1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності :: vuzlib.su

1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності :: vuzlib.su

102
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності

.

1. Поняття і види звільнення від
кримінальної відповідальності

1. У КК неодноразово
використовується поняття «звільнення від кримінальної відповідальності»
(наприклад, розділ IX Загальної частини КК так і називається «Звільнення від
кримінальної відповідальності»). Про звільнення від кримінальної
відповідальності йдеться й у деяких статтях Особливої частини КК (наприклад,
звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду (ч. 2 ст. 111),
шпигунство (ч. 2 ст. 114), ухилення від сплати податків, зборів чи інших
обов’язкових платежів (ч. 4 ст. 212), участь у злочинній організації (ч. 2 ст.
255) тощо). Проте КК ніде не розкриває цього поняття. Системне і логічне
тлумачення закону дає підставу вважати, що КК під звільненням від кримінальної
відповідальності розуміє звільнення лише від майбутньої, потенційної
відповідальності. Що ж стосується звільнення від реальної кримінальної
відповідальності, то закон використовує тут поняття «звільнення від покарання»
{розділ XII КК так і називається «Звільнення від покарання та його
відбування»). Це пояснюється тим, що кримінальна відповідальність, як уже
відзначалося в підрозділі 1 розділу II цього підручника, реалізується в трьох
формах, а саме: 1) не пов’язаній з призначенням винному покарання; 2)
пов’язаній з призначенням покарання, але без його реального відбування; 3)
пов’язаній з відбуванням призначеного покарання. Тому звільнення від реальної
кримінальної відповідальності — це звільнення від покарання, тобто від його
призначення або відбування. В усіх інших випадках має місце звільнення від
майбутньої, потенційної кримінальної відповідальності. Саме тому розділ IX
«Звільнення від кримінальної відповідальності» поміщений в Загальній частині КК
перед розділом X «Покарання та його види».

2. Обов’язок особи, яка вчинила
злочин, зазнати кримінальної відповідальності реалізується в рамках
кримінальне-правових відносин. Держава як один із суб’єктів цих відносин має
право не тільки піддати цю особу заходам кримінальної відповідальності, а й
відмовитися від цього за наявності підстав, передбачених КК. Відповідно до ч. 2
ст. 44 КК особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності
у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про
амністію чи акта помилування. Таким чином, повноваження держави обмежені КК,
який містить вичерпний перелік підстав звільнення від кримінальної
відповідальності. Такими підставами є: 1) добровільна відмова від доведення
злочину до кінця (ст. 17 КК); 2) дійове каяття (ст. 45 КК); 3) примирення з
потерпілим (ст. 46 КК); 4) щире розкаяння особи у вчиненні злочину і наявність
клопотання про передачу її на поруки (ст. 47 КК); 5) зміна обстановки (ст. 48
КК); 6) закінчення строків давності (ст. 49 КК); 7) спеціальні підстави
звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені Особливою частиною КК
(ч. 2ст. 111,ч. 2ст. 114, ч. 3ст. 175, ч. 4ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 258,
ч. б ст. 260, ч. З ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст.
311, ч. З ст. 369); 8) акти амністії і помилування (статті 85-87).

Згідно з ч. 2 ст. 44 КК звільнення
від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом,
здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної
відповідальності встановлюється законом.

Звільнення від кримінальної
відповідальності може мати місце після вчинення злочину в період, коли для
цього виникли та існують передбачені КК підстави, проте в будь-якому випадку до
закінчення строку, протягом якого на особі лежить обов’язок відповідати за
вчинене перед державою. Це, за загальним правилом, день закінчення строку
давності (ст. 49 КК), при цьому, однак, особа може бути звільнена від
кримінальної відповідальності до того моменту, доки вона їй не піддалася, тобто
до набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Відповідно до рішення
Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 р. у справі про депутатську
недоторканність саме з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду і
починається кримінальна відповідальність. Після цього може йтися лише про
звільнення від покарання. Отже, день набрання законної сили обвинувальним
вироком суду є межею, що розділяє звільнення від кримінальної відповідальності
і звільнення від покарання.

Звільнення від кримінальної
відповідальності — це реалізація державою в особі суду свого повноваження,
згідно з яким вона відмовляється за наявності підстав, передбачених КК, від
державного осуду особи, яка вчинила злочин, а також від покладання на неї
обмежень особистого, майнового або іншого характеру, встановлених законом за
вчинення цього злочину.

3. Прийняття судом рішення про
звільнення особи від кримінальної відповідальності є актом, що свідчить про
припинення кримінально-правових відносин між особою, яка вчинила злочин, і
державою. Це означає також, що з цього моменту дана особа вже не несе обов’язку
відповідати перед державою за вчинене, не може нести тягар кримінальної
відповідальності. Тобто, вчинене раніше нею діяння визнається юридичне
незначним, підлягає забуттю (вчинений раніше злочин не може враховуватися при
визначенні повторності і сукупності злочинів, рецидиві, призначенні покарання
за вчинення нового злочину тощо). Разом з тим звільнення від кримінальної
відповідальності не свідчить про виправдання особи, оскільки кримінальна справа
припиняється з нереабілітуючих для неї підстав.

4. Передбачені законом види
звільнення від кримінальної відповідальності можуть бути поділені на групи за
різними підставами. Так, залежно від того, правом чи обов’язком суду є
звільнення особи від кримінальної відповідальності, виділяють два види такого
звільнення: обов’язкове і. необов’язкове (факультативне). Факультативним є
звільнення, передбачене ст. 47 КК (передача на поруки) і ст. 48 КК (зміна
обстановки). Це означає, що за наявності підстав, установлених зазначеними
статтями, суд має право, але не зобов’язаний звільнити особу від кримінальної
відповідальності. В усіх інших випадках вимога закону про звільнення від
кримінальної відповідальності є Імперативною, тобто такою, що зобов’язує суд
звільнити особу від кримінальної відповідальності (наприклад, при дійовому
каятті або примиренні з потерпілим, а також після закінчення строків давності і
при спеціальних видах звільнення, передбачених в Особливій частині КК).
Звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути безумовним і
умовним. Безумовне звільнення означає, що особа звільняється від кримінальної
відповідальності остаточно, безповоротно, Таке звільнення не ставиться в
залежність від подальшої поведінки особи після ухвалення рішення про її
звільнення. З цього погляду всі види звільнення бід кримінальної
відповідальності є безумовними, крім одного, а саме: звільнення від
кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки колективу
підприємства, установи чи організації (ст. 47 КК). У цьому разі особа
звільняється від кримінальної відповідальності під умовою, що протягом року
вона виправдає довіру колективу. В противному разі вона може бути притягнута до
кримінальної відповідальності за раніше вчинений злочин.

Залежно від того, на підставі якого
правового акта здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності,
розрізняють звільнення: 1) у випадках, передбачених КК; 2) на підставі Закону
України про амністію; 3) на підставі Указу Президента України про помилування.
Нарешті, від того, де в КК передбачена підстава звільнення від кримінальної
відповідальності, виділяють звільнення, передбачене: 1) у Загальній частині і
2) в Особливій частині КК.

У Загальній частині питання про
звільнення від кримінальної відповідальності розглядаються в різних розділах.
Так, добровільна відмова від доведення злочину до кінця — у розділі III
«Злочин, його види та стадії», а питання про звільнення від кримінальної
відповідальності на підставі амністії і помилування — у розділі XII «Звільнення
від покарання та його відбування».

Розділ IX «Звільнення від
кримінальної відповідальності» передбачає п’ять видів такого звільнення, кожен
з яких має свої передумови і підстави. Вони не можуть заміняти один одного або
поєднуватися між собою, а застосовуються самостійно. Порядок же звільнення від
кримінальної відповідальності встановлюється законом, насамперед КПК України.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоздание сайтов
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ