10.2. Суб`єкти стадії розслідування :: vuzlib.su

10.2. Суб`єкти стадії розслідування :: vuzlib.su

75
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


10.2. Суб`єкти стадії розслідування

.

10.2. Суб’єкти стадії розслідування

Заходи адміністративного
розслідування, які можуть вживатись виключно проводом: 1) складання плану
проведення розслідування; 2) застосування заходів процесуального забезпечення;
3) зупинення провадження; 4) закриття провадження; 5) надання організаційної
допомоги за запитом лідируючого суб’єкта — органу розслідування (для
встановлення контактів із компетентними органами іноземної держави з питань
розгляду конкретної справи).

Функції лідируючих суб’єктів можуть
покладатись на різні організаційні структури:

1) Для проведення адміністративного
розслідування можуть створюватись спеціальні органи, до прикладу комісії з
проведення службового розслідування. В рішенні про його створення провід
зазначає мету, строки роботи комісії. А от перелік питань, які потрібно
з’ясувати, та коло зацікавлених осіб визначається самою комісією. Правда, не
вказано форму такого рішення органу розслідування. Однак така ситуація не
свідчить про самостійність такого лідируючого суб’єкта. Провід має право давати
органу розслідування обов’язкові до виконання доручення. Тимчасові органи
розслідування створюються при проводах, які не мають власного постійного
апарату.

2) В іншому випадку заходи
розслідування доручаються одному із членів колегіального органу — проводу.
Такий член набуває статусу лідируючого суб’єкта-органу розслідування.

До перевірок обставин по справі
можуть залучатись нештатні працівники лідируючого суб’єкта, а також
представники громадськості.

При адміністративному розслідуванні
лідируючим суб’єктом можуть вживатись такі заходи: 1) одержання від осіб, які
беруть участь у справі, усних і письмових пояснень 2) ознайомлення та вивчення
з виїздом на місце з відповідними документами 3) одержання консультацій
спеціалістів 4) одержання за запитом проводу інформації фізичних і юридичних
осіб, 5) з метою з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують
спеціальних знань, лідируючим суб’єктом може бути призначена відповідна
експертиза, про проведення якої приймається розпорядження ; 6) проведення
слухань. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення проводу
особисто або через свого представника брати участь у розгляді як питань факту,
так і питань права, що виникли під час проведення експертизи заявки. Розгляд
цих питань здійснюють шляхом переговорів чи експертної наради. Переговори
проводять щодо питань, які можуть бути вирішені безпосередньо експертом і
заявником (як правило це питання технічного характеру). Експертну нараду
проводять для вирішення питань, які вимагають участі керівника групи і (або)
начальника експертного відділу державної наукової установи (як правило, це
спірні питання правового характеру). У випадку незгоди сторін на переговори чи
експертну нараду можуть бути запрошені представники проводу державного
департаменту з інтелектуальної власності.; 7) давати доручення іншим органам
виконавчої влади про проведення перевірок або вжиття інших заходів контролю.

До адміністративного розслідування
також залучають представників публічних інтересів. У необхідних випадках
лідируючий суб’єкт (провід) залучає для попереднього розгляду звернення
підрозділи свого апарату (управління, відділи). Ці відділи готують висновки і
передають їх на розгляд лідируючому суб’єкту.

Зацікавлені особи. Участь
зацікавленої особи в адміністративному розслідуванні означає: 1) присутність
при проведенні фіксації фактів (інвентаризації коштів, матеріальних цінностей,
контрольних вимірах виконаних будівельно-монтажних робіт) ; 2) присутність при
складині акта перевірки факту порушення». При цьому до участі у проведенні
перевірок залучаються зацікавлені особи із протилежними правовими позиціями. До
участі у проведенні перевірок діяльності виробників дисків можуть бути залучені
суб’єкти авторського права і/або суміжних прав або уповноважені ними особи за
ініціативою міністерства освіти і науки чи цих суб’єктів. При цьому зацікавлені
особи повідомляються заздалегідь про перелік відомостей, що підлягають
перевірці, та інших відомостей, які повинні надаватися ними у процесі
здійснення перевірок; 3) присутність при оцінці документів та інформації, що
стосуються розгляду заяви. Документи щодо надання статусу національної
спортивної федерації розглядалися відповідними структурними підрозділами
Державного комітету у справах фізкультури і спорту України, комісією по
розгляду документів та колегією Держкомспорту. При розгляді питань щодо надання
статусу можуть бути присутніми представники заявника-громадської організації);
4) дачі письмових зауважень на акт розслідування; 5) подання заперечень з
приводу загального висновку за результатами розслідування (спеціальний
підрозділ із правозастосування доводить до відома проводу матеріали справи та
вносить пропозиції щодо застосування норм законодавства. На такі пропозиції і
вносяться заперечення зацікавленими особами; 6) подання клопотань проводові. До
прикладу, зацікавлена особа може клопотати провести певні заходи розслідування.
Вони вправі вимагати проведення додаткового вивчення фактів; 7) участь у
слуханнях. При цьому зацікавлена особа не зобов’язана бути присутньою на них.
Відмова сторони від участі у слуханнях на стадії розслідування не тягне ніяких
наслідків; 8) самостійне збирання інформації про обставини по справі (до
прикладу, стан безпеки об’єктів підвищеної небезпеки і надавати її органам
місцевого самоврядування у разі якщо зацікавленим особам відомо або є підстави
вважати, що така інформація містить відомості щодо правопорушень, які мають
місце на цих об’єктах).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоздание сайтов
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ