8.4. Засоби доказування :: vuzlib.su

8.4. Засоби доказування :: vuzlib.su

97
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


8.4. Засоби доказування

.

8.4. Засоби доказування

Доказами, що використовуються
органами державного, комунального і непублічного управління для встановлення
істинності виниклої ситуації, варто вважати будь-які фактичні дані, що є
засобом встановлення у визначеному законом порядку всіх необхідних обставин
справи, що вимагає застосування норми права.

Фактичні дані — це об’єктивна,
достовірна інформація про факти, що входять до предмета доказування. Самі ці
фактичні дані не входять до предмету доказування. До поняття доказу, крім
фактичних даних, входить також поняття джерела таких фактичних даних, як форми
їх існування. Джерело фактичних даних — це таке джерело інформації, з якого
може започаткуватись доказова інформація (фактичні дані). Однак джерело не
завжди здатне переносити інформацію через нетривалість свого існування. Тому
формою змісту доказів (фактичних даних) є процесуальні носії. Ними є об’єкти,
які є засобом фіксації, зберігання та переносу доказової інформації в просторі
і часі, й одночасно виступати джерелом доказової інформації для суб’єктів
процесу.

Фактичні дані одержують статус
доказів тільки, якщо вони були виявлені та зафіксовані належним чином.
Належність діяльності по доказуванню фактичних даних до пристосування фактичних
даних до використання в доказуванні означає те, що вона забезпечує
достовірність одержаних фактичних даних і можливість їх перевірки на предмет
встановлення законності їх одержання.

Для встановлення допустимості та
достовірності доказів провадиться їх перевірка. У ході такої перевірки
виявляють додаткові докази. Останні встановлюють докази, які перевірялися. Тому
всі докази по справі формують ланцюг доказів, що встановлюють, та доказів, що
встановлюються. Крім того, основні докази (що встановлюються) теж
взаємопов’язані між собою: встановлення одного з них означає опосередковане
підтвердження пов’язаного із ним іншого основного доказу.

Умови надання фактичним даним
статусу доказу такі: 1) вони повинні мати відношення до предмета доказування.
Тобто вони повинні стосуватись справи. 2) належні фактичні дані повинні бути
одержані і закріплені в передбаченому законом порядку. Елементами цього порядку
є: уповноважена на одержання доказу посадова особа (орган); незабороненість
джерела; процесуальна форма одержання; спосіб закріплення і підтвердження:
можливості перевірки достовірності фактичних даних.

Функція доказів полягає в тому, що
вони забезпечують безпомилковість, незаперечність та повноту інформації. Через
це до доказу висувається вимога достовірності. Так, при захисті національного
товаровиробника від імпорту в Україну інформація, подана стороною, враховується
за умови, що вона підкріплюється доказами, які обґрунтовують її незаперечність.
Крім того, докази мають забезпечувати безпомилковість і повноту інформації.
Вади інформації та її наслідки врегульовано в антидемпінговому розслідуванні.
Якщо у процесі адміністративного розслідування лідируючий суб’єкт визначає, що
зацікавлена сторона подала недостовірну або помилкову інформацію, то він: 1) не
бере до уваги зазначену інформацію; 2) інформує зацікавлені сторони про
наслідки ухилення від співпраці з лідируючим суб’єктом.

Якщо ж інформація, подана
заінтересованою стороною, неповна, вона береться лідируючим суб’єктом до уваги
за умов, що: 1) її неповнота не ускладнює можливості лідируючому суб’єкту
зробити точні висновки; 2) ця інформація була подана такому суб’єкту у відповідні
строки; 3) ця інформація придатна до перевірки; 4) зацікавлена сторона, яка
подала інформацію, діє добросовісно в міру своїх можливостей.

У разі, якщо фактичні дані не
беруться до уваги лідируючим суб’єктом, сторона, яка їх подала, має можливість
подати додаткові коментарі. Якщо ці коментарі вважаються недостатніми, причини
відхилення зазначених фактичних даних передаються відповідній зацікавленій
особі.

Особливу увагу при правозастосуванні
слід звертати на достовірність інформації, яка фіксується технічними засобами.
Для твердження про достовірність даних використовують похибку показів технічних
приладів. Під час вирішення питання про притягнення водія до відповідальності
за перевищення встановленої швидкості руху треба враховувати сумарну похибку показань
вимірювань швидкості та спідометрів. У цьому разі заходи адміністративного
впливу доцільно застосувати у тих випадках, коли показання швидкості
вимірювального приладу перевищують величину дозволеної швидкості руху на 10 км/год, та більше. Особливій правовій регламентації піддається фіксація фактичних даних технічними
засобами. Якщо колір реагенту змінився з жовтого на зелений, то пробу(доказ) на
вміст пари алкоголю в повітрі, що видихається, вважають позитивною. Позитивна
проба є підтвердженням факту вживання алкогольного напою, а протокол огляду
особи на стан сп’яніння — приводом для притягнення до відповідальності.

Є процесуальні способи забезпечення
достовірності. Докази, що надаються органу розслідування одним учасником,
направляються ним усім іншим учасникам. У разі, якщо ці докази не направлялися
учасникам або їх неможливо перевірити, то вони не враховуються в ході
розслідування. Крім того, якщо учасник необґрунтоване обмежує доступ до
фактичних даних по справі, такі дані лідируючим суб’єктом не вважаються
доказом, крім випадку, коли ця інформація підтверджується іншими доказами.

При цьому деякі фактичні дані
фіксуються тільки певними носіями (засобами доказування). До прикладу, у
слуханнях по антидемпінгових заходах в Міністерстві економіки з питань
європейської інтеграції України зацікавлені особи повідомляють фактичні дані,
які беруться до уваги, якщо будуть подані після слухань у письмовому вигляді.

Рішення про визнання певної
інформації доказом приймається лідируючим суб’єктом. Так, у ході митного
розслідування службова особа має право прийняти рішення або про визнання
вилученого предмета речовим доказом, або про повернення його власнику за
відсутності необхідності. Вилучені предмети, що е речовими доказами, підлягають
зберіганню або до закінчення перевірки, або до вступу в силу остаточного
рішення по справі.

Варто особливо наголосити на
властивостях джерел (засобів) доказування. Основне завдання стадії
адміністративного розслідування — збір доказів, фіксація їх у таких джерелах.
Професор Селіванов А.О. для позначення адміністративних процедур формування
джерел доказування ввів поняття «дійсність права». Він пояснює
походження цього терміна тим, що явища об’єктивного світу є дійсністю факту,
які підпорядковуються законам природи. А відносини між юридичними, фізичними
особами та державою, територіальними громадами, які підпорядковуються приписам
юридичних законів, на його думку, варто називати «дійсністю права».
При цьому деякі явища об’єктивного світу визнаються як такі, що відбулися, тільки
після того, як будуть підтверджені в установленій адміністративно-процесуальній
формі.

При цьому така
адміністративно-процесуальна форма має відображати особливості тієї сфери
державного управління, в якій така форма використовується (регулювання
зовнішньо економічної діяльності, обслуговування системи сертифікації Укр-СЕПРО
і т.п.) Адміністративні процесуальні відносини повинні відповідати меті та
цінностям, які закладені в матеріальній нормі, що реалізується. Коло обставин,
які необхідно виявити, та порядок їх фіксації мають відповідати змісту
матеріальної норми. Якщо учасники стадії адміністративного розслідування або
вирішення справи не здатні або не бажають осягнути ці цінності та цілі, то це
не означає, що право не є дійсним, а цінності, закладені в реалізовуваній
нормі, нібито не є цінностями. Подібні випадки навмисного чи ненавмисного
порушення процедур фіксації та оцінювання доказів є підставою для скасування
адміністративного рішення по суті справи.

Докази, що використовуються ланками
адміністративного устрою, нічим не відрізняються від судових, тому що в обох
випадках виступають як фактичні обставини, використовувані уповноваженими
особами для встановлення істини в порядку, визначеному законом. Але, будучи
тотожні по суті, вони разом з тим розрізняються за способом їхнього
використання в процесі доказування.

По-перше, як уже говорилося,
адміністративне доказування має справу з фактичними даними ширшої сфери
суспільного життя, даними не тільки минулого, але і сьогодення. По-друге, для
одержання доказів органи державного та комунального управління використовують
різноманітніші методи (прийоми) і комбінації, властиві тільки цій системі
органів. По-третє, доказами в правозастосовчій діяльності органів виконавчої
влади оперує ширше коло суб’єктів, ніж у судовому. По-четверте, для органів
управління в багатьох випадкам обов’язкова переробка доказової інформації з
метою її концентрації. По-п’яте, адміністративно-процесуальне законодавство
визначає особливу процесуальну форму їхнього використання, що забезпечує найбільш
ефективне встановлення управлінськими органами об’єктивної істини. У силу
вищевказаного докази, використовувані цими органами, являють собою самостійну
групу серед юридичних доказів і можуть бути названі адміністративними.

Засобами доказування (носіями
фактичних даних) є:

1) пояснення зацікавленої особи.
Так, командир військової частини після розгляду матеріалів розслідування справи
про матеріальну відповідальність військовослужбовця зобов’язаний особисто
провести бесіду з військовослужбовцем. Якщо вину його повністю доведено, то
командир частини не пізніше 1 місяця видає наказ про притягнення до
відповідальності;

2) матеріали-письмові докази: заяви
сторін і додані до них документи , акти лідируючих суб’єктів, що закріплюють
фактичні дані, письмові пояснення учасників;

3) усні пояснення учасників. Так,
зокрема у ході засідання дисциплінарної палати  кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури за розсудом палати можуть бути заслухані повідомлення осіб,
запрошених з ініціативи адвоката;

4) відео- та звукозапис; 5)речові
докази;

6) висновки експертів;

7) протоколи процесуальних дій. Вони
є носіями доказової інформації різного рівня: вони містять фактичні дані, що
мають значення основних доказів, а також допоміжні докази. В якості останніх
виступають дані про процедуру процесуальної дії, що дозволяє судити про
достовірність закріплених висновків за результатами процесуальної дії. Доказове
значення мають не тільки самі процесуальні документи, але й різні додатки до
них.

Експертиза — це дослідження з
використанням спеціальних знань, що проводиться експертом за рішенням
лідируючого суб’єкта (проводу), і спрямоване на з’ясування обставин, які мають
значення по справі. У рішенні про призначення експертизи зазначається: підстави
та умови проведення експертизи, предмет експертизи, об’єкти експертизи,
експерта чи заклад, де буде проводитись дослідження, місце і час проведення
експертизи.

Предметом експертизи є питання, що
підлягають вирішенню. Об’єктом експертизи є матеріали справи, надані в
розпорядження експерта. При врегулюванні експертизи визначаються питання про
тих осіб, які мають право ініціювати розгляд; про тих осіб, які мають право
вносити пропозиції про внесення запитань експертові.

Провід (до прикладу, органи
Антимонопольного комітету України) за власною ініціативою чи за клопотанням
особи, яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу, про що
приймається розпорядження.

Призначаючи експертизу та
встановлюючи коло питань, які потрібно поставити перед експертами, лідируючий
суб’єкт має право запитати пропозиції сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі. У разі необхідності проведення додаткових досліджень, а також у разі
суперечливості висновків кількох експертів може призначатися додаткова або
повторна експертиза.

Доказове значення у висновку
експерта мають як одержані в ході дослідження фактичні дані, так і зроблені
експертом висновки. Крім того, у висновку експерта викладені методи і
послідовність дослідження, що є доказовою основою достовірності одержаних
експертом результатів.

Порядок проведення експертизи
відображає особливості тої сфери державного, комунального та непублічного
управління, в ході регулюванні якої розглядаються адміністративні справи. В
тематичних законах містяться спеціальні норми про експертизу. До прикладу, в
Законі України «Про екологічну експертизу» закріплено порядок проведення
екологічної експертизи.

М.М.Тищенко підкреслює важливість
такого засобу доказування, як носії фактичних даних, що виявляються при
проведенні лідируючим суб’єктом (проводом), огляду з метою установлення
визначених обставин, що мають значення в справі.

Конкретні заяви громадян
розглядалися б зі значно меншими часовими і матеріальними витратами, на думку
М.М.Тищенка, якби цей засіб використовувався повною мірою. Нерідко посадовій
особі досить прибути на місце й особисто переконатися в справедливості тих чи
інших претензій громадян, ніж збирати значну кількість документів, на основі
яких і приймається рішення. Проведення огляду на місці дозволяє з найбільшою
переконливістю і вірогідністю оцінити об’єктивність викладених у заяві
аргументів. Деякою мірою результати огляду можуть визначити оперативність
вирішення справи за заявою чи скаргою. Рішення про доцільність проведення
огляду повинне прийматися лідируючим суб’єктом чи проводом, що розглядає скаргу,
з урахуванням конкретних обставин справи. Ініціатива в проведенні огляду може
виходити також від громадянина, що подав скаргу.

Автор пропонує складати протокол
огляду, у якому були б відбиті дані, встановлені в ході огляду.

У зв’язку з проведенням перевірки
може виникнути необхідність фіксації визначених обставин за допомогою звуко- і
відеозапису, а також фотографії. Не виключена можливість представлення такого
роду матеріалів громадянином, що звернувся зі скаргою чи заявою. Аудіовізуальні
матеріали не тільки підсилюють доказове значення інших джерел доказів, але і
самі по собі несуть; значне доказове навантаження. Ось чому необхідно закріпити
цей вид доказів поряд з іншими у провадженні за зверненнями громадян,
передбачивши правила їхнього процесуального оформлення.

Додін Є.В. пропонує таку
класифікацію письмових (усних) повідомлень, як доказів по справі: 1)
повідомлення осіб, зобов’язаних законом видавати певні дані, інформації,
одержувані: по-перше, від осіб, зв’язаних із правозастосовуючим органом службовими
відносинами; по-друге, від осіб, не зв’язаних з даним органом подібними
відносинами, але зобов’язаними представляти йому необхідну інформацію в силу
займаної посади; по-третє, від громадян і організацій у силу покладених на них
законом обов’язків; 2) повідомлення осіб, не зацікавлених у результаті
правозастосовчої діяльності; 3) повідомлення осіб, зацікавлених у результаті
правозастосовчої діяльності, повідомлення, отримані: по-перше, від осіб, що
скоїли адміністративний проступок; по-друге, від осіб, яким даним проступком
заподіяна шкода; по-третє, від інших осіб, зацікавлених у правозастосуванні
(заявників, скаржників, і т.ін.).

Кожен з юридичних доказів відіграє
особливу роль у процесі встановлення істини в справі. І для визначення місця
того чи іншого доказу в системі правовою наукою зроблена їхня класифікація.
Найбільш поширений розподіл доказів на первісні та похідні, прямі й непрямі,
обвинувальні та виправдувальні, позитивні та негативні.

1.  У залежності від того, чи
розкривають докази безпосередньо суть адміністративної справи чи тільки якийсь
побічний факт, що слугує передумовою розкриття суті справи, вони поділяються на
прямі та непрямі.

Для застосування диспозиції
адміністративно-правової норми характерне використання головним чином прямих
доказів. Це пояснюється, з одного боку, тим, що в даному випадку звичайно
бувають зацікавлені всі учасники адміністративного процесу. А з іншого боку,
тим, що законодавець чітко визначає коло доказів по кожній справі.

Побічні докази при відсутності прямих
у певних випадках не можуть бути прийняті до уваги і покладені в основу рішення
в справі. Сказане не означає, що прямі докази кращі від непрямих. Вітчизняне
право і наука не визнають розподіли доказів на кращі та гірші.

Прямі докази не гарантують винесення
обґрунтованих рішень. У всіх випадках мова йде лише про те, що здебільшого при
застосуванні диспозиції адміністративно-правової норми законодавець допускає
тільки прямі докази.

Інакше підходить законодавець до
непрямих доказів при застосуванні адміністративно-правової санкції. При
вирішенні питання про адміністративну відповідальність закон не обмежує
використання непрямих доказів. При відсутності прямих вони можуть служити
підставою прийняття правозастосовчого акта. Звичайно, процес роботи з непрямими
доказами значно складніше, ніж із прямими, але при вмілому їх використанні
фактична ситуація також може бути встановлена.

2.  За характером джерела
надходження інформації докази поділяються на первісні і похідні. Первісними
доказами називаються такі, котрі є першоджерелами інформації про обставини
справи: справжні документи, речовинні докази, показання свідків-очевидців і
т.д. Зміст цих доказів складають фактичні дані, що стали наслідком
безпосереднього відображення обставин, які становлять предмет доказування.
Похідними є докази, що не містять первинної інформації, а утримуючі інформацію,
отриману з інших джерел: копії документів, показання свідків чи потерпілих щодо
того, що вони чули від інших осіб, копій речових доказів, (зліпки, фотографії й
ін.). Вони відображають властивості первісних джерел інформації.

У тих випадках, коли в законі не
містяться вимоги про використання тільки первісних доказів, в адміністративному
процесі можуть знайти своє застосування і первісні, і похідні. Однак найчастіше
на практиці віддається перевага первісним доказам. Це зумовлюється тим, що
доказова сила інформації по мірі віддалення її від джерела знижується. Первісні
докази переважають і у тому випадку, коли законодавець не вимагає обов’язкового
їхнього використання у справі.

Водночас цілком відмовитися від
похідних доказів не можна, та й немає смислу. Більше того, похідні докази в
ряді випадків мають навіть переваги перед первісними. Так, копії документів
можуть бути поширені серед будь-якої кількості осіб, знімки зменшені, а зліпки
речових доказів можуть бути відправлені до віддалених місць без остраху їхньої
втрати чи ушкодження і т.ін.

3. За змістом докази можуть бути
позитивними і негативними. Ті, котрі лягають в основу прийняття акта
застосування диспозиції про відмову в задоволенні вимоги зацікавленої особи,
можуть розглядатися як негативні, а ті, котрі є підставою задоволення такої
вимоги, — позитивними. При застосуванні санкцій адміністративно-правових норм
докази, що викривають порушника в здійсненні ним проступку обтяжуючі його
провину, є обвинувальними, а ті, котрі свідчать про невинуватість притягуваної
до відповідальності чи пом’якшують його вину, — виправдувальними.

Виправдувальні. До прикладу, в
установчих документах саморегулівної організації має бути передбачено, що перед
застосуванням санкції, саморегулівна організація має поінформувати учасника про
такий намір, надати йому можливість дати відповідні пояснення та виправдувальні
докази.

В законодавстві можна зустріти іншу
назву цієї групи доказів: підтверджувальні та спростовуючи. У повідомленнях,
які надходять від підлеглих органів внутрішніх справ, про наслідки розгляду
контрольних заяв має бути відображено, чим підтверджуються або спростовуються
докази заявника». Підтверджуючі докази вказують на наявність обставин, які
необхідні для обґрунтування правових вимог. Так, якщо послуги, які надаються
ліцензіатами, які займають монопольне становище, можуть бути повністю або
частково змінені внаслідок появи нової ліцензії, подається разом із заявою
чітке пояснення причин, чому така зміна йде на користь інтересам суспільства.
Спростовуючі докази свідчать про необґрунтованість вимог заявника. Так, якщо
висновок або акт інспекційного обстеження свідчать про неможливість видачі
ліцензії, заявника запрошують на засідання ліцензійної комісії.

4.  У залежності від характеру
одержуваної суб’єктом застосування   інформації  докази   можуть   бути
переробленими (концентрованими) і звичайними. Останні надходять до суб’єкта без
обробки, у тому виді і стані, у якому вони були отримані особою, що їх передає.
Як правило, такі докази повинні представлятися суб’єкту правозастосування при
вирішенні справ про проступки.

Концентровані докази являють собою
дані, отримані лідируючим суб’єктом і перероблені ним для зручності
користування проводом. Це різного роду довідки, дані, звіти. Вони знаходять
використання в основному при застосуванні диспозицій правових норм.

5. У залежності від методів
виявлення докази можуть бути класифіковані на безпосередні й опосередковані.
Безпосередні встановлюються суб’єктом застосування спостереженням, оглядом та
іншими аналогічними способами, що дають можливість безпосередньо сприймати
обставини виниклої ситуації. Опосередковані добуваються кібернетичними,
математичними й іншими методами, які виключають почуттєве сприйняття.

6.  У залежності від часу виникнення
адміністративні докази можуть бути минулі і триваючі. Докази, що виникли до
розгляду справи, є минулими. Це, наприклад, інформація про вчинену
адміністративний проступок, про порушення в сфері реалізації законних інтересів
громадянина чи організації і т.ін. Триваючі докази характерні тим, що вони
існують у момент розгляду справи. Вони зумовлюють негайну реакцію на сформовану
ситуацію.

Усяка класифікація, на думку
Є.В.Додіна, має умовний характер, що притаманний і класифікації доказів.
Неважко помітити, що одна і та сама інформація в деяких випадках може бути
віднесена до різних видів. Наприклад, побічні докази можуть виступати і як
опосередковані, і як обвинувальні, і як виправдувальні. Ще більш умовний розподіл
доказів на позитивні та негативні, а також на обвинувальні та виправдувальні.
По одній і тій самій справі фактичні дані можуть бути й обвинувальними, і
виправдувальними, позитивними і негативними. Наприклад, повідомлення свідка —
очевидця автодорожньої події може викривати водія у скоєному порушенні й у той
же час пом’якшувати його провину даними про порушення правил безпеки руху
пішоходами.

Крім того, у практиці досить широке
застосування знаходять докази, характер яких не дає можливості віднести їх ні
до однієї з зазначених вище груп. Це констатуючі докази, що містяться звичайно
в довідках, висновках, характеристиках. Зокрема, це дані про місце і час
здійснення адміністративної провини, про наявність визначених документів, про
виконання визначених вимог управлінських органів і т.ін.

Як правило, законодавець не
встановлює, які з доказів відносяться до позитивних, а які до негативних. Не
міститься в законі категоричних вказівок і про те, які з доказів варто визнати
обвинувальними, а які виправдувальними. Це зважується безпосередньо кожною
правозастосовуючою особою, що оцінює кожен з доказів окремо й у сукупності. Але
з цього не можна робити висновок про те, що суб’єкт доказування (у тому числі і
правозастосовуюча особа) безмежно вільна у своїх діях з доказами. Такою вона є
в оцінці доказів. Однак і тут вона зв’язана вимогами закону, що визначає коло
джерел, з яких йому дозволено одержати інформацію. Доказування, як відомо, є
діяльність, регламентована правом, і одним з її проявів є встановлення кола
джерел доказів.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ