§ 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб. ::...

§ 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб. :: vuzlib.su

74
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення
юридичних осіб.

.

§ 3. Порядок виникнення і припинення
юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб.

Відповідно до ст. 28 ЦК України
юридичні особи утворюються в порядку, встановленому законодавством. Громадські
організації, порядок виникнення яких законодавством не передбачений,
утворюються в порядку, встановленому їхнім статутом.

Виникнення юридичної особи неможливе
без певних установчих документів, якими можуть бути: розпорядчий акт або статут
(положення), або установчий договір і статут, або протокол зборів тощо. В
установчих документах мають зазначатися найменування юридичної особи, її
місцезнаходження, цілі і предмет діяльності, склад і компетенція її органів, а
також інші відомості, що їх передбачають законодавчі акти про юридичні особи
відповідного виду. Установчі документи можуть містити й інші реквізити, які не
суперечать законодавству.

Законодавством передбачається кілька
способів виникнення юридичних осіб. Прийнято виділяти такі основні способи
утворення юридичних осіб: розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний і
договірний.

Суть розпорядчого порядку полягає в
тому, що власник майна або уповноважений ним орган приймає рішення
(розпорядження) про створення організації та затверджує її статут або положення
про неї. В такому порядку виникають, зокрема, підприємства (ст. 5 Закону
України «Про підприємства в Україні»). У разі якщо для створення і
діяльності підприємства потрібні природні ресурси, дозвіл на їх використання
видає відповідна рада народних депутатів, а в передбачених законодавчими актами
випадках — Верховна Рада України за поданням первинного природокористувача при
позитивному висновку екологічної експертизи або відповідної ради народних
депутатів.

Нормативно-явочний порядок полягає у
тому, що умови створення юридичної особи зафіксовано у законі (нормативному
акті) у вигляді загального дозволу держави, але для виникнення конкретної
організації потрібні вияв ініціативи (явка) її організаторів і реєстрація у
відповідному органі. У такому порядку виникають кооперативи та громадські
об’єднання. Так, кооператив організується за бажанням громадян на добровільних
засадах. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж 3 особи. Статут
кооперативу приймають загальні збори громадян, які бажають його створити. З
протоколом загальних зборів і статутом орган кооперативу звертається до районної
державної адміністрації з письмовою заявою про державну реєстрацію кооперативу.

Відповідно до статей 11 і 14 Закону
України «Про об’єднання громадян» політичні партії створюються за
ініціативою громадян України, які досягли 18 років, не обмежені судом у
дієздатності і не тримаються у місцях позбавлення волі. Засновниками
громадських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав,
особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжних і дитячих
організацій — 15-річного віку. Рішення про заснування об’єднань громадян
приймають установчий з’їзд (конференція) або загальні збори. Легалізація
(офіційне визнання) об’єднань громадян здійснюється шляхом їх реєстрації або
повідомлення про заснування. У разі реєстрації об’єднання громадян набуває
статусу юридичної особи.

Юридичні особи можуть утворюватися
на договірній основі, тобто шляхом укладення установчого договору громадянами
чи організаціями, що добровільно об’єднуються для досягнення певних цілей. В
нинішніх умовах у такому порядку виникають різні господарські товариства,
асоціації, концерни та інші об’єднання підприємств з метою координації їхньої
діяльності, забезпечення захисту їхніх прав, представлення спільних інтересів у
відповідних державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях.

Установчий договір укладається між
засновниками юридичної особи. У ньому засновники зобов’язуються створити
юридичну особу, визначають порядок сумісної діяльності з її утворення, умови
передачі в її володіння, користування і розпорядження свого майна та участі в
її діяльності. Договір визначає також умови і порядок розподілу між
засновниками прибутків і збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу
засновників з її складу. Установчі договори про створення спільних підприємств
з участю зарубіжних партнерів підлягають нотаріальному посвідченню.

Дозвільний порядок утворення
юридичної особи означає, що однією з необхідних умов її виникнення є дозвіл
(згода) відповідного органу чи підприємства. Так, підприємство може бути
створено у результаті виділення зі складу діючого підприємства чи організації
одного чи кількох структурних підрозділів за рішенням їх трудових колективів,
якщо на це є згода власника майна або уповноваженого ним органу і при цьому
забезпечується виконання раніше прийнятих підприємством договірних зобов’язань
(п. 2 ст. 5 Закону України «Про підприємства в Україні»).

Для створення юридичних осіб,
діяльність яких відповідно до установчих документів пов’язана з громадською
безпекою, забезпеченням правопорядку, грошово-кредитним обігом, охороною
здоров’я громадян, здобуттям освіти, необхідним є одержання дозволу від
відповідних державних органів.

Іноді створення юридичної особи
відбувається складнішим шляхом, коли поєднуються одразу кілька вищеназваних
способів: розпорядчий, дозвільний, нормативно-явочний або договірний.

Неодмінною умовою виникнення
юридичної особи є або її державна реєстрація, або реєстрація її статуту.!

Відповідно до Положення про державну
реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 p., державну реєстрацію суб’єктів
підприємництва незалежно від їх організаційних форм і форм власності, за
винятком окремих видів суб’єктів підприємницької діяльності (банки, фондова
біржа тощо), проводять виконкоми міських, районних у містах рад або в районних,
міст Києва і Севастополя державних адміністраціях за місцезнаходженням
суб’єкта. Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності —
юридичної особи — власник (власники) або уповноважена ним особа (заявник) подає
до органу державної реєстрації: 1) установчі документи: а) рішення власника
майна або уповноваженого ним органу про створення суб’єкта підприємництва (якщо
власників кілька, таким рішенням є засновницький договір);

б) статут, якщо це необхідно для
створюваної організаційно-правової форми суб’єкта підприємництва; 2)
реєстраційну картку; 3) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
4) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного
фонду суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому
законодавчими актами;

5) рішення Антимонопольного комітету
про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб’єктів
підприємницької діяльності, якщо законодавчими актами України передбачена необхідність
такої згоди.

Орган державної реєстрації протягом
п’яти робочих днів з дати надходження зазначених документів зобов’язаний
провести державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності і видати
заявникові свідоцтво.

Перереєстрація суб’єктів підприємницької
діяльності проводиться в тому самому порядку, який встановлено для їх
реєстрації. Зокрема, вона проводиться у разі зміни: а) назви суб’єкта
підприємницької діяльності; б) форми власності;

в) організаційної форми суб’єкта
підприємництва.

Відмова у державній реєстрації
суб’єкта підприємництва можлива з мотивів порушення встановленого законом
порядку його створення, а також невідповідності установчих актів (документів)
вимогам законодавства. Наприклад, відмова у державній реєстрації підприємства з
мотивів недоцільності його створення не допускається. Якщо державну реєстрацію
підприємства у встановлений строк не здійснено або у ній відмовлено з мотивів,
які засновник вважає безпідставними, він може звернутися до суду. Засновник має
право стягнути через суд збитки, заподіяні йому внаслідок незаконної відмови у
реєстрації. За державну реєстрацію береться плата, розмір якої визначається у
порядку, встановленому Законом України «Про підприємництво».

Для реєстрації об’єднань громадян
залежно від їх статусу засновники подають заяви до Міністерства юстиції
України, місцевих органів державної виконавчої влади, виконавчих комітетів
сільських, селищних, міських рад народних депутатів. Заява про реєстрацію
політичної партії має бути підтримана підписами не менш як однієї тисячі
громадян України, які мають виборче право. До заяви додається статут
(положення), протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів,
відомості про склад керівництва центральних статутних органів, дані про місцеві
осередки, документи про сплату реєстраційного збору. Політичні партії подають
також свої програмні документи. Заява про реєстрацію розглядається у
двомісячний термін від дня надходження документів. У необхідних випадках орган,
який здійснює реєстрацію, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих
документах. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявникові повідомляється
письмово у 10-денний строк. Відмова в реєстрації об’єднання громадян допустима
тоді, коли статутні документи або інші документи, подані для реєстрації,
суперечать законодавству України. Рішення про відмову у реєстрації має містити
підстави для такої відмови. Це рішення можна оскаржити у судовому порядку
(статті 15 і 16 Закону України «Про об’єднання громадян»).

Порядок припинення юридичних осіб.
При настанні передбачених у законі обставин юридична особа припиняє свою
діяльність. Такими обставинами можуть бути:

а) досягнення поставлених перед нею
цілей (наприклад, після завершення будівництва об’єкта ліквідується будівельна
організація, створена спеціально для його спорудження);

б) закінчення певного строку, на
який було розраховано Діяльність юридичної особи (наприклад, на час дії
надзвичайних обставин тощо).

Припинення діяльності юридичних осіб
відбувається, як правило, у тому самому порядку, в якому вони були створені.
Так, припинення державних організацій, що є юридичними особами, здійснює орган,
за рішенням якого вони утворюються (ст. 38 ЦК України).

Відповідно до ст. 34 Закону України
«Про підприємства в Україні» ліквідація і реорганізація підприємства
здійснюються за рішенням власника його майна або органу, уповноваженого
створювати такі підприємства, або за рішенням суду чи арбітражного суду.
Підприємство ліквідується також у випадках: а) визнання його банкрутом; б) якщо
прийнято рішення про заборону діяльності підприємства внаслідок невиконання
умов, встановлених законодавством, і у передбачений рішенням строк не
забезпечено додержання цих умов або не змінено вид діяльності; в) якщо рішенням
суду визнані недійсними установчі акти про створення підприємства; г) з інших
підстав, передбачених законодавчими актами України.

Громадські організації, що є
юридичними особами, припиняють свою діяльність на підставах, зазначених у їх
статутах (ч. 2 ст. 39 ЦК України).

Формами припинення юридичних осіб є:
а) ліквідація;

б) реорганізація (ч. 1 ст. 37 ЦК
України). При ліквідації юридична особа припиняє свою діяльність (справи і
майно) без правонаступництва, тобто переходу прав та обов’язків до інших осіб.
Для здійснення рішення про ліквідацію юридичної особи створюється, як правило,
ліквідаційна комісія.

Відповідно до ст. 35 Закону України
«Про підприємства в Україні» ліквідація підприємства здійснюється
ліквідаційною комісією, що її створює власник або уповноважений ним орган, а у
разі банкрутства — арбітражний суд. За їхнім рішенням ліквідація може
здійснюватись самим підприємством в особі його органу управління. При цьому
встановлюються порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для
заявления претензій кредиторів, який не може бути меншим двох місяців з моменту
оголошення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія або інший орган, що здійснює
ліквідацію, вміщує в офіційній пресі за місцезнаходженням підприємства
публікацію про його ліквідацію та про порядок і строки заявления кредиторами
претензій. Водночас вживаються заходи зі стягнення дебіторської заборгованості
підприємству і виявлення претензій кредиторів з повідомленням останніх про
ліквідацію підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно підприємства,
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його
власникові чи органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Претензії кредиторів до
підприємства, що ліквідується, задовольняються з майна цього підприємства. При
цьому у першу чергу погашаються борги перед бюджетом і компенсуються затрати з
рекультивації земель, що перебували у користуванні підприємства.

Претензії, виявлені і заявлені після
закінчення строку, встановленого для заявления їх, задовольняються з майна
підприємства, що залишилося після першочергових вимог та інших претензій,
виявлених або заявлених у встановлений строк,

Претензії, не задоволені внаслідок
недостачі майна, вважаються погашеними. Так само погашеними вважаються
претензії, не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитори протягом місячного
строку з дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензії
не пред’являть позову до суду чи арбітражного суду про задоволення їхніх вимог.
При ліквідації підприємства внесок члена трудового колективу видається йому у
грошовій формі або цінними паперами після задоволення вимог кредиторів.

Майно, що залишилося після
задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу,
використовується за вказівкою власника (ст. 36 Закону України «Про
підприємства в Україні»).

При ліквідації кооперативу майно, що
залишилося після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами,
розподіляється між членами кооперативу. Майно ліквідованої громадської
організації передається її вищестоящій організації, а у разі відсутності такої
— відповідному органові на громадські потреби. Майно, що залишається після
задоволення вимог усіх кредиторів ліквідованої міжколгоспної,
державно-колгоспної або іншої державно-кооперативної організації,
розподіляється між її учасниками пропорційно до їхніх внесків (ст. 40 ЦК України).

Законом України «Про об’єднання
громадян» (ст. 32) передбачено й примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднань
громадян. Зокрема, за поданням легалізуючого органу або прокурора на підставі
рішення суду об’єднання громадян примусово розпускаються (ліквідуються) у
випадках: 1) вчинення Дій, передбачених ст. 4 закону (пропаганда війни,
насильства чи жорстокості, розпалювання національної та релігійної ворожнечі
тощо); 2) систематичного або грубого порушення вимог ст. 22 цього закону
(одержання політичними партіями коштів або іншого майна від державних органів
або іноземних держав тощо); 3) продовження протиправної діяльності після
попереднього накладання стягнень; 4) зменшення кількості членів політичної
партії до числа, коли вона не визнається як партія. Рішення про примусовий
розпуск всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян на території України
приймає Конституційний Суд України.

Однією з підстав ліквідації
юридичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності є банкрутство.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про банкрутство» від 14 травня
1992 p. під банкрутством розуміється пов’язана з недостатністю активів у
ліквідній формі неспроможність юридичної особи — суб’єкта підприємницької
діяльності — задовольнити у встановлений для цього строк пред’явлені до нього з
боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом.

Визнання юридичної особи банкрутом
здійснюється арбітражним судом за заявою будь-кого з кредиторів або самого
боржника. Кредитор може звернутися із заявою про порушення справи про
банкрутство юридичної особи у разі коли остання неспроможна задовольнити
протягом одного місяця визнані нею претензійні вимоги або сплатити борг за
виконавчими документами. Боржник може звернутися до арбітражного суду з власної
ініціативи у разі його фінансової неспроможності або загрози такої
неспроможності. До заяви боржника додаються список його кредиторів і боржників,
бухгалтерський баланс та інша інформація про його фінансове і майнове
становище.

Після прийняття заяви арбітражний
суд не пізніше п’яти днів з дня її надходження виносить і надсилає боржникові,
кредиторам і банкам, які здійснюють розрахунково-касове обслуговування
боржника, ухвалу про порушення провадження у справі. Не пізніше як через місяць
після цього арбітражний суд у попередньому засіданні оцінює подані документи,
заслуховує пояснення сторін і банків і в разі потреби призначає розпорядника
майном боржника і зобов’язує заявника подати до офіційного друкованого органу
Верховної Ради чи Кабінету Міністрів оголошення про порушення справи про
банкрутство. Розпорядником майна боржника може бути призначений банк, фонд
державного (комунального) майна або інша особа за пропозицією боржника чи
кредиторів. Повноваження розпорядника майна втрачають силу з моменту утворення
ліквідаційної комісії.

У місячний термін з дня
опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство кредитори подають
до арбітражного суду письмові заяви з майновими вимогами до боржника, які суд
визнає або відхиляє. У цей же строк арбітражний суд виносить ухвалу, в якій
зобов’язує всіх осіб, що подали заяви з майновими вимогами, скликати збори за
їх участю, на яких у разі потреби створюється їх повноважний комітет. Якщо є
фізичні чи юридичні особи, які бажають взяти участь у санації (оздоровленні
фінансового стану) боржника, то вони повинні у той же місячний строк подати до
арбітражного суду заяви з письмовим зобов’язанням про переведення на них боргу.
Санація можлива за умови, що збори (комітет) кредиторів погодилися на її
проведення. Право вибору умов проведення санації шляхом реорганізації,
приватизації залишається за боржником у разі якщо він сам звернувся до
арбітражного суду із заявою про визнання його банкрутом.

Арбітражний суд приймає або ухвалу
про проведення санації, або постанову про визнання боржника банкрутом у разі
відсутності пропозицій щодо проведення санації чи незгоди кредиторів з умовами
її проведення. У постанові про визнання юридичної особи банкрутом визначаються
ліквідатори з числа представників зборів кредиторів, банків, фінансових
органів, а також фонду державного (комунального) майна, якщо банкрутом визнано
державне підприємство. На ліквідаторів, які утворюють ліквідаційну комісію,
покладаються обов’язки проведення процедури задоволення вимог кредиторів.

Існує черговість задоволення
претензій кредиторів при ліквідації юридичної особи внаслідок визнання її
банкрутом. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про банкрутство» з
коштів, виручених від продажу майна банкрута, передусім покриваються витрати,
пов’язані зі провадженням справи про банкрутство в арбітражному суді та роботою
ліквідаційної комісії, функціонуванням розпорядника майна, а також
задовольняються вимоги кредиторів, забезпечені заставою. Далі у першу чергу
виконуються зобов’язання перед працівниками підприємства-банкрута, зокрема ті,
що виникають з трудових відносин, тощо. У другу чергу задовольняються вимоги з
державних і місцевих податків та неподаткових платежів до бюджету і вимоги
органів державного страхування та соціального забезпечення. У третю чергу
задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у четверту чергу —
вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду
підприємства та виплат за акціями членів трудового колективу, у п’яту чергу
погашаються усі інші вимоги.

У разі недостатності майна для
повного задоволення всіх вимог однієї черги претензії задовольняються
пропорційно належній кожному кредиторові сумі. Вимоги, заявлені після
закінчення строку, встановленого для їх подання, або не задоволені за
недостатністю майна, вважаються погашеними.

Верховна Рада України ЗО червня 1999
p. прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
банкрутство», згідно з яким цей закон викладено у новій редакції, що має
назву Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом».

На відміну від Закону України
«Про банкрутство» 1992 p. в разі неплатоспроможності боржника до
нього можуть застосовуватися не лише санація або ліквідація, але й процедури з
реструктуризації, які включають проведення організаційно-господарських,
фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на
реорганізацію підприємства з метою відновити його платоспроможність.

Нова редакція закону набирає
чинності з 1 січня 2000 p.

При реорганізації також відбувається
припинення юридичної особи, але її справи і майно переходять до іншої юридичної
особи у порядку загального правонаступництва.

Сама реорганізація здійснюється в
різних формах: шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення.

Злиття має місце тоді, коли дві або
більше юридичні особи об’єднуються в одну нову і при цьому припиняють своє
існування.

Приєднання — це форма реорганізації,
за якої одна юридична особа включається до складу іншої юридичної особи, що
продовжує існувати й далі, але вже в більшому масштабі. Приєднувана організація
припиняє свою діяльність.

Зворотний процес має місце при
поділі й виділенні. Поділ означає, що на базі однієї юридичної особи виникає
дві або більше нових юридичних осіб, а ця перша припиняється. При виділенні
немає припинення юридичної особи. З її складу лише виділяється нове соціальне
утворення, яке наділяється правами юридичної особи.

Своєрідною формою реорганізації
юридичних осіб є їх пе^ ретворення. Суть перетворення полягає в тому, що на
основі юридичної особи створюється нова організація, яка має інший профіль,
цілі діяльності, структуру тощо, але приймає всі активи і пасиви свого
попередника. При злитті і поділі юридичних осіб майно (права та обов’язки)
переходить до новоутворених юридичних осіб. У разі приєднання однієї юридичної особи
до іншої її майно переходить до останньої. Майно переходить до правонаступника
в день підписання передаточного балансу, якщо інше не передбачено законом або
постановою про реорганізацію (ч. 2 ст. 37 ЦК України).

Правонаступник відповідає за
зобов’язаннями юридичної особи, що припинила своє існування, у повному обсязі,
тобто і тоді, коли одержані активи не покривають усіх вимог кредиторів. При
поділі і виділенні правонаступники відповідають за боргами попередника
пропорційно до часток одержаного ними майна, зазначених у розподільчому
балансі.

Юридична особа розширює масштаби
своєї діяльності не лише при приєднанні до неї інших юридичних осіб, а й шляхом
відкриття філій і представництв. Філія юридичної особи — це структурно і
територіальне відокремлена її частина, яка за своїм місцезнаходженням виконує
всі або найголовніші функції самої юридичної особи: виробничу, наукову тощо.

Представництво — теж частина
юридичної особи, але воно здійснює лише деякі функції від імені юридичної особи
поза її місцезнаходженням (укладає договори, дає згоду на оплату рахунків
тощо). Філії і представництва не мають прав юридичної особи. Керівник філії або
представництва діє на підставі довіреності, одержаної від юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 31 ЦК України
юридична особа може відкривати філії і представництва в порядку, встановленому
законодавчими актами. Зокрема, створення філій, представництв, відділень та
інших відокремлених підрозділів підприємств, об’єднань, організацій та установ
здійснюється у тому самому порядку, що його встановлено для створення Цих
організацій (ст. 7 Закону України «Про підприємства в Україні»).

Крім понять «філія» і
«представництво», у практиці трапляються поняття дочірньої
організації, хоч воно в законі не визначене. Дочірньою може визнаватися
організація, яка створена як юридична особа іншою організацією шляхом передачі
їй частини свого майна у повне господарське відання або оперативне управління
для досягнення цілей, визначених засновником. Засновник затверджує статут
дочірньої організації, призначає її керівника та здійснює щодо неї інші права
власника, передбачені законодавчими актами. Дочірня організація зазначається у
статуті організації, яка її створила. Проте дочірня організація не відповідає
за боргами своєї основної організації, а остання — за боргами дочірньої
організації. При неплатоспроможності (банкрутстві) засновника стягненнями за
його боргами може звертатися на майно дочірньої організації за умови ліквідації
останньої і після задоволення претензій її кредиторів.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяАвтосервис
  Следующая статьяОценочные Отношения :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ