлять
також двохсторонні та багатосторонні договори, інші міжнародні правові акти та
консульські угоди.

Система трудового права, як і
система законодавства про працю, є системою, що розвивається. Удосконалення
системи правового регулювання здійснюється шляхом скасування старих, таких, що
не відповідають потребам розвитку суспільства, законодавчих норм і прийняття
нових, що призводить до кількісних змін в системі законодавства.

Особливу роль в розвитку системи
права має кодифікація законодавства про працю, яка не тільки є якісним
розвитком системи законодавства, а й дозволяє усунути суперечності, що
виникають у процесі розвитку системи права, з одного боку, і системи
законодавства — з другого. В період відбудови народного господарства України,
переходу до ринкових відносин відбувається процес напрацювання і прийняття
нових законів про працю. Після завершення цього процесу і врегулювання всіх
сторін трудових відносин, будучи об’єднаними, ці закони створять новий Кодекс
законів про працю України. Саме Кодекс законів, бо чинний КЗпП цій назві не
відповідає.

Трудове право України як самостійна
галузь права є також предметом вивчення науки трудового права. Остання аналізує
форми організації праці, ефективність правових норм, їх вплив на виробничі та
інші суспільні відносини, визначає шляхи подальшого удосконалення як
нормативного, так і локального правового регулювання, сферу застосування
міжнародних правових актів про працю.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ